religion

Le XXIe siècle sera religieux ou ne sera pas.
Le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas.