k 288"Found" 288/686   (0, 0) #10:
129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 152, 153, 154
  (0, 1) #1:
155
  (0, 2) #1:
145
m (0, 3) #1: m
109
  (0, 4) #5: ÁÌÏÔ×
193, 204, 207, 212, 215
à (0, 5) #1: Ã
195
  (0, 6) #1:
158
l (0, 7) #1: l
108
  (0, 8) #2:
132, 135
R (0, 9) #1: R
82
  (0, 10) #5: ãìïô÷
227, 236, 239, 244, 247
- (0, 11) #1: -
45
  (0, 12) #1:
15
  (0, 13) #3: 79~
55, 57, 126
q (0, 14) #1: q
113
5 (0, 15) #1: 5
53
° (0, 16) #1: °
176
å (0, 17) #1: å
229
  (0, 18) #1:
154
" (0, 19) #1: "
34
  (0, 20) #11: %()*+,./457
37, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 52, 53, 55
g (0, 21) #4: g ®
31, 103, 160, 174
ò (0, 22) #1: ò
242
. (0, 23) #1: .
46
? (0, 24) #1: ?
63
» (0, 25) #1: »
187
Á (0, 26) #1: Á
193
  (0, 27) #11:
7, 8, 10, 11, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23
o (0, 28) #10: hijlmnoqrs
104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115
ü (0, 29) #1: ü
252
  (0, 30) #1:
9
  (0, 31) #2: ÆÈ
198, 200
S (0, 32) #1: S
83
ó (0, 33) #1: ó
243
a (0, 34) #8: abcik}~
97, 98, 99, 105, 107, 125, 126, 127
  (0, 35) #1:
31
l (0, 36) #1: l
108
[ (0, 37) #1: [
91
  (0, 38) #1:
155
c (0, 39) #8: &(cm ÒÜ
38, 40, 99, 109, 145, 159, 210, 220
Ô (0, 40) #1: Ô
212
  (0, 41) #1:
29
  (0, 42) #1:
20
  (0, 43) #2:
128, 142
[ (0, 44) #1: [
91
  (0, 45) #6:
17, 25, 27, 29, 30, 31
  (0, 46) #7: ÆÐÒÓÔÕÖ
198, 208, 210, 211, 212, 213, 214
1 (0, 47) #1: 1
49
Î (0, 48) #1: Î
206
  (0, 49) #1:
142
* (0, 50) #1: *
42
N (0, 51) #3: @CN
64, 67, 78
  (0, 52) #1:
4
e (0, 53) #12: degnoxyz{|~
100, 101, 103, 110, 111, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127
J (0, 54) #1: J
74
  (0, 55) #1:
155
ç (0, 56) #1: ç
231
e (0, 57) #5: &(`en
38, 40, 96, 101, 110
] (0, 58) #1: ]
93
  (0, 59) #27: !"#%&'-./0123456<=>
32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 60, 61, 62, 129, 131, 132, 133, 135, 137, 139
û (0, 60) #1: û
251
Ö (0, 61) #1: Ö
214
6 (0, 62) #1: 6
54
} (0, 63) #1: }
125
  (0, 64) #1:
19
° (0, 65) #1: °
176
¨ (0, 66) #1: ¨
168
  (0, 67) #1:
145
4 (0, 68) #2: 4:
52, 58
ß (0, 69) #1: ß
223
¬ (0, 70) #1: ¬
172
W (0, 71) #6: -W ³Õ
45, 87, 151, 153, 179, 213
D (0, 72) #1: D
68
  (0, 73) #2: ´º
180, 186
  (0, 74) #1:
140
r (0, 75) #1: r
114
î (0, 76) #1: î
238
¼ (0, 77) #1: ¼
188
Þ (0, 78) #1: Þ
222
y (0, 79) #1: y
121
ª (0, 80) #1: ª
170
  (0, 81) #1:
173
¿ (0, 82) #1: ¿
191
  (0, 83) #7: (*+,./:
40, 42, 43, 44, 46, 47, 58
  (0, 84) #2: ')
39, 41
£ (0, 85) #1: £
163
? (0, 86) #1: ?
63
5 (0, 87) #1: 5
53
  (0, 88) #2: äê
228, 234
À (0, 89) #1: À
192
2 (0, 90) #1: 2
50
  (0, 91) #1:
142
Ì (0, 92) #1: Ì
204
P (0, 93) #1: P
80
g (0, 94) #1: g
103
è (0, 95) #1: è
232
r (0, 96) #1: r
114
G (0, 97) #1: G
71
Å (0, 98) #1: Å
197
  (0, 99) #7: ÁÂÃÈÉÒÓ
193, 194, 195, 200, 201, 210, 211
{ (0, 100) #1: {
123
  (0, 101) #1:
148
  (0, 102) #26: "#(*+,-./01389;<=>?
32, 34, 35, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 152, 153, 155, 157, 158, 159
é (0, 103) #1: é
233
Z (0, 104) #4: !Z
5, 11, 33, 90
Ó (0, 105) #1: Ó
211
  (0, 106) #26: !"$%&
32, 33, 34, 36, 37, 38, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 138, 139, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 156, 158, 159
v (0, 107) #1: v
118
  (0, 108) #2: ñÿ
241, 255
S (0, 109) #1: S
83
Ò (0, 110) #1: Ò
210
T (0, 111) #1: T
84
h (0, 112) #1: h
104
> (0, 113) #1: >
62
E (0, 114) #1: E
69
* (0, 115) #1: *
42
2 (0, 116) #1: 2
50
  (0, 117) #1:
15
E (0, 118) #4: EK ù
69, 75, 133, 249
t (0, 119) #12: lnotuwz|~ Ý
108, 110, 111, 116, 117, 119, 122, 124, 126, 127, 129, 221
Y (0, 120) #1: Y
89
þ (0, 121) #1: þ
254
k (0, 122) #1: k
107
Ä (0, 123) #1: Ä
196
+ (0, 124) #1: +
43
  (0, 125) #2: ÷ù
247, 249
ç (0, 126) #1: ç
231
¥ (0, 127) #1: ¥
165
8 (0, 128) #1: 8
56
  (0, 129) #4:
1, 3, 14, 15
  (0, 130) #1:
20
  (0, 131) #1:
143
  (0, 132) #1:
17
  (0, 133) #1:
21
  (0, 134) #1:
21
y (0, 135) #1: y
121
4 (0, 136) #1: 4
52
  (0, 137) #1:
137
  (0, 138) #10: èéêìíîïñòó
232, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 241, 242, 243
  (0, 139) #6: !/ ÂÌ
33, 47, 131, 141, 194, 204
  (0, 140) #1:
25
¬ (0, 141) #1: ¬
172
5 (0, 142) #6: ()*+.5
40, 41, 42, 43, 46, 53
À (0, 143) #1: À
192
  (0, 144) #1:
133
¨ (0, 145) #1: ¨
168
  (0, 146) #1:
23
H (0, 147) #1: H
72
t (0, 148) #10: ijkpqrtuvw
105, 106, 107, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119
  (0, 149) #8: "#()*<?
32, 34, 35, 40, 41, 42, 60, 63
Ô (0, 150) #1: Ô
212
E (0, 151) #4: EKÈâ
69, 75, 200, 226
  (0, 152) #8:
140, 141, 143, 153, 154, 155, 157, 159
A (0, 153) #6: ABC]^_
65, 66, 67, 93, 94, 95
§ (0, 154) #1: §
167
é (0, 155) #1: é
233
º (0, 156) #1: º
186
á (0, 157) #1: á
225
5 (0, 158) #1: 5
53
  (0, 159) #36: ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÌÍÎÏÒÓØÙÚÛÜÝÞßäåçôõøùúûüþÿ
192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 204, 205, 206, 207, 210, 211, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 228, 229, 231, 244, 245, 248, 249, 250, 251, 252, 254, 255
ì (0, 160) #1: ì
236
  (0, 161) #1:
26
b (0, 162) #1: b
98
  (0, 163) #5:
24, 25, 26, 29, 30
  (0, 164) #2:
17, 31
à (0, 165) #1: à
224
  (0, 166) #1:
4
z (0, 167) #26: 79z
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 55, 57, 122
  (0, 168) #11:
4, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 20, 21, 22
& (0, 169) #1: &
38
  (0, 170) #1:
0
À (0, 171) #1: À
192
  (0, 172) #1:
154
  (0, 173) #10: ¨©ª«¬®¯´µ·
168, 169, 170, 171, 172, 174, 175, 180, 181, 183
  (0, 174) #10: $%'89:;<>?
36, 37, 39, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63
Ô (0, 175) #1: Ô
212
  (0, 176) #2: %+
37, 43
  (0, 177) #1:
132
: (0, 178) #1: :
58
° (0, 179) #1: °
176
* (0, 180) #1: *
42
  (0, 181) #10: ÀÁÂÃÄÅÇÜÞß
192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 220, 222, 223
  (0, 182) #1:
9
ý (0, 183) #1: ý
253
ª (0, 184) #1: ª
170
  (0, 185) #5: "%18?
34, 37, 49, 56, 63
v (0, 186) #2: vx
118, 120
  (0, 187) #1:
21
A (0, 188) #6: ABC]^_
65, 66, 67, 93, 94, 95
P (0, 189) #1: P
80
  (0, 190) #2: °¾
176, 190
t (0, 191) #6: pqstvw
112, 113, 115, 116, 118, 119
d (0, 192) #4: .dj
32, 46, 100, 106
ß (0, 193) #1: ß
223
  (0, 194) #7: ©ôõ÷øýþ
169, 244, 245, 247, 248, 253, 254
s (0, 195) #2: s}
115, 125
t (0, 196) #10: hikprstuvw
104, 105, 107, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119
  (0, 197) #2:
148, 154
( (0, 198) #1: (
40
ò (0, 199) #1: ò
242
Ü (0, 200) #1: Ü
220
º (0, 201) #1: º
186
  (0, 202) #1:
17
  (0, 203) #1:
139
S (0, 204) #1: S
83
ð (0, 205) #1: ð
240
h (0, 206) #2: fh
102, 104
  (0, 207) #1:
7
  (0, 208) #1:
147
  (0, 209) #1:
133
  (0, 210) #1:
146
Z (0, 211) #1: Z
90
  (0, 212) #1:
19
E (0, 213) #3: DEI
68, 69, 73
ë (0, 214) #1: ë
235
Ö (0, 215) #1: Ö
214
O (0, 216) #5: OUX[]
79, 85, 88, 91, 93
  (0, 217) #1:
3
  (0, 218) #1:
147
b (0, 219) #1: b
98
  (0, 220) #2: $&
36, 38
Õ (0, 221) #1: Õ
213
¥ (0, 222) #1: ¥
165
  (0, 223) #1:
146
  (0, 224) #14: |ÈÉÊËÍÎÏÔÕÖÞß
7, 124, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 212, 213, 214, 222, 223
m (0, 225) #4: m°·
18, 109, 176, 183
  (0, 226) #1:
150
G (0, 227) #1: G
71
å (0, 228) #1: å
229
  (0, 229) #7: àáâäæçê
224, 225, 226, 228, 230, 231, 234
á (0, 230) #1: á
225
A (0, 231) #7: @ACLN\_
64, 65, 67, 76, 78, 92, 95
B (0, 232) #1: B
66
/ (0, 233) #1: /
47
  (0, 234) #1:
19
R (0, 235) #7: PQRUVW[
80, 81, 82, 85, 86, 87, 91
Û (0, 236) #1: Û
219
¹ (0, 237) #1: ¹
185
· (0, 238) #1: ·
183
s (0, 239) #7: qs} ×Ù
113, 115, 125, 148, 154, 215, 217
  (0, 240) #1:
5
  (0, 241) #1:
25
I (0, 242) #1: I
73
  (0, 243) #1:
143
  (0, 244) #2: ,.
44, 46
5 (0, 245) #1: 5
53
  (0, 246) #2:
134, 138
  (0, 247) #1:
17
¹ (0, 248) #1: ¹
185
  (0, 249) #2: 79
55, 57
  (0, 250) #9: $&')*-./
32, 36, 38, 39, 41, 42, 45, 46, 47
c (0, 251) #1: c
99
  (0, 252) #1:
9
(0, 253) #1:
10
5 (0, 254) #1: 5
53
  (0, 255) #1:
18
ç (0, 256) #1: ç
231
£ (0, 257) #1: £
163
M (0, 258) #1: M
77
o (0, 259) #1: o
111
  (0, 260) #2: -/
45, 47
| (0, 261) #1: |
124
E (0, 262) #27: @ABDEFGMNOPQRSTUVYZ[
64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 91, 128, 136, 147, 148, 149, 150, 151
  (0, 263) #10: ÈÉËÐÒÓÔÕÖ×
200, 201, 203, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 215
ÿ (0, 264) #1: ÿ
255
  (0, 265) #2:
132, 135
_ (0, 266) #1: _
95
õ (0, 267) #1: õ
245
y (0, 268) #1: y
121
  (0, 269) #2:
149, 155
G (0, 270) #1: G
71
  (0, 271) #1:
4
a (0, 272) #10: `ahiklno±Ì
96, 97, 104, 105, 107, 108, 110, 111, 177, 204
ø (0, 273) #1: ø
248
x (0, 274) #1: x
120
H (0, 275) #10: 5H
53, 72, 128, 129, 131, 132, 134, 135, 140, 143
A (0, 276) #1: A
65
U (0, 277) #1: U
85
  (0, 278) #1:
20
Ô (0, 279) #1: Ô
212
o (0, 280) #8: ijklmoxz
105, 106, 107, 108, 109, 111, 120, 122
  (0, 281) #1:
151
  (0, 282) #1:
145
  (0, 283) #4: ÖØ
146, 156, 214, 216
â (0, 284) #1: â
226
Ç (0, 285) #1: Ç
199
  (0, 286) #2: ·¹
183, 185
y (0, 287) #6: xyz}~
120, 121, 122, 125, 126, 127
  (0, 288) #1:
128
´ (0, 289) #1: ´
180
  (0, 290) #1:
18
  (0, 291) #30: ¡£¤¥¦§ ®¯°±²³´µ¶¸º»
4, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 167, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 186, 187
  (0, 292) #1:
25
× (0, 293) #1: ×
215
Æ (0, 294) #1: Æ
198
d (0, 295) #1: d
100
  (0, 296) #1:
141
¬ (0, 297) #1: ¬
172
  (0, 298) #2: óý
243, 253
L (0, 299) #11: Lf
4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 20, 76, 102
/ (0, 300) #1: /
47
7 (0, 301) #1: 7
55
i (0, 302) #1: i
105
v (0, 303) #6: 2<vx×Ù
50, 60, 118, 120, 215, 217
q (0, 304) #11: 79q
55, 57, 113, 127, 128, 130, 132, 134, 135, 145, 146
5 (0, 305) #1: 5
53
) (0, 306) #1: )
41
[ (0, 307) #1: [
91
  (0, 308) #1:
27
N (0, 309) #1: N
78
é (0, 310) #1: é
233
! (0, 311) #1: !
33
· (0, 312) #1: ·
183
± (0, 313) #1: ±
177
þ (0, 314) #1: þ
254
  (0, 315) #1:
7
  (0, 316) #1:
14
  (0, 317) #1:
150
  (0, 318) #1:
29
  (0, 319) #1:
157
Ç (0, 320) #1: Ç
199
& (0, 321) #1: &
38
¨ (0, 322) #1: ¨
168
  (0, 323) #2: ³½
179, 189
ÿ (0, 324) #1: ÿ
255
º (0, 325) #1: º
186
ñ (0, 326) #1: ñ
241
T (0, 327) #10: MOPQRSTV\]
77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 92, 93
m (0, 328) #1: m
109
S (0, 329) #1: S
83
! (0, 330) #1: !
33
½ (0, 331) #1: ½
189
A (0, 332) #1: A
65
æ (0, 333) #1: æ
230
Ð (0, 334) #1: Ð
208
e (0, 335) #1: e
101
  (0, 336) #12: ÈÉÊÑÒÓÔÕÖ×Ýß
200, 201, 202, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 221, 223
q (0, 337) #1: q
113
> (0, 338) #1: >
62
ü (0, 339) #1: ü
252
l (0, 340) #2: bl
98, 108
© (0, 341) #1: ©
169
  (0, 342) #4: ³´ó
158, 179, 180, 243
  (0, 343) #5: ÎÑß
158, 159, 206, 209, 223
  (0, 344) #1:
28
  (0, 345) #22: ·¹
128, 130, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 155, 183, 185
  (0, 346) #10:
4, 5, 6, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31
  (0, 347) #2: ôú
244, 250
< (0, 348) #1: <
60
@ (0, 349) #1: @
64
  (0, 350) #1:
136
  (0, 351) #9:
132, 133, 134, 135, 144, 147, 152, 153, 155
W (0, 352) #2: WY
87, 89
V (0, 353) #1: V
86
V (0, 354) #1: V
86
  (0, 355) #18:
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
(0, 356) #1: ¶
182
  (0, 357) #11:
132, 133, 135, 144, 145, 146, 149, 150, 156, 158, 159
B (0, 358) #1: B
66
á (0, 359) #1: á
225
ù (0, 360) #1: ù
249
  (0, 361) #1:
130
R (0, 362) #4: !Rvx
33, 82, 118, 120
  (0, 363) #12: !"#$%&'6789:
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 54, 55, 56, 57, 58
  (0, 364) #11:
128, 129, 130, 133, 134, 136, 137, 139, 140, 141, 143
ä (0, 365) #1: ä
228
V (0, 366) #4: V|
5, 17, 86, 124
  (0, 367) #4: ³Þ
151, 153, 179, 222
i (0, 368) #12: hikprsyz{}~
104, 105, 107, 112, 114, 115, 121, 122, 123, 125, 126, 127
  (0, 369) #12: äåæèéêìîïùúû
228, 229, 230, 232, 233, 234, 236, 238, 239, 249, 250, 251
  (0, 370) #1:
8
ª (0, 371) #1: ª
170
í (0, 372) #1: í
237
  (0, 373) #4: ·Ü
147, 157, 183, 220
  (0, 374) #16: èéêëìîïôõ÷øùûüþÿ
232, 233, 234, 235, 236, 238, 239, 244, 245, 247, 248, 249, 251, 252, 254, 255
E (0, 375) #8: DEFHJXYZ
68, 69, 70, 72, 74, 88, 89, 90
  (0, 376) #13: ¢¤¥¦§©ª«´µ¹»
160, 162, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 180, 181, 185, 187
  (0, 377) #2:
130, 140
  (0, 378) #2: äê
228, 234
  (0, 379) #18: ÀÁÃÈÉÊËÌÍÖ×ØÚÛÜÝÞß
192, 193, 195, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 214, 215, 216, 218, 219, 220, 221, 222, 223
À (0, 380) #1: À
192
l (0, 381) #2: bl
98, 108
  (0, 382) #16: ÀÂÃÉÊËÐÑÒØÙÛÜÝÞß
192, 194, 195, 201, 202, 203, 208, 209, 210, 216, 217, 219, 220, 221, 222, 223
  (0, 383) #15: ÀÁÂÄÅÆÇÈÊÌÎÏÙÚÛ
192, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 202, 204, 206, 207, 217, 218, 219
  (0, 384) #4: ÓÝù
154, 211, 221, 249
¤ (0, 385) #1: ¤
164
Ô (0, 386) #1: Ô
212
C (0, 387) #4: CM
6, 8, 67, 77
© (0, 388) #1: ©
169
H (0, 389) #4: FH
18, 28, 70, 72
& (0, 390) #1: &
38
Ä (0, 391) #1: Ä
196
  (0, 392) #11: ¨©«°²³´µ¶·¹
168, 169, 171, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 185
¨ (0, 393) #1: ¨
168
(0, 394) #1:
13
  (0, 395) #18: ±ÁÂÃÈÉËÌÍÎÏÐÒÓÝÞß
155, 177, 193, 194, 195, 200, 201, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 210, 211, 221, 222, 223
÷ (0, 396) #1: ÷
247
  (0, 397) #1:
147
  (0, 398) #12: ¢£¤¥¦§®µ¸¹»
160, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 174, 181, 184, 185, 187
u (0, 399) #4: 2<u
22, 50, 60, 117
t (0, 400) #16: bhjkpqstuvwy|}~
98, 104, 106, 107, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 124, 125, 126, 127
(0, 401) #1: ¶
182
A (0, 402) #1: A
65
d (0, 403) #4: !/d
5, 33, 47, 100
  (0, 404) #36: ¡£¨ª«°±³´µ¶·¼½¿
128, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 156, 157, 158, 160, 161, 163, 168, 170, 171, 176, 177, 179, 180, 181, 182, 183, 188, 189, 191
  (0, 405) #18: ÄÅÇÉÊÑÒÔÕÖ×ØÙÚÛÜÞß
196, 197, 199, 201, 202, 209, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 222, 223
  (0, 406) #3: Â
131, 141, 194
Æ (0, 407) #1: Æ
198
~ (0, 408) #1: ~
126
¼ (0, 409) #1: ¼
188
  (0, 410) #1:
151
p (0, 411) #6: 68pw~
18, 54, 56, 112, 119, 126
  (0, 412) #16: àáãíîïðñòóôõöüýþ
224, 225, 227, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 252, 253, 254
  (0, 413) #13:
4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19
  (0, 414) #2: .
32, 46
  (0, 415) #6: £ ê÷ù
137, 163, 173, 234, 247, 249
  (0, 416) #22:
128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159
  (0, 417) #10: !"$%&()23
32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 50, 51
[ (0, 418) #1: [
91
= (0, 419) #1: =
61
  (0, 420) #1:
24
  (0, 421) #4: ¯Üöø
175, 220, 246, 248
  (0, 422) #16: ¡¢£¤¥§®¯´µ¼¾¿Ìè
160, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 174, 175, 180, 181, 188, 190, 191, 204, 232
  (0, 423) #2: òü
242, 252
Þ (0, 424) #1: Þ
222
S (0, 425) #1: S
83
  (0, 426) #24: !"()*+,-./012345679:<=>?
33, 34, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 63
  (0, 427) #2:
2, 12
  (0, 428) #18: !"()*+,-./01234567
33, 34, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55
  (0, 429) #16: ÄÅÇÈÉËÔÕÖØÙÚÛÜÞß
196, 197, 199, 200, 201, 203, 212, 213, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 222, 223
  (0, 430) #4: ´ºõû
180, 186, 245, 251
e (0, 431) #14: efglmvwxyz{|}~
101, 102, 103, 108, 109, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126
@ (0, 432) #1: @
64
  (0, 433) #4: ÒÜ
134, 136, 210, 220
  (0, 434) #2: ñÿ
241, 255
  (0, 435) #19:
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 15, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
O (0, 436) #16: IJKLMNOPQRYZ[\]^
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 89, 90, 91, 92, 93, 94
q (0, 437) #4: 79q
55, 57, 113, 127
  (0, 438) #20: ÄÅÇÈÉËÐÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÞß
196, 197, 199, 200, 201, 203, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 222, 223
  (0, 439) #2: âì
226, 236
T (0, 440) #18: @ABCFGHIJKLNOTUW\]
64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 84, 85, 87, 92, 93
  (0, 441) #18: $%'()*+,.5789:;<>?
36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63
  (0, 442) #21: áâãèéêëìíîïðñòóôõö÷þÿ
225, 226, 227, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 254, 255
  (0, 443) #18: !"#$%&'+089:;<=>?
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 48, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63
  (0, 444) #20:
2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
  (0, 445) #4: ÒÜ
151, 153, 210, 220
G (0, 446) #2: =G
61, 71
x (0, 447) #1: x
120
h (0, 448) #4: 5h~
17, 53, 104, 126
  (0, 449) #20: ÄÅÇÌÍÎÐÑÒÓÕÖ×ØÙÚÛÜÞß
196, 197, 199, 204, 205, 206, 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 222, 223
  (0, 450) #20: ¤¥¦¨ª«¬ ®¯°±³¸¹º»½¾¿
164, 165, 166, 168, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 179, 184, 185, 186, 187, 189, 190, 191
A (0, 451) #20: ABCHIKLMNOPRSXYZ\]^_
65, 66, 67, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95
  (0, 452) #2: Í
159, 205
  (0, 453) #4: ¤ªåë
164, 170, 229, 235
  (0, 454) #2: ¬Ô
172, 212
E (0, 455) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
  (0, 456) #4: ³½òü
179, 189, 242, 252
  (0, 457) #4: ÔÚ
131, 141, 212, 218
e (0, 458) #24: `abcdefgnopqrstuxyz{|}~
96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127
  (0, 459) #20: ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÒÓØÙÚÛÜÝÞß
192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 210, 211, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223
N (0, 460) #4: @N
20, 26, 64, 78
  (0, 461) #4: ÔÚ
128, 142, 212, 218
  (0, 462) #20:
4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31
  (0, 463) #20: $%'()*,-./12389:;<>?
36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63
U (0, 464) #1: U
85
D (0, 465) #1: D
68
  (0, 466) #24:
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
  (0, 467) #4: ÓÝ
135, 137, 211, 221
R (0, 468) #4: R\
6, 8, 82, 92
  (0, 469) #22:
1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
  (0, 470) #4: ÇÉ
134, 136, 199, 201
E (0, 471) #4: EK
1, 15, 69, 75
  (0, 472) #22:
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
  (0, 473) #4: ·¹ôú
183, 185, 244, 250
C (0, 474) #4: CM
20, 26, 67, 77
  (0, 475) #2: Ôþ
212, 254
E (0, 476) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 477) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
3 (0, 478) #2: 3=
51, 61
t (0, 479) #4: 1?tz
49, 63, 116, 122
v (0, 480) #4: 2<vx
50, 60, 118, 120
  (0, 481) #2:
128, 142
  (0, 482) #22: ÀÁÂÃÄÅÇÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÜÞß
134, 136, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 220, 222, 223
  (0, 483) #20: !#()*+,-.5678:;<=>?
32, 33, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63
U (0, 484) #4: U[
16, 30, 85, 91
  (0, 485) #20: !"()+02345679:;<=>?
32, 33, 34, 40, 41, 43, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63
  (0, 486) #4: ÀÎ
129, 143, 192, 206
  (0, 487) #20:
0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27
E (0, 488) #24: @ABCDEFGHIJKMNUVXYZ[\]^_
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95
E (0, 489) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
  (0, 490) #22: !"#$%&',-.01289:;<=>?
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63
  (0, 491) #20:
0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 28, 30, 31
c (0, 492) #4: 4:cm
52, 58, 99, 109
  (0, 493) #22: ÁÂÃÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ÝÞß
193, 194, 195, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 221, 222, 223
c (0, 494) #1: c
99
c (0, 495) #4: %+cm
37, 43, 99, 109
  (0, 496) #22: !"#()*+,-./01234567=>?
33, 34, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 61, 62, 63
  (0, 497) #4: ×Ù
149, 155, 215, 217
  (0, 498) #4: ÁÏ
134, 136, 193, 207
  (0, 499) #24: "()*+,-./012345679;<=>?
32, 34, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63
  (0, 500) #4: §©àî
167, 169, 224, 238
  (0, 501) #24: àáâãäåæçèéìíîïòóøùúûüýþÿ
224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 502) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
  (0, 503) #20: àáãèéëìíîïðòóøúûüýþÿ
224, 225, 227, 232, 233, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 242, 243, 248, 250, 251, 252, 253, 254, 255
  (0, 504) #4: ÔÚ
146, 156, 212, 218
E (0, 505) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
  (0, 506) #4: Ñß
144, 158, 209, 223
E (0, 507) #22: @ABCDEFGMNOPRSXYZ[\]^_
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95
  (0, 508) #20: ¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯´µ·¸¹»
160, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175, 180, 181, 183, 184, 185, 187
h (0, 509) #2: fh
102, 104
  (0, 510) #2: æè
230, 232
  (0, 511) #2: &
2, 38
C (0, 512) #4: CM
5, 11, 67, 77
E (0, 513) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
L (0, 514) #2: L
31, 76
E (0, 515) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 516) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 517) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 518) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 519) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 520) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 521) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 522) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 523) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 524) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 525) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 526) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 527) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 528) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 529) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 530) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
  (0, 531) #22: ÀÁÂÃÄÆÇÈÉÊÌÍÎÏÑÒÓÜÝß
133, 139, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 209, 210, 211, 220, 221, 223
E (0, 532) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 533) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 534) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 535) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 536) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 537) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 538) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 539) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 540) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 541) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 542) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 543) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 544) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 545) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 546) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 547) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 548) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 549) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 550) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 551) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 552) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 553) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 554) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 555) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 556) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 557) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 558) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 559) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 560) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 561) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 562) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 563) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 564) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 565) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 566) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 567) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 568) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 569) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 570) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 571) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 572) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 573) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 574) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 575) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 576) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 577) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 578) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 579) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 580) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 581) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 582) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 583) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 584) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 585) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 586) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 587) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 588) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 589) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 590) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 591) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 592) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 593) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 594) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 595) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 596) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 597) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 598) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 599) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 600) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 601) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 602) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 603) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 604) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 605) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 606) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 607) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 608) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 609) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 610) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 611) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 612) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 613) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 614) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 615) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 616) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 617) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 618) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 619) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 620) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 621) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 622) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 623) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 624) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 625) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 626) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 627) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 628) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 629) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 630) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 631) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 632) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 633) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 634) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 635) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 636) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 637) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 638) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 639) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 640) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 641) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 642) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 643) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 644) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 645) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 646) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 647) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 648) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 649) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 650) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 651) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 652) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 653) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 654) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 655) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 656) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 657) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 658) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 659) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 660) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 661) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 662) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 663) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 664) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 665) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 666) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 667) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 668) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 669) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 670) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 671) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 672) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 673) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 674) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 675) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 676) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 677) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 678) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 679) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 680) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 681) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 682) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 683) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 684) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
E (0, 685) #256: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255

0../assignment/team03/message3_a.txt.enc 299Found 299/513 t (0, 0) #10: hijkmnotuv
104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 116, 117, 118
Crypted: 236 = 0xEC
o (0, 1) #1: o
111
Crypted: 244 = 0xF4
s (0, 2) #1: s
115
Crypted: 226 = 0xE2
c (0, 3) #1: c
99
Crypted: 14 = 0xE
t (0, 4) #5: blotw
98, 108, 111, 116, 119
Crypted: 163 = 0xA3
w (0, 5) #1: w
119
Crypted: 180 = 0xB4
  (0, 6) #1:
32
Crypted: 190 = 0xBE

Same than message(s): 2, 5
i (0, 7) #1: i
105
Crypted: 5 = 0x5
s (0, 8) #2: ps
112, 115
Crypted: 244 = 0xF4
  (0, 9) #1:
32
Crypted: 114 = 0x72
t (0, 10) #4: lotw
108, 111, 116, 119
Crypted: 155 = 0x9B
h (0, 11) #1: h
104
Crypted: 69 = 0x45
e (0, 12) #1: e
101
Crypted: 106 = 0x6A
  (0, 13) #2: .
32, 46
Crypted: 23 = 0x17
c (0, 14) #1: c
99
Crypted: 18 = 0x12
a (0, 15) #1: a
97
Crypted: 84 = 0x54
p (0, 16) #1: p
112
Crypted: 192 = 0xC0
i (0, 17) #1: i
105
Crypted: 140 = 0x8C
t (0, 18) #1: t
116
Crypted: 238 = 0xEE
a (0, 19) #1: a
97
Crypted: 67 = 0x43
a (0, 20) #11: ahjklmnopqs
97, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115
Crypted: 68 = 0x44
  (0, 21) #2: .
32, 46
Crypted: 142 = 0x8E
o (0, 22) #1: o
111
Crypted: 157 = 0x9D
f (0, 23) #1: f
102
Crypted: 72 = 0x48
  (0, 24) #1:
32
Crypted: 31 = 0x1F
R (0, 25) #1: R
82
Crypted: 233 = 0xE9
u (0, 26) #1: u
117
Crypted: 180 = 0xB4
e (0, 27) #11: ehijqrstuvw
101, 104, 105, 106, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119
Crypted: 98 = 0x62
t (0, 28) #10: hijqrstuvw
104, 105, 106, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119
Crypted: 27 = 0x1B
i (0, 29) #1: i
105
Crypted: 149 = 0x95
a (0, 30) #1: a
97
Crypted: 104 = 0x68
  (0, 31) #2: .
32, 46
Crypted: 232 = 0xE8
  (0, 32) #1:
32
Crypted: 115 = 0x73
I (0, 33) #1: I
73
Crypted: 186 = 0xBA
t (0, 34) #8: achiktuw
97, 99, 104, 105, 107, 116, 117, 119
Crypted: 10 = 0xA
  (0, 35) #1:
32
Crypted: 63 = 0x3F
i (0, 36) #1: i
105
Crypted: 5 = 0x5
s (0, 37) #1: s
115
Crypted: 40 = 0x28
  (0, 38) #1:
32
Crypted: 187 = 0xBB
  (0, 39) #2: .
32, 46
Crypted: 67 = 0x43
h (0, 40) #1: h
104
Crypted: 188 = 0xBC
e (0, 41) #1: e
101
Crypted: 120 = 0x78
  (0, 42) #1:
32
Crypted: 52 = 0x34

Same than message(s): 4, 6
l (0, 43) #2: bl
98, 108
Crypted: 226 = 0xE2
i (0, 44) #1: i
105
Crypted: 50 = 0x32
e (0, 45) #6: acdegk
97, 99, 100, 101, 103, 107
Crypted: 122 = 0x7A
e (0, 46) #7: abcdegq
97, 98, 99, 100, 101, 103, 113
Crypted: 183 = 0xB7
e (0, 47) #1: e
101
Crypted: 84 = 0x54
s (0, 48) #1: s
115
Crypted: 189 = 0xBD
t (0, 49) #1: t
116
Crypted: 250 = 0xFA

Same than message(s): 8, 4
  (0, 50) #1:
32
Crypted: 10 = 0xA
c (0, 51) #2: cm
99, 109
Crypted: 45 = 0x2D

Same than message(s): 9, 4
i (0, 52) #1: i
105
Crypted: 109 = 0x6D
t (0, 53) #12: bchikprstuvw
98, 99, 104, 105, 107, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119
Crypted: 12 = 0xC

Same than message(s): 1, 2, 3
y (0, 54) #1: y
121
Crypted: 51 = 0x33
  (0, 55) #1:
32
Crypted: 187 = 0xBB
o (0, 56) #1: o
111
Crypted: 136 = 0x88
  (0, 57) #2: .
32, 46
Crypted: 64 = 0x40
  (0, 58) #1:
32
Crypted: 125 = 0x7D

Same than message(s): 3, 4
t (0, 59) #7: prtvwxz
112, 114, 116, 118, 119, 120, 122
Crypted: 243 = 0xF3
h (0, 60) #1: h
104
Crypted: 147 = 0x93
e (0, 61) #1: e
101
Crypted: 179 = 0xB3
  (0, 62) #1:
32
Crypted: 22 = 0x16

Same than message(s): 3, 5
R (0, 63) #1: R
82
Crypted: 47 = 0x2F
u (0, 64) #1: u
117
Crypted: 102 = 0x66
s (0, 65) #1: s
115
Crypted: 195 = 0xC3
s (0, 66) #1: s
115
Crypted: 219 = 0xDB
i (0, 67) #1: i
105
Crypted: 248 = 0xF8
c (0, 68) #2: cm
99, 109
Crypted: 87 = 0x57
n (0, 69) #1: n
110
Crypted: 177 = 0xB1
  (0, 70) #1:
32
Crypted: 140 = 0x8C

Same than message(s): 2, 3, 5
l (0, 71) #2: l
10, 108
Crypted: 223 = 0xDF
e (0, 72) #1: e
101
Crypted: 33 = 0x21
d (0, 73) #2: dj
100, 106
Crypted: 208 = 0xD0
e (0, 74) #1: e
101
Crypted: 233 = 0xE9
r (0, 75) #1: r
114
Crypted: 0 = 0x0
a (0, 76) #1: a
97
Crypted: 143 = 0x8F
t (0, 77) #1: t
116
Crypted: 200 = 0xC8
n (0, 78) #1: n
110
Crypted: 176 = 0xB0
o (0, 79) #1: o
111
Crypted: 22 = 0x16
n (0, 80) #1: n
110
Crypted: 196 = 0xC4
. (0, 81) #1: .
46
Crypted: 131 = 0x83
(0, 82) #1:
10
Crypted: 181 = 0xB5
e (0, 83) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 97 = 0x61
a (0, 84) #2: ao
97, 111
Crypted: 72 = 0x48
s (0, 85) #1: s
115
Crypted: 208 = 0xD0
c (0, 86) #1: c
99
Crypted: 92 = 0x5C
o (0, 87) #1: o
111
Crypted: 90 = 0x5A
w (0, 88) #2: wy
119, 121
Crypted: 147 = 0x93
  (0, 89) #1:
32
Crypted: 224 = 0xE0
i (0, 90) #1: i
105
Crypted: 91 = 0x5B
s (0, 91) #1: s
115
Crypted: 253 = 0xFD
  (0, 92) #1:
32
Crypted: 236 = 0xEC
s (0, 93) #1: s
115
Crypted: 35 = 0x23
t (0, 94) #1: t
116
Crypted: 19 = 0x13
a (0, 95) #1: a
97
Crypted: 137 = 0x89
n (0, 96) #1: n
110
Crypted: 28 = 0x1C
d (0, 97) #1: d
100
Crypted: 35 = 0x23
i (0, 98) #1: i
105
Crypted: 172 = 0xAC
e (0, 99) #7: defnotu
100, 101, 102, 110, 111, 116, 117
Crypted: 167 = 0xA7
g (0, 100) #1: g
103
Crypted: 28 = 0x1C
  (0, 101) #1:
32
Crypted: 180 = 0xB4
o (0, 102) #6: hikmno
104, 105, 107, 109, 110, 111
Crypted: 246 = 0xF6
n (0, 103) #1: n
110
Crypted: 135 = 0x87
  (0, 104) #2: .
32, 46
Crypted: 43 = 0x2B
t (0, 105) #1: t
116
Crypted: 167 = 0xA7
o (0, 106) #6: hjklno
104, 106, 107, 108, 110, 111
Crypted: 74 = 0x4A
e (0, 107) #1: e
101
Crypted: 19 = 0x13

Same than message(s): 2, 4
  (0, 108) #2: .
32, 46
Crypted: 223 = 0xDF

Same than message(s): 3, 5
M (0, 109) #1: M
77
Crypted: 30 = 0x1E
o (0, 110) #1: o
111
Crypted: 189 = 0xBD
s (0, 111) #1: s
115
Crypted: 39 = 0x27
c (0, 112) #1: c
99
Crypted: 11 = 0xB
o (0, 113) #1: o
111
Crypted: 81 = 0x51
w (0, 114) #1: w
119
Crypted: 50 = 0x32
  (0, 115) #1:
32
Crypted: 10 = 0xA
r (0, 116) #1: r
114
Crypted: 64 = 0x40
i (0, 117) #1: i
105
Crypted: 102 = 0x66
v (0, 118) #2: vx
118, 120
Crypted: 61 = 0x3D
e (0, 119) #10: adeglnotuw
97, 100, 101, 103, 108, 110, 111, 116, 117, 119
Crypted: 27 = 0x1B
m (0, 120) #1: m
109
Crypted: 52 = 0x34
. (0, 121) #1: .
46
Crypted: 208 = 0xD0
  (0, 122) #1:
32
Crypted: 75 = 0x4B
T (0, 123) #1: T
84
Crypted: 144 = 0x90
h (0, 124) #1: h
104
Crypted: 67 = 0x43
e (0, 125) #2: ek
101, 107
Crypted: 156 = 0x9C
  (0, 126) #1:
32
Crypted: 199 = 0xC7

Same than message(s): 8, 1
c (0, 127) #1: c
99
Crypted: 198 = 0xC6
i (0, 128) #1: i
105
Crypted: 81 = 0x51
t (0, 129) #4: tvxy
116, 118, 120, 121
Crypted: 119 = 0x77
y (0, 130) #1: y
121
Crypted: 109 = 0x6D
  (0, 131) #1:
32
Crypted: 175 = 0xAF
i (0, 132) #1: i
105
Crypted: 120 = 0x78
s (0, 133) #1: s
115
Crypted: 102 = 0x66
  (0, 134) #1:
32
Crypted: 53 = 0x35
s (0, 135) #1: s
115
Crypted: 10 = 0xA
i (0, 136) #1: i
105
Crypted: 93 = 0x5D
t (0, 137) #1: t
116
Crypted: 253 = 0xFD

Same than message(s): 8, 1
t (0, 138) #10: hijqrstuvw
104, 105, 106, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119
Crypted: 155 = 0x9B
a (0, 139) #2: ao
97, 111
Crypted: 64 = 0x40

Same than message(s): 1, 4
t (0, 140) #1: t
116
Crypted: 109 = 0x6D

Same than message(s): 1, 4
e (0, 141) #1: e
101
Crypted: 201 = 0xC9
e (0, 142) #6: adefgz
97, 100, 101, 102, 103, 122
Crypted: 79 = 0x4F
  (0, 143) #1:
32
Crypted: 224 = 0xE0

Same than message(s): 9, 4, 6
i (0, 144) #1: i
105
Crypted: 236 = 0xEC
n (0, 145) #1: n
110
Crypted: 198 = 0xC6
  (0, 146) #1:
32
Crypted: 55 = 0x37
t (0, 147) #1: t
116
Crypted: 60 = 0x3C
t (0, 148) #10: hijklnotuw
104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 116, 117, 119
Crypted: 30 = 0x1E
e (0, 149) #7: defnoyz
100, 101, 102, 110, 111, 121, 122
Crypted: 70 = 0x46

Same than message(s): 3, 6
  (0, 150) #1:
32
Crypted: 244 = 0xF4
e (0, 151) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 18 = 0x12
e (0, 152) #8: abcegtuw
97, 98, 99, 101, 103, 116, 117, 119
Crypted: 248 = 0xF8
o (0, 153) #6: lnoprs
108, 110, 111, 112, 114, 115
Crypted: 45 = 0x2D
t (0, 154) #1: t
116
Crypted: 211 = 0xD3
  (0, 155) #1:
32
Crypted: 201 = 0xC9
o (0, 156) #1: o
111
Crypted: 213 = 0xD5
g (0, 157) #1: g
103
Crypted: 134 = 0x86
  (0, 158) #1:
32
Crypted: 21 = 0x15
e (0, 159) #24: bcdefghijklmnopqrstuvwxy
98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121
Crypted: 170 = 0xAA
u (0, 160) #1: u
117
Crypted: 153 = 0x99
s (0, 161) #1: s
115
Crypted: 105 = 0x69
s (0, 162) #1: s
115
Crypted: 17 = 0x11
i (0, 163) #5: ijkmn
105, 106, 107, 109, 110
Crypted: 115 = 0x73
a (0, 164) #2: ao
97, 111
Crypted: 126 = 0x7E
. (0, 165) #1: .
46
Crypted: 206 = 0xCE
(0, 166) #1:
10
Crypted: 14 = 0xE
c (0, 167) #2: c
10, 99
Crypted: 112 = 0x70
e (0, 168) #11: ehijklnotuw
101, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 116, 117, 119
Crypted: 97 = 0x61
  (0, 169) #1:
32
Crypted: 6 = 0x6
i (0, 170) #1: i
105
Crypted: 105 = 0x69
r (0, 171) #1: r
114
Crypted: 178 = 0xB2
  (0, 172) #1:
32
Crypted: 186 = 0xBA
o (0, 173) #10: ijklmnopqr
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114
Crypted: 197 = 0xC5
o (0, 174) #10: ijklmnopqr
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114
Crypted: 85 = 0x55
r (0, 175) #1: r
114
Crypted: 166 = 0xA6
i (0, 176) #2: gi
103, 105
Crypted: 66 = 0x42
  (0, 177) #1:
32
Crypted: 164 = 0xA4
v (0, 178) #1: v
118
Crypted: 76 = 0x4C
h (0, 179) #1: h
104
Crypted: 216 = 0xD8
a (0, 180) #1: a
97
Crypted: 75 = 0x4B

Same than message(s): 8, 4, 6
i (0, 181) #10: hijklmnuvw
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 117, 118, 119
Crypted: 169 = 0xA9
  (0, 182) #1:
32
Crypted: 41 = 0x29
. (0, 183) #1: .
46
Crypted: 211 = 0xD3
. (0, 184) #1: .
46
Crypted: 132 = 0x84
a (0, 185) #2: ao
97, 111
Crypted: 80 = 0x50
  (0, 186) #2: .
32, 46
Crypted: 86 = 0x56

Same than message(s): 1, 4, 5
s (0, 187) #1: s
115
Crypted: 102 = 0x66
n (0, 188) #6: lmnpqr
108, 109, 110, 112, 113, 114
Crypted: 47 = 0x2F
u (0, 189) #1: u
117
Crypted: 37 = 0x25
a (0, 190) #2: ao
97, 111
Crypted: 223 = 0xDF
t (0, 191) #6: qrstuv
113, 114, 115, 116, 117, 118
Crypted: 5 = 0x5
  (0, 192) #2: .
32, 46
Crypted: 0 = 0x0
  (0, 193) #1:
32
Crypted: 255 = 0xFF
g (0, 194) #1: g
103
Crypted: 159 = 0x9F
i (0, 195) #2: gi
103, 105
Crypted: 20 = 0x14
o (0, 196) #10: ijklmnopqr
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114
Crypted: 25 = 0x19
a (0, 197) #2: ao
97, 111
Crypted: 251 = 0xFB
m (0, 198) #1: m
109
Crypted: 69 = 0x45
e (0, 199) #1: e
101
Crypted: 151 = 0x97
t (0, 200) #1: t
116
Crypted: 168 = 0xA8
e (0, 201) #1: e
101
Crypted: 223 = 0xDF

Same than message(s): 1, 4
r (0, 202) #1: r
114
Crypted: 99 = 0x63
s (0, 203) #1: s
115
Crypted: 248 = 0xF8
  (0, 204) #1:
32
Crypted: 115 = 0x73
  (0, 205) #1:
32
Crypted: 208 = 0xD0

Same than message(s): 8, 7
c (0, 206) #2: cm
99, 109
Crypted: 5 = 0x5
o (0, 207) #1: o
111
Crypted: 104 = 0x68
r (0, 208) #1: r
114
Crypted: 225 = 0xE1
b (0, 209) #1: b
98
Crypted: 231 = 0xE7
  (0, 210) #1:
32
Crypted: 178 = 0xB2
t (0, 211) #1: t
116
Crypted: 46 = 0x2E

Same than message(s): 3, 5
h (0, 212) #1: h
104
Crypted: 123 = 0x7B
a (0, 213) #3: alm
97, 108, 109
Crypted: 40 = 0x28
n (0, 214) #1: n
110
Crypted: 133 = 0x85
  (0, 215) #1:
32
Crypted: 246 = 0xF6

Same than message(s): 8, 5
v (0, 216) #2: vx
118, 120
Crypted: 45 = 0x2D
. (0, 217) #1: .
46
Crypted: 45 = 0x2D
  (0, 218) #1:
32
Crypted: 179 = 0xB3
m (0, 219) #1: m
109
Crypted: 15 = 0xF
i (0, 220) #1: i
105
Crypted: 79 = 0x4F
l (0, 221) #1: l
108
Crypted: 185 = 0xB9
l (0, 222) #1: l
108
Crypted: 201 = 0xC9
i (0, 223) #1: i
105
Crypted: 251 = 0xFB
o (0, 224) #12: hijlmnoqrsxy
104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 120, 121
Crypted: 167 = 0xA7
n (0, 225) #1: n
110
Crypted: 217 = 0xD9
  (0, 226) #1:
32
Crypted: 182 = 0xB6
p (0, 227) #1: p
112
Crypted: 55 = 0x37
e (0, 228) #1: e
101
Crypted: 128 = 0x80
e (0, 229) #7: ehikmno
101, 104, 105, 107, 109, 110, 111
Crypted: 143 = 0x8F
p (0, 230) #1: p
112
Crypted: 145 = 0x91
a (0, 231) #7: aclnops
97, 99, 108, 110, 111, 112, 115
Crypted: 47 = 0x2F
e (0, 232) #1: e
101
Crypted: 39 = 0x27

Same than message(s): 1, 4
  (0, 233) #1:
32
Crypted: 15 = 0xF

Same than message(s): 1, 3
l (0, 234) #1: l
108
Crypted: 127 = 0x7F
i (0, 235) #7: gijklmn
103, 105, 106, 107, 108, 109, 110
Crypted: 60 = 0x3C

Same than message(s): 1, 2
v (0, 236) #1: v
118
Crypted: 173 = 0xAD
e (0, 237) #1: e
101
Crypted: 220 = 0xDC

Same than message(s): 1, 3
  (0, 238) #1:
32
Crypted: 151 = 0x97
e (0, 239) #2: ek
101, 107
Crypted: 24 = 0x18
n (0, 240) #1: n
110
Crypted: 107 = 0x6B
  (0, 241) #1:
32
Crypted: 57 = 0x39
i (0, 242) #1: i
105
Crypted: 32 = 0x20
k (0, 243) #1: k
107
Crypted: 228 = 0xE4
s (0, 244) #1: s
115
Crypted: 95 = 0x5F
  (0, 245) #1:
32
Crypted: 21 = 0x15

Same than message(s): 9, 3
u (0, 246) #1: u
117
Crypted: 255 = 0xFF
r (0, 247) #1: r
114
Crypted: 99 = 0x63
b (0, 248) #1: b
98
Crypted: 219 = 0xDB
a (0, 249) #2: ao
97, 111
Crypted: 86 = 0x56
e (0, 250) #9: cdegijlmn
99, 100, 101, 103, 105, 106, 108, 109, 110
Crypted: 67 = 0x43
  (0, 251) #1:
32
Crypted: 67 = 0x43
a (0, 252) #1: a
97
Crypted: 104 = 0x68
r (0, 253) #1: r
114
Crypted: 120 = 0x78
e (0, 254) #1: e
101
Crypted: 80 = 0x50
a (0, 255) #1: a
97
Crypted: 115 = 0x73
. (0, 256) #1: .
46
Crypted: 201 = 0xC9
(0, 257) #1:
10
Crypted: 169 = 0xA9
M (0, 258) #1: M
77
Crypted: 0 = 0x0
o (0, 259) #1: o
111
Crypted: 0 = 0x0
s (0, 260) #1: s
115
Crypted: 92 = 0x5C
c (0, 261) #1: c
99
Crypted: 31 = 0x1F
o (0, 262) #7: klmnopx
107, 108, 109, 110, 111, 112, 120
Crypted: 248 = 0xF8
t (0, 263) #10: lnopqrstuw
108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119
Crypted: 167 = 0xA7
  (0, 264) #1:
32
Crypted: 223 = 0xDF
j (0, 265) #1: j
106
Crypted: 237 = 0xED
s (0, 266) #1: s
115
Crypted: 44 = 0x2C
  (0, 267) #1:
32
Crypted: 213 = 0xD5
s (0, 268) #1: s
115
Crypted: 10 = 0xA
x (0, 269) #1: x
120
Crypted: 227 = 0xE3
t (0, 270) #1: t
116
Crypted: 51 = 0x33
r (0, 271) #1: r
114
Crypted: 118 = 0x76
e (0, 272) #8: abcdefjk
97, 98, 99, 100, 101, 102, 106, 107
Crypted: 10 = 0xA
t (0, 273) #1: t
116
Crypted: 140 = 0x8C
e (0, 274) #1: e
101
Crypted: 29 = 0x1D
e (0, 275) #8: abcdefij
97, 98, 99, 100, 101, 102, 105, 106
Crypted: 229 = 0xE5
  (0, 276) #1:
32
Crypted: 97 = 0x61
i (0, 277) #1: i
105
Crypted: 60 = 0x3C
n (0, 278) #1: n
110
Crypted: 122 = 0x7A
  (0, 279) #1:
32
Crypted: 244 = 0xF4
e (0, 280) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 56 = 0x38
T (0, 281) #1: T
84
Crypted: 195 = 0xC3
C (0, 282) #1: C
67
Crypted: 210 = 0xD2
. (0, 283) #1: .
46
Crypted: 248 = 0xF8
. (0, 284) #1: .
46
Crypted: 204 = 0xCC
  (0, 285) #1:
32
Crypted: 231 = 0xE7

Same than message(s): 9, 5
t (0, 286) #2: tz
116, 122
Crypted: 205 = 0xCD
o (0, 287) #6: hijmno
104, 105, 106, 109, 110, 111
Crypted: 23 = 0x17
m (0, 288) #1: m
109
Crypted: 237 = 0xED
e (0, 289) #1: e
101
Crypted: 209 = 0xD1
  (0, 290) #1:
32
Crypted: 50 = 0x32
s (0, 291) #10: lmpqrsvwyz
108, 109, 112, 113, 114, 115, 118, 119, 121, 122
Crypted: 125 = 0x7D
o (0, 292) #1: o
111
Crypted: 118 = 0x76
n (0, 293) #1: n
110
Crypted: 185 = 0xB9
e (0, 294) #1: e
101
Crypted: 163 = 0xA3
j (0, 295) #1: j
106
Crypted: 14 = 0xE
(0, 296) #1:
10
Crypted: 135 = 0x87
^ (0, 297) #1: ^
94
Crypted: 242 = 0xF2
c (0, 298) #2: cm
99, 109
Crypted: 158 = 0x9E
e (0, 299) #9: deghijkot
100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 111, 116
Crypted: 96 = 0x60
o (0, 300) #1: o
111
Crypted: 64 = 0x40
g (0, 301) #1: g
103
Crypted: 80 = 0x50
  (0, 302) #1:
32
Crypted: 73 = 0x49

Same than message(s): 9, 4, 5
t (0, 303) #2: tz
116, 122
Crypted: 163 = 0xA3
o (0, 304) #7: hjlnoyz
104, 106, 108, 110, 111, 121, 122
Crypted: 232 = 0xE8
g (0, 305) #1: g
103
Crypted: 82 = 0x52
  (0, 306) #1:
32
Crypted: 9 = 0x9
m (0, 307) #1: m
109
Crypted: 54 = 0x36
o (0, 308) #1: o
111
Crypted: 116 = 0x74
s (0, 309) #1: s
115
Crypted: 61 = 0x3D
t (0, 310) #1: t
116
Crypted: 157 = 0x9D
  (0, 311) #1:
32
Crypted: 1 = 0x1

Same than message(s): 8, 1, 5
f (0, 312) #1: f
102
Crypted: 209 = 0xD1
a (0, 313) #1: a
97
Crypted: 208 = 0xD0
m (0, 314) #1: m
109
Crypted: 147 = 0x93
o (0, 315) #1: o
111
Crypted: 104 = 0x68
u (0, 316) #1: u
117
Crypted: 123 = 0x7B
s (0, 317) #1: s
115
Crypted: 229 = 0xE5
  (0, 318) #1:
32
Crypted: 61 = 0x3D

Same than message(s): 3, 5
t (0, 319) #1: t
116
Crypted: 233 = 0xE9
o (0, 320) #1: o
111
Crypted: 168 = 0xA8
u (0, 321) #1: u
117
Crypted: 83 = 0x53
r (0, 322) #1: r
114
Crypted: 218 = 0xDA
i (0, 323) #2: gi
103, 105
Crypted: 218 = 0xDA
s (0, 324) #1: s
115
Crypted: 140 = 0x8C
t (0, 325) #1: t
116
Crypted: 206 = 0xCE

Same than message(s): 4, 6
  (0, 326) #1:
32
Crypted: 209 = 0xD1
e (0, 327) #10: acdefgjkxz
97, 99, 100, 101, 102, 103, 106, 107, 120, 122
Crypted: 55 = 0x37
t (0, 328) #1: t
116
Crypted: 25 = 0x19
t (0, 329) #1: t
116
Crypted: 39 = 0x27
f (0, 330) #1: f
102
Crypted: 71 = 0x47

Same than message(s): 1, 9
a (0, 331) #1: a
97
Crypted: 220 = 0xDC
c (0, 332) #1: c
99
Crypted: 34 = 0x22
t (0, 333) #1: t
116
Crypted: 146 = 0x92
i (0, 334) #1: i
105
Crypted: 185 = 0xB9
o (0, 335) #1: o
111
Crypted: 10 = 0xA
o (0, 336) #12: dfhijlmnoqrs
100, 102, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115
Crypted: 187 = 0xBB
s (0, 337) #1: s
115
Crypted: 2 = 0x2
  (0, 338) #1:
32
Crypted: 30 = 0x1E
o (0, 339) #1: o
111
Crypted: 147 = 0x93
h (0, 340) #2: fh
102, 104
Crypted: 10 = 0xA
  (0, 341) #1:
32
Crypted: 137 = 0x89
g (0, 342) #2: g
10, 103
Crypted: 249 = 0xF9
  (0, 343) #1:
32
Crypted: 190 = 0xBE
s (0, 344) #1: s
115
Crypted: 111 = 0x6F
a (0, 345) #2: ao
97, 111
Crypted: 214 = 0xD6
t (0, 346) #10: lnopqrstuw
108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119
Crypted: 106 = 0x6A
w (0, 347) #2: wy
119, 121
Crypted: 141 = 0x8D
  (0, 348) #1:
32
Crypted: 28 = 0x1C

Same than message(s): 3, 6
y (0, 349) #1: y
121
Crypted: 57 = 0x39
o (0, 350) #1: o
111
Crypted: 231 = 0xE7
w (0, 351) #1: w
119
Crypted: 242 = 0xF2
  (0, 352) #2: .
32, 46
Crypted: 119 = 0x77
c (0, 353) #1: c
99
Crypted: 53 = 0x35
a (0, 354) #1: a
97
Crypted: 55 = 0x37
t (0, 355) #18: hijklmnopqrstuvwxy
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121
Crypted: 115 = 0x73
  (0, 356) #1:
32
Crypted: 150 = 0x96

Same than message(s): 1, 2
e (0, 357) #11: abdefhjkpqs
97, 98, 100, 101, 102, 104, 106, 107, 112, 113, 115
Crypted: 244 = 0xF4
i (0, 358) #1: i
105
Crypted: 43 = 0x2B
n (0, 359) #1: n
110
Crypted: 143 = 0x8F
d (0, 360) #1: d
100
Crypted: 157 = 0x9D
(0, 361) #1:
10
Crypted: 136 = 0x88
t (0, 362) #2: tz
116, 122
Crypted: 12 = 0xC
t (0, 363) #12: hijklmotvwxy
104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 116, 118, 119, 120, 121
Crypted: 78 = 0x4E
e (0, 364) #11: abcefghklno
97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 107, 108, 110, 111
Crypted: 238 = 0xEE
  (0, 365) #1:
32
Crypted: 196 = 0xC4
g (0, 366) #2: g
10, 103
Crypted: 27 = 0x1B
a (0, 367) #2: ao
97, 111
Crypted: 246 = 0xF6
t (0, 368) #12: abcpqstuwxyz
97, 98, 99, 112, 113, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 122
Crypted: 10 = 0xA
e (0, 369) #12: abcdeghiktvw
97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 107, 116, 118, 119
Crypted: 141 = 0x8D
o (0, 370) #1: o
111
Crypted: 103 = 0x67
w (0, 371) #1: w
119
Crypted: 221 = 0xDD
  (0, 372) #1:
32
Crypted: 205 = 0xCD
a (0, 373) #2: a
10, 97
Crypted: 214 = 0xD6
e (0, 374) #16: abcdefhijqrstuvw
97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119
Crypted: 157 = 0x9D
e (0, 375) #8: defhjxyz
100, 101, 102, 104, 106, 120, 121, 122
Crypted: 32 = 0x20
t (0, 376) #13: dfghijkmotvxy
100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 111, 116, 118, 120, 121
Crypted: 205 = 0xCD
l (0, 377) #2: bl
98, 108
Crypted: 224 = 0xE0
i (0, 378) #2: gi
103, 105
Crypted: 131 = 0x83
e (0, 379) #18: bcdefgmnopqrstuvxy
98, 99, 100, 101, 102, 103, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121
Crypted: 174 = 0xAE
. (0, 380) #1: .
46
Crypted: 238 = 0xEE
  (0, 381) #2: .
32, 46
Crypted: 66 = 0x42

Same than message(s): 4, 6
t (0, 382) #16: abchjkpqstuvwxyz
97, 98, 99, 104, 106, 107, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 168 = 0xA8
e (0, 383) #15: abceghijklmotvw
97, 98, 99, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 116, 118, 119
Crypted: 173 = 0xAD
e (0, 384) #2: ek
101, 107
Crypted: 182 = 0xB6
  (0, 385) #1:
32
Crypted: 132 = 0x84
P (0, 386) #1: P
80
Crypted: 132 = 0x84
e (0, 387) #4: .ek
32, 46, 101, 107
Crypted: 109 = 0x6D

Same than message(s): 1, 6
d (0, 388) #1: d
100
Crypted: 205 = 0xCD
t (0, 389) #2: tz
116, 122
Crypted: 102 = 0x66
S (0, 390) #1: S
83
Crypted: 117 = 0x75
q (0, 391) #1: q
113
Crypted: 181 = 0xB5
t (0, 392) #11: hijqrstuvwx
104, 105, 106, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
Crypted: 193 = 0xC1
n (0, 393) #1: n
110
Crypted: 198 = 0xC6
r (0, 394) #1: r
114
Crypted: 127 = 0x7F
  (0, 395) #2:
10, 32
Crypted: 187 = 0xBB
b (0, 396) #1: b
98
Crypted: 149 = 0x95
  (0, 397) #1:
32
Crypted: 179 = 0xB3
e (0, 398) #12: abcdefgotxyz
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 111, 116, 120, 121, 122
Crypted: 193 = 0xC1
h (0, 399) #2: fh
102, 104
Crypted: 84 = 0x54
e (0, 400) #16: abcdefgklmnopxyz
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 120, 121, 122
Crypted: 18 = 0x12
  (0, 401) #1:
32
Crypted: 150 = 0x96
  (0, 402) #1:
14
Crypted: 79 = 0x4F
a (0, 403) #2: ao
97, 111
Crypted: 78 = 0x4E
e (0, 404) #16: defmnopqrstuvxyz
100, 101, 102, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122
Crypted: 197 = 0xC5
e (0, 405) #18: abdefghijklnotuwyz
97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 116, 117, 119, 121, 122
Crypted: 176 = 0xB0
e (0, 406) #2: ek
101, 107
Crypted: 232 = 0xE8
d (0, 407) #1: d
100
Crypted: 162 = 0xA2
r (0, 408) #1: r
114
Crypted: 12 = 0xC
a (0, 409) #1: a
97
Crypted: 221 = 0xDD
l (0, 410) #1: l
108
Crypted: 251 = 0xFB
o (0, 411) #2: o
10, 111
Crypted: 24 = 0x18
e (0, 412) #16: deghijklmotvwxyz
100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 116, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 153 = 0x99
e (0, 413) #13: abcdefglmnxyz
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 108, 109, 110, 120, 121, 122
Crypted: 106 = 0x6A
  (0, 414) #2: .
32, 46
Crypted: 14 = 0xE
i (0, 415) #2: i
10, 105
Crypted: 224 = 0xE0
e (0, 416) #22: defhijklmnopqrstuvwxyz
100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 238 = 0xEE
t (0, 417) #10: bcpqrtuvxy
98, 99, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 120, 121
Crypted: 80 = 0x50
i (0, 418) #1: i
105
Crypted: 50 = 0x32
s (0, 419) #1: s
115
Crypted: 78 = 0x4E
t (0, 420) #1: t
116
Crypted: 108 = 0x6C
y (0, 421) #2: y
10, 121
Crypted: 214 = 0xD6
t (0, 422) #14: bchikprstuvwxy
98, 99, 104, 105, 107, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121
Crypted: 215 = 0xD7
h (0, 423) #2: fh
102, 104
Crypted: 148 = 0x94
e (0, 424) #1: e
101
Crypted: 187 = 0xBB
  (0, 425) #1:
32
Crypted: 115 = 0x73
e (0, 426) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 102 = 0x66
a (0, 427) #2: ao
97, 111
Crypted: 109 = 0x6D
t (0, 428) #18: abhijklmnopqrstuvw
97, 98, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119
Crypted: 64 = 0x40
e (0, 429) #16: deghijkmnotuvxyz
100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 116, 117, 118, 120, 121, 122
Crypted: 177 = 0xB1
a (0, 430) #4: .ao
32, 46, 97, 111
Crypted: 148 = 0x94
t (0, 431) #14: bchikprstuvwxy
98, 99, 104, 105, 107, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121
Crypted: 14 = 0xE
r (0, 432) #1: r
114
Crypted: 50 = 0x32
t (0, 433) #4: .tz
32, 46, 116, 122
Crypted: 242 = 0xF2
a (0, 434) #2: ao
97, 111
Crypted: 158 = 0x9E
e (0, 435) #19: defhijklmnopqrstuvw
100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119
Crypted: 105 = 0x69
e (0, 436) #16: abcdefmnopqrstuv
97, 98, 99, 100, 101, 102, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118
Crypted: 63 = 0x3F
h (0, 437) #4: .fh
32, 46, 102, 104
Crypted: 23 = 0x17
e (0, 438) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 154 = 0x9A
l (0, 439) #2: bl
98, 108
Crypted: 128 = 0x80
e (0, 440) #18: bcdefghjklmnopqsxy
98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 120, 121
Crypted: 36 = 0x24
e (0, 441) #18: abcdefghjqstuvwxyz
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 93 = 0x5D
e (0, 442) #21: defhijklmnopqrstuvwxy
100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121
Crypted: 135 = 0x87
t (0, 443) #18: bhijklmnopqrstuvwy
98, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121
Crypted: 82 = 0x52
t (0, 444) #20: bchijklmnopqrstuvwxy
98, 99, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121
Crypted: 97 = 0x61
e (0, 445) #4: .ek
32, 46, 101, 107
Crypted: 183 = 0xB7
p (0, 446) #2: p
10, 112
Crypted: 55 = 0x37
h (0, 447) #1: h
104
Crypted: 16 = 0x10
e (0, 448) #2: e
10, 101
Crypted: 116 = 0x74
e (0, 449) #20: abcdefghjklmnopqsxyz
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 120, 121, 122
Crypted: 180 = 0xB4
e (0, 450) #20: abcdefglmopqrstvwxyz
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 201 = 0xC9
e (0, 451) #20: abcdefghikprstuvwxyz
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 42 = 0x2A
r (0, 452) #2: r
32, 114
Crypted: 237 = 0xED
a (0, 453) #4: .ao
32, 46, 97, 111
Crypted: 132 = 0x84
r (0, 454) #2: r
10, 114
Crypted: 166 = 0xA6
e (0, 455) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 203 = 0xCB
a (0, 456) #4: .ao
32, 46, 97, 111
Crypted: 220 = 0xDC
w (0, 457) #4: .wy
32, 46, 119, 121
Crypted: 173 = 0xAD
e (0, 458) #24: bcdefghijklmnopqrstuvwxy
98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121
Crypted: 22 = 0x16
t (0, 459) #20: bchijklmnopqrstuvwxy
98, 99, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121
Crypted: 171 = 0xAB
t (0, 460) #4: .tz
32, 46, 116, 122
Crypted: 110 = 0x6E
t (0, 461) #4: .tz
32, 46, 116, 122
Crypted: 160 = 0xA0
e (0, 462) #20: abcdefglmnpqrsuvwxyz
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 124 = 0x7C
e (0, 463) #20: abcdefglnopqrstuwxyz
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 122
Crypted: 93 = 0x5D
p (0, 464) #1: p
112
Crypted: 37 = 0x25
g (0, 465) #1: g
103
Crypted: 35 = 0x23
e (0, 466) #24: acdefghijklmnopqrstuvwxz
97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122
Crypted: 104 = 0x68
t (0, 467) #4: .tz
32, 46, 116, 122
Crypted: 167 = 0xA7
t (0, 468) #4: .tz
32, 46, 116, 122
Crypted: 38 = 0x26
t (0, 469) #22: abchijklmnopqrstuvwxyz
97, 98, 99, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 96 = 0x60
a (0, 470) #4: .ao
32, 46, 97, 111
Crypted: 166 = 0xA6
d (0, 471) #4: .dj
32, 46, 100, 106
Crypted: 33 = 0x21
t (0, 472) #22: abchijklmnopqrstuvwxyz
97, 98, 99, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 108 = 0x6C
c (0, 473) #4: .cm
32, 46, 99, 109
Crypted: 153 = 0x99
w (0, 474) #4: .wy
32, 46, 119, 121
Crypted: 109 = 0x6D
  (0, 475) #2:
10, 32
Crypted: 244 = 0xF4
e (0, 476) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 31 = 0x1F
e (0, 477) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 243 = 0xF3
  (0, 478) #2: .
32, 46
Crypted: 19 = 0x13
e (0, 479) #4: .ek
32, 46, 101, 107
Crypted: 31 = 0x1F
d (0, 480) #4: .dj
32, 46, 100, 106
Crypted: 18 = 0x12
v (0, 481) #2: vx
118, 120
Crypted: 248 = 0xF8
e (0, 482) #22: .abcdefghijklmotvwxyz
32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 116, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 168 = 0xA8
e (0, 483) #20: abcdefglnopqrstuwxyz
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 122
Crypted: 89 = 0x59
e (0, 484) #4: .ek
32, 46, 101, 107
Crypted: 48 = 0x30
e (0, 485) #20: abcdefghjklmnopqsxyz
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 120, 121, 122
Crypted: 88 = 0x58
a (0, 486) #4: .ao
32, 46, 97, 111
Crypted: 161 = 0xA1
e (0, 487) #20: abcdefglmnpqrsuvwxyz
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 99 = 0x63
e (0, 488) #24: abdefghijklmnopqrstuvwyz
97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122
Crypted: 47 = 0x2F
e (0, 489) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 131 = 0x83
e (0, 490) #22: defhijklmnopqrstuvwxyz
100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 84 = 0x54
e (0, 491) #20: abcdefghijkmnotuvxyz
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 116, 117, 118, 120, 121, 122
Crypted: 102 = 0x66
w (0, 492) #4: .wy
32, 46, 119, 121
Crypted: 77 = 0x4D
e (0, 493) #22: defhijklmnopqrstuvwxyz
100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 167 = 0xA7
u (0, 494) #1: u
117
Crypted: 22 = 0x16
h (0, 495) #4: .fh
32, 46, 102, 104
Crypted: 67 = 0x43
e (0, 496) #22: defhijklmnopqrstuvwxyz
100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 91 = 0x5B
l (0, 497) #4: .bl
32, 46, 98, 108
Crypted: 187 = 0xBB
i (0, 498) #4: .gi
32, 46, 103, 105
Crypted: 168 = 0xA8
e (0, 499) #24: acdefghijklmnopqrstuvwxz
97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122
Crypted: 90 = 0x5A
i (0, 500) #4: .gi
32, 46, 103, 105
Crypted: 192 = 0xC0
e (0, 501) #24: bcdefghijklmnopqrstuvwxy
98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121
Crypted: 139 = 0x8B
e (0, 502) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 126 = 0x7E
e (0, 503) #20: abcdefgijkpqrtuvwxyz
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 153 = 0x99
h (0, 504) #4: .fh
32, 46, 102, 104
Crypted: 250 = 0xFA
e (0, 505) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 44 = 0x2C
a (0, 506) #4: .ao
32, 46, 97, 111
Crypted: 176 = 0xB0
e (0, 507) #22: deghijklmnopqrstuvwxyz
100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 55 = 0x37
e (0, 508) #20: abcdefghijkmnotuvxyz
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 116, 117, 118, 120, 121, 122
Crypted: 205 = 0xCD
a (0, 509) #2: ao
97, 111
Crypted: 7 = 0x7
  (0, 510) #2: .
32, 46
Crypted: 198 = 0xC6
  (0, 511) #2: .
10, 46
Crypted: 44 = 0x2C
h (0, 512) #4: .fh
32, 46, 102, 104
Crypted: 109 = 0x6D
1../assignment/team03/message3_b.txt.enc 300Found 300/533 e (1, 0) #10: abcdefgxyz
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 120, 121, 122
Crypted: 224 = 0xE0
r (1, 1) #1: r
114
Crypted: 233 = 0xE9
e (1, 2) #1: e
101
Crypted: 244 = 0xF4

Same than message(s): 3, 6
  (1, 3) #1:
32
Crypted: 77 = 0x4D

Same than message(s): 3, 4, 6
t (1, 4) #5: abtyz
97, 98, 116, 121, 122
Crypted: 181 = 0xB5
o (1, 5) #1: o
111
Crypted: 172 = 0xAC
u (1, 6) #1: u
117
Crypted: 235 = 0xEB
  (1, 7) #1:
32
Crypted: 76 = 0x4C
t (1, 8) #2: tw
116, 119
Crypted: 243 = 0xF3
r (1, 9) #1: r
114
Crypted: 32 = 0x20
a (1, 10) #4: abyz
97, 98, 121, 122
Crypted: 150 = 0x96
i (1, 11) #1: i
105
Crypted: 68 = 0x44
n (1, 12) #1: n
110
Crypted: 97 = 0x61
i (1, 13) #2: gi
103, 105
Crypted: 80 = 0x50
  (1, 14) #1:
32
Crypted: 81 = 0x51
t (1, 15) #1: t
116
Crypted: 65 = 0x41
o (1, 16) #1: o
111
Crypted: 223 = 0xDF
  (1, 17) #1:
32
Crypted: 197 = 0xC5
b (1, 18) #1: b
98
Crypted: 248 = 0xF8
r (1, 19) #1: r
114
Crypted: 80 = 0x50
e (1, 20) #11: abcdefghxyz
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 120, 121, 122
Crypted: 77 = 0x4D
a (1, 21) #2: ao
97, 111
Crypted: 207 = 0xCF
k (1, 22) #1: k
107
Crypted: 153 = 0x99
  (1, 23) #1:
32
Crypted: 14 = 0xE
m (1, 24) #1: m
109
Crypted: 82 = 0x52
y (1, 25) #1: y
121
Crypted: 194 = 0xC2
  (1, 26) #1:
32
Crypted: 225 = 0xE1
e (1, 27) #11: abcdefguxyz
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 117, 120, 121, 122
Crypted: 114 = 0x72
t (1, 28) #10: hikprstuvw
104, 105, 107, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119
Crypted: 26 = 0x1A
y (1, 29) #1: y
121
Crypted: 133 = 0x85
p (1, 30) #1: p
112
Crypted: 121 = 0x79
t (1, 31) #2: tz
116, 122
Crypted: 178 = 0xB2

Same than message(s): 5, 6
o (1, 32) #1: o
111
Crypted: 60 = 0x3C
s (1, 33) #1: s
115
Crypted: 128 = 0x80
e (1, 34) #8: deflnxyz
100, 101, 102, 108, 110, 120, 121, 122
Crypted: 7 = 0x7
s (1, 35) #1: s
115
Crypted: 108 = 0x6C
t (1, 36) #1: t
116
Crypted: 24 = 0x18
e (1, 37) #1: e
101
Crypted: 62 = 0x3E
m (1, 38) #1: m
109
Crypted: 246 = 0xF6
e (1, 39) #2: ek
101, 107
Crypted: 8 = 0x8
(1, 40) #1:
10
Crypted: 222 = 0xDE
D (1, 41) #1: D
68
Crypted: 89 = 0x59
o (1, 42) #1: o
111
Crypted: 123 = 0x7B
  (1, 43) #2: .
32, 46
Crypted: 160 = 0xA0
y (1, 44) #1: y
121
Crypted: 34 = 0x22
o (1, 45) #6: ciklmo
99, 105, 107, 108, 109, 111
Crypted: 114 = 0x72
s (1, 46) #7: cpqsuvw
99, 112, 113, 115, 117, 118, 119
Crypted: 165 = 0xA5
  (1, 47) #1:
32
Crypted: 17 = 0x11
k (1, 48) #1: k
107
Crypted: 165 = 0xA5
n (1, 49) #1: n
110
Crypted: 224 = 0xE0
o (1, 50) #1: o
111
Crypted: 69 = 0x45
w (1, 51) #2: wy
119, 121
Crypted: 57 = 0x39
  (1, 52) #1:
32
Crypted: 36 = 0x24
t (1, 53) #12: bchikprstuvw
98, 99, 104, 105, 107, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119
Crypted: 12 = 0xC

Same than message(s): 0, 2, 3
h (1, 54) #1: h
104
Crypted: 34 = 0x22
a (1, 55) #1: a
97
Crypted: 250 = 0xFA
t (1, 56) #1: t
116
Crypted: 147 = 0x93
h (1, 57) #2: fh
102, 104
Crypted: 6 = 0x6
r (1, 58) #1: r
114
Crypted: 47 = 0x2F
e (1, 59) #7: acefgik
97, 99, 101, 102, 103, 105, 107
Crypted: 226 = 0xE2
a (1, 60) #1: a
97
Crypted: 154 = 0x9A
d (1, 61) #1: d
100
Crypted: 178 = 0xB2
i (1, 62) #1: i
105
Crypted: 95 = 0x5F
n (1, 63) #1: n
110
Crypted: 19 = 0x13
g (1, 64) #1: g
103
Crypted: 116 = 0x74
  (1, 65) #1:
32
Crypted: 144 = 0x90
o (1, 66) #1: o
111
Crypted: 199 = 0xC7
t (1, 67) #1: t
116
Crypted: 229 = 0xE5
d (1, 68) #2: dj
100, 106
Crypted: 94 = 0x5E
e (1, 69) #1: e
101
Crypted: 186 = 0xBA
r (1, 70) #1: r
114
Crypted: 222 = 0xDE
l (1, 71) #2: l
10, 108
Crypted: 185 = 0xB9
p (1, 72) #1: p
112
Crypted: 52 = 0x34
e (1, 73) #2: ek
101, 107
Crypted: 209 = 0xD1

Same than message(s): 3, 4, 6
o (1, 74) #1: o
111
Crypted: 227 = 0xE3

Same than message(s): 2, 5
p (1, 75) #1: p
112
Crypted: 2 = 0x2
l (1, 76) #1: l
108
Crypted: 130 = 0x82
e (1, 77) #1: e
101
Crypted: 217 = 0xD9

Same than message(s): 8, 5
  (1, 78) #1:
32
Crypted: 254 = 0xFE
s (1, 79) #1: s
115
Crypted: 10 = 0xA
  (1, 80) #1:
32
Crypted: 138 = 0x8A
l (1, 81) #1: l
108
Crypted: 193 = 0xC1
e (1, 82) #1: e
101
Crypted: 218 = 0xDA
t (1, 83) #7: bprstvw
98, 112, 114, 115, 116, 118, 119
Crypted: 88 = 0x58
t (1, 84) #2: tz
116, 122
Crypted: 83 = 0x53

Same than message(s): 3, 6
e (1, 85) #1: e
101
Crypted: 198 = 0xC6
r (1, 86) #1: r
114
Crypted: 77 = 0x4D
s (1, 87) #1: s
115
Crypted: 70 = 0x46
  (1, 88) #2: .
32, 46
Crypted: 196 = 0xC4

Same than message(s): 8, 6
i (1, 89) #1: i
105
Crypted: 169 = 0xA9
s (1, 90) #1: s
115
Crypted: 65 = 0x41
  (1, 91) #1:
32
Crypted: 174 = 0xAE
n (1, 92) #1: n
110
Crypted: 162 = 0xA2
o (1, 93) #1: o
111
Crypted: 63 = 0x3F
t (1, 94) #1: t
116
Crypted: 19 = 0x13
  (1, 95) #1:
32
Crypted: 200 = 0xC8
v (1, 96) #1: v
118
Crypted: 4 = 0x4
e (1, 97) #1: e
101
Crypted: 34 = 0x22
r (1, 98) #1: r
114
Crypted: 183 = 0xB7
s (1, 99) #7: bcqrsxy
98, 99, 113, 114, 115, 120, 121
Crypted: 176 = 0xB0
  (1, 100) #1:
32
Crypted: 91 = 0x5B
n (1, 101) #1: n
110
Crypted: 250 = 0xFA
o (1, 102) #6: hikmno
104, 105, 107, 109, 110, 111
Crypted: 240 = 0xF0
c (1, 103) #1: c
99
Crypted: 138 = 0x8A
e (1, 104) #2: ek
101, 107
Crypted: 110 = 0x6E
  (1, 105) #1:
32
Crypted: 243 = 0xF3
e (1, 106) #6: abcefg
97, 98, 99, 101, 102, 103
Crypted: 67 = 0x43
n (1, 107) #1: n
110
Crypted: 24 = 0x18
d (1, 108) #2: dj
100, 106
Crypted: 155 = 0x9B
  (1, 109) #1:
32
Crypted: 115 = 0x73
n (1, 110) #1: n
110
Crypted: 188 = 0xBC
o (1, 111) #1: o
111
Crypted: 59 = 0x3B
t (1, 112) #1: t
116
Crypted: 28 = 0x1C
  (1, 113) #1:
32
Crypted: 30 = 0x1E
p (1, 114) #1: p
112
Crypted: 53 = 0x35
o (1, 115) #1: o
111
Crypted: 69 = 0x45
l (1, 116) #1: l
108
Crypted: 94 = 0x5E
i (1, 117) #1: i
105
Crypted: 102 = 0x66
t (1, 118) #2: tz
116, 122
Crypted: 63 = 0x3F
e (1, 119) #10: adeglnotuw
97, 100, 101, 103, 108, 110, 111, 116, 117, 119
Crypted: 27 = 0x1B
  (1, 120) #1:
32
Crypted: 121 = 0x79
(1, 121) #1:
10
Crypted: 244 = 0xF4
I (1, 122) #1: I
73
Crypted: 34 = 0x22
  (1, 123) #1:
32
Crypted: 228 = 0xE4
a (1, 124) #1: a
97
Crypted: 74 = 0x4A
c (1, 125) #2: cm
99, 109
Crypted: 148 = 0x94
  (1, 126) #1:
32
Crypted: 199 = 0xC7

Same than message(s): 0, 8
n (1, 127) #1: n
110
Crypted: 203 = 0xCB
o (1, 128) #1: o
111
Crypted: 87 = 0x57
t (1, 129) #4: tvxy
116, 118, 120, 121
Crypted: 119 = 0x77
  (1, 130) #1:
32
Crypted: 52 = 0x34
d (1, 131) #1: d
100
Crypted: 235 = 0xEB
o (1, 132) #1: o
111
Crypted: 126 = 0x7E
i (1, 133) #1: i
105
Crypted: 124 = 0x7C
n (1, 134) #1: n
110
Crypted: 123 = 0x7B

Same than message(s): 8, 4
g (1, 135) #1: g
103
Crypted: 30 = 0x1E
  (1, 136) #1:
32
Crypted: 20 = 0x14

Same than message(s): 2, 4
t (1, 137) #1: t
116
Crypted: 253 = 0xFD

Same than message(s): 0, 8
t (1, 138) #10: hijklnotuw
104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 116, 117, 119
Crypted: 134 = 0x86
a (1, 139) #2: ao
97, 111
Crypted: 64 = 0x40

Same than message(s): 0, 4
t (1, 140) #1: t
116
Crypted: 109 = 0x6D

Same than message(s): 0, 4
  (1, 141) #1:
32
Crypted: 140 = 0x8C
i (1, 142) #6: hijknu
104, 105, 106, 107, 110, 117
Crypted: 64 = 0x40
n (1, 143) #1: n
110
Crypted: 174 = 0xAE
i (1, 144) #1: i
105
Crypted: 236 = 0xEC
n (1, 145) #1: n
110
Crypted: 198 = 0xC6
d (1, 146) #1: d
100
Crypted: 115 = 0x73
  (1, 147) #1:
32
Crypted: 104 = 0x68

Same than message(s): 5, 6
o (1, 148) #10: hiklmnoprs
104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115
Crypted: 25 = 0x19
e (1, 149) #7: efglmyz
101, 102, 103, 108, 109, 121, 122
Crypted: 69 = 0x45
  (1, 150) #1:
32
Crypted: 244 = 0xF4
t (1, 151) #2: tz
116, 122
Crypted: 49 = 0x31
o (1, 152) #8: hjlnoxyz
104, 106, 108, 110, 111, 120, 121, 122
Crypted: 245 = 0xF5
t (1, 153) #6: hijtuv
104, 105, 106, 116, 117, 118
Crypted: 55 = 0x37
n (1, 154) #1: n
110
Crypted: 201 = 0xC9
g (1, 155) #1: g
103
Crypted: 142 = 0x8E
s (1, 156) #1: s
115
Crypted: 201 = 0xC9
  (1, 157) #1:
32
Crypted: 193 = 0xC1
  (1, 158) #1:
32
Crypted: 21 = 0x15
e (1, 159) #24: bcdefghijklmnopqrstuvwxy
98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121
Crypted: 171 = 0xAB
h (1, 160) #1: h
104
Crypted: 132 = 0x84
a (1, 161) #1: a
97
Crypted: 123 = 0x7B
m (1, 162) #1: m
109
Crypted: 15 = 0xF
e (1, 163) #5: abefg
97, 98, 101, 102, 103
Crypted: 127 = 0x7F
  (1, 164) #2: .
32, 46
Crypted: 63 = 0x3F

Same than message(s): 8, 5
o (1, 165) #1: o
111
Crypted: 143 = 0x8F
n (1, 166) #1: n
110
Crypted: 106 = 0x6A
c (1, 167) #2: c
10, 99
Crypted: 25 = 0x19

Same than message(s): 9, 2, 6
e (1, 168) #11: abcdefghxyz
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 120, 121, 122
Crypted: 108 = 0x6C
o (1, 169) #1: o
111
Crypted: 73 = 0x49
u (1, 170) #1: u
117
Crypted: 117 = 0x75
  (1, 171) #1:
32
Crypted: 224 = 0xE0
  (1, 172) #1:
32
Crypted: 186 = 0xBA
e (1, 173) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 251 = 0xFB
i (1, 174) #10: hijklmnuvw
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 117, 118, 119
Crypted: 82 = 0x52
a (1, 175) #1: a
97
Crypted: 181 = 0xB5

Same than message(s): 3, 4
a (1, 176) #2: ao
97, 111
Crypted: 74 = 0x4A
e (1, 177) #1: e
101
Crypted: 225 = 0xE1
. (1, 178) #1: .
46
Crypted: 20 = 0x14
  (1, 179) #1:
32
Crypted: 144 = 0x90

Same than message(s): 8, 2
s (1, 180) #1: s
115
Crypted: 89 = 0x59
o (1, 181) #10: hjklmnopqs
104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115
Crypted: 175 = 0xAF
a (1, 182) #1: a
97
Crypted: 104 = 0x68
q (1, 183) #1: q
113
Crypted: 140 = 0x8C
e (1, 184) #1: e
101
Crypted: 207 = 0xCF

Same than message(s): 9, 3
v (1, 185) #2: vx
118, 120
Crypted: 73 = 0x49
  (1, 186) #2: .
32, 46
Crypted: 86 = 0x56

Same than message(s): 0, 4, 5
s (1, 187) #1: s
115
Crypted: 102 = 0x66
t (1, 188) #6: hiktuw
104, 105, 107, 116, 117, 119
Crypted: 54 = 0x36
a (1, 189) #1: a
97
Crypted: 49 = 0x31
c (1, 190) #2: cm
99, 109
Crypted: 211 = 0xD3
e (1, 191) #6: abcdef
97, 98, 99, 100, 101, 102
Crypted: 18 = 0x12
d (1, 192) #2: dj
100, 106
Crypted: 68 = 0x44
(1, 193) #1:
10
Crypted: 213 = 0xD5
(1, 194) #1:
10
Crypted: 163 = 0xA3
h (1, 195) #2: fh
102, 104
Crypted: 21 = 0x15
o (1, 196) #10: hijlmnoqrs
104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115
Crypted: 26 = 0x1A
  (1, 197) #2: .
32, 46
Crypted: 180 = 0xB4
o (1, 198) #1: o
111
Crypted: 71 = 0x47
n (1, 199) #1: n
110
Crypted: 156 = 0x9C
  (1, 200) #1:
32
Crypted: 252 = 0xFC
e (1, 201) #1: e
101
Crypted: 223 = 0xDF

Same than message(s): 0, 4
a (1, 202) #1: a
97
Crypted: 112 = 0x70
r (1, 203) #1: r
114
Crypted: 249 = 0xF9
x (1, 204) #1: x
120
Crypted: 43 = 0x2B
h (1, 205) #1: h
104
Crypted: 152 = 0x98
  (1, 206) #2: .
32, 46
Crypted: 72 = 0x48
g (1, 207) #1: g
103
Crypted: 96 = 0x60
e (1, 208) #1: e
101
Crypted: 246 = 0xF6
s (1, 209) #1: s
115
Crypted: 246 = 0xF6
s (1, 210) #1: s
115
Crypted: 225 = 0xE1
  (1, 211) #1:
32
Crypted: 122 = 0x7A
i (1, 212) #1: i
105
Crypted: 122 = 0x7A
n (1, 213) #3: bcn
98, 99, 110
Crypted: 39 = 0x27
t (1, 214) #1: t
116
Crypted: 159 = 0x9F
o (1, 215) #1: o
111
Crypted: 185 = 0xB9
i (1, 216) #2: gi
103, 105
Crypted: 60 = 0x3C
v (1, 217) #1: v
118
Crypted: 117 = 0x75
y (1, 218) #1: y
121
Crypted: 234 = 0xEA
  (1, 219) #1:
32
Crypted: 66 = 0x42

Same than message(s): 2, 6
p (1, 220) #1: p
112
Crypted: 86 = 0x56
e (1, 221) #1: e
101
Crypted: 176 = 0xB0
r (1, 222) #1: r
114
Crypted: 215 = 0xD7
s (1, 223) #1: s
115
Crypted: 225 = 0xE1
o (1, 224) #12: hijlmnoqrsxy
104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 120, 121
Crypted: 167 = 0xA7
n (1, 225) #1: n
110
Crypted: 217 = 0xD9
a (1, 226) #1: a
97
Crypted: 247 = 0xF7
l (1, 227) #1: l
108
Crypted: 43 = 0x2B
  (1, 228) #1:
32
Crypted: 197 = 0xC5
n (1, 229) #7: fhjklmn
102, 104, 106, 107, 108, 109, 110
Crypted: 140 = 0x8C
i (1, 230) #1: i
105
Crypted: 136 = 0x88
e (1, 231) #7: defikyz
100, 101, 102, 105, 107, 121, 122
Crypted: 37 = 0x25
e (1, 232) #1: e
101
Crypted: 39 = 0x27

Same than message(s): 0, 4
  (1, 233) #1:
32
Crypted: 15 = 0xF

Same than message(s): 0, 3
l (1, 234) #1: l
108
Crypted: 127 = 0x7F
i (1, 235) #7: gijklmn
103, 105, 106, 107, 108, 109, 110
Crypted: 60 = 0x3C

Same than message(s): 0, 2
k (1, 236) #1: k
107
Crypted: 176 = 0xB0
e (1, 237) #1: e
101
Crypted: 220 = 0xDC

Same than message(s): 0, 3
  (1, 238) #1:
32
Crypted: 151 = 0x97
v (1, 239) #2: vx
118, 120
Crypted: 5 = 0x5
h (1, 240) #1: h
104
Crypted: 109 = 0x6D
a (1, 241) #1: a
97
Crypted: 120 = 0x78
t (1, 242) #1: t
116
Crypted: 61 = 0x3D
  (1, 243) #1:
32
Crypted: 175 = 0xAF
  (1, 244) #1:
32
Crypted: 12 = 0xC
A (1, 245) #1: A
65
Crypted: 116 = 0x74
n (1, 246) #1: n
110
Crypted: 228 = 0xE4
d (1, 247) #1: d
100
Crypted: 117 = 0x75
  (1, 248) #1:
32
Crypted: 153 = 0x99
w (1, 249) #2: wy
119, 121
Crypted: 64 = 0x40
e (1, 250) #9: abcehjklo
97, 98, 99, 101, 104, 106, 107, 108, 111
Crypted: 69 = 0x45
y (1, 251) #1: y
121
Crypted: 26 = 0x1A
  (1, 252) #1:
32
Crypted: 41 = 0x29

Same than message(s): 2, 7
a (1, 253) #1: a
97
Crypted: 107 = 0x6B
r (1, 254) #1: r
114
Crypted: 71 = 0x47
e (1, 255) #1: e
101
Crypted: 119 = 0x77
  (1, 256) #1:
32
Crypted: 199 = 0xC7
y (1, 257) #1: y
121
Crypted: 218 = 0xDA
o (1, 258) #1: o
111
Crypted: 34 = 0x22
u (1, 259) #1: u
117
Crypted: 26 = 0x1A
  (1, 260) #1:
32
Crypted: 15 = 0xF

Same than message(s): 8, 3, 5
d (1, 261) #1: d
100
Crypted: 24 = 0x18
o (1, 262) #7: klmnopx
107, 108, 109, 110, 111, 112, 120
Crypted: 248 = 0xF8
o (1, 263) #10: ijklmnopqr
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114
Crypted: 185 = 0xB9

Same than message(s): 8, 6
n (1, 264) #1: n
110
Crypted: 145 = 0x91
d (1, 265) #1: d
100
Crypted: 227 = 0xE3
  (1, 266) #1:
32
Crypted: 127 = 0x7F
i (1, 267) #1: i
105
Crypted: 156 = 0x9C

Same than message(s): 2, 4, 5, 6
t (1, 268) #1: t
116
Crypted: 13 = 0xD
. (1, 269) #1: .
46
Crypted: 181 = 0xB5
(1, 270) #1:
10
Crypted: 77 = 0x4D
N (1, 271) #1: N
78
Crypted: 74 = 0x4A
t (1, 272) #8: pqstvwxy
112, 113, 115, 116, 118, 119, 120, 121
Crypted: 24 = 0x18
  (1, 273) #1:
32
Crypted: 216 = 0xD8

Same than message(s): 8, 9, 6
s (1, 274) #1: s
115
Crypted: 11 = 0xB
a (1, 275) #8: abhijmno
97, 98, 104, 105, 106, 109, 110, 111
Crypted: 238 = 0xEE
m (1, 276) #1: m
109
Crypted: 44 = 0x2C
e (1, 277) #1: e
101
Crypted: 48 = 0x30
o (1, 278) #1: o
111
Crypted: 123 = 0x7B
n (1, 279) #1: n
110
Crypted: 186 = 0xBA
e (1, 280) #8: abcdegpr
97, 98, 99, 100, 101, 103, 112, 114
Crypted: 8 = 0x8
  (1, 281) #1:
32
Crypted: 183 = 0xB7
f (1, 282) #1: f
102
Crypted: 247 = 0xF7
j (1, 283) #1: j
106
Crypted: 188 = 0xBC
o (1, 284) #1: o
111
Crypted: 141 = 0x8D
c (1, 285) #1: c
99
Crypted: 164 = 0xA4
i (1, 286) #2: gi
103, 105
Crypted: 208 = 0xD0
o (1, 287) #6: hijmno
104, 105, 106, 109, 110, 111
Crypted: 16 = 0x10
g (1, 288) #1: g
103
Crypted: 231 = 0xE7
  (1, 289) #1:
32
Crypted: 148 = 0x94
y (1, 290) #1: y
121
Crypted: 107 = 0x6B
e (1, 291) #10: bcdefgloxy
98, 99, 100, 101, 102, 103, 108, 111, 120, 121
Crypted: 104 = 0x68

Same than message(s): 3, 5
u (1, 292) #1: u
117
Crypted: 108 = 0x6C
? (1, 293) #1: ?
63
Crypted: 232 = 0xE8
  (1, 294) #1:
32
Crypted: 230 = 0xE6
(1, 295) #1:
10
Crypted: 110 = 0x6E
o (1, 296) #1: o
111
Crypted: 226 = 0xE2
  (1, 297) #1:
32
Crypted: 140 = 0x8C
  (1, 298) #2: .
32, 46
Crypted: 211 = 0xD3
  (1, 299) #2:
10, 32
Crypted: 70 = 0x46
g (1, 300) #1: g
103
Crypted: 72 = 0x48
  (1, 301) #1:
32
Crypted: 23 = 0x17

Same than message(s): 8, 2
n (1, 302) #1: n
110
Crypted: 7 = 0x7
a (1, 303) #2: ao
97, 111
Crypted: 184 = 0xB8
e (1, 304) #7: efprstv
101, 102, 112, 114, 115, 116, 118
Crypted: 244 = 0xF4
. (1, 305) #1: .
46
Crypted: 27 = 0x1B
  (1, 306) #1:
32
Crypted: 9 = 0x9
t (1, 307) #1: t
116
Crypted: 47 = 0x2F
h (1, 308) #1: h
104
Crypted: 115 = 0x73
e (1, 309) #1: e
101
Crypted: 43 = 0x2B

Same than message(s): 2, 3
n (1, 310) #1: n
110
Crypted: 135 = 0x87
  (1, 311) #1:
32
Crypted: 1 = 0x1

Same than message(s): 0, 8, 5
w (1, 312) #1: w
119
Crypted: 192 = 0xC0
h (1, 313) #1: h
104
Crypted: 217 = 0xD9
a (1, 314) #1: a
97
Crypted: 159 = 0x9F
t (1, 315) #1: t
116
Crypted: 115 = 0x73
  (1, 316) #1:
32
Crypted: 46 = 0x2E
t (1, 317) #1: t
116
Crypted: 226 = 0xE2
h (1, 318) #1: h
104
Crypted: 117 = 0x75
e (1, 319) #1: e
101
Crypted: 248 = 0xF8
  (1, 320) #1:
32
Crypted: 231 = 0xE7
h (1, 321) #1: h
104
Crypted: 78 = 0x4E
e (1, 322) #1: e
101
Crypted: 205 = 0xCD
l (1, 323) #2: bl
98, 108
Crypted: 223 = 0xDF
l (1, 324) #1: l
108
Crypted: 147 = 0x93
  (1, 325) #1:
32
Crypted: 154 = 0x9A

Same than message(s): 2, 3
i (1, 326) #1: i
105
Crypted: 152 = 0x98

Same than message(s): 4, 6
t (1, 327) #10: hjqstuvwxy
104, 106, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121
Crypted: 37 = 0x25
  (1, 328) #1:
32
Crypted: 77 = 0x4D

Same than message(s): 6, 7
w (1, 329) #1: w
119
Crypted: 36 = 0x24
f (1, 330) #1: f
102
Crypted: 71 = 0x47

Same than message(s): 0, 9
o (1, 331) #1: o
111
Crypted: 210 = 0xD2
n (1, 332) #1: n
110
Crypted: 47 = 0x2F
g (1, 333) #1: g
103
Crypted: 129 = 0x81
  (1, 334) #1:
32
Crypted: 240 = 0xF0
w (1, 335) #1: w
119
Crypted: 18 = 0x12
t (1, 336) #12: achijkmnotuv
97, 99, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 116, 117, 118
Crypted: 188 = 0xBC
t (1, 337) #1: t
116
Crypted: 5 = 0x5
h (1, 338) #1: h
104
Crypted: 86 = 0x56
  (1, 339) #1:
32
Crypted: 220 = 0xDC
w (1, 340) #2: wy
119, 121
Crypted: 21 = 0x15
o (1, 341) #1: o
111
Crypted: 198 = 0xC6
u (1, 342) #1: u
117
Crypted: 193 = 0xC1
p (1, 343) #1: p
112
Crypted: 238 = 0xEE
(1, 344) #1:
10
Crypted: 22 = 0x16
t (1, 345) #20: achijklmnopqrstuvwxz
97, 99, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122
Crypted: 248 = 0xF8
e (1, 346) #10: abcdefgxyz
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 120, 121, 122
Crypted: 124 = 0x7C
  (1, 347) #2: .
32, 46
Crypted: 218 = 0xDA
m (1, 348) #1: m
109
Crypted: 81 = 0x51
e (1, 349) #1: e
101
Crypted: 37 = 0x25
s (1, 350) #1: s
115
Crypted: 251 = 0xFB
q (1, 351) #1: q
113
Crypted: 244 = 0xF4
a (1, 352) #2: ao
97, 111
Crypted: 54 = 0x36
g (1, 353) #1: g
103
Crypted: 49 = 0x31
e (1, 354) #1: e
101
Crypted: 51 = 0x33
e (1, 355) #18: dehijklmnopqrstuvw
100, 101, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119
Crypted: 110 = 0x6E
  (1, 356) #1:
32
Crypted: 150 = 0x96

Same than message(s): 0, 2
t (1, 357) #11: abcpstvwxyz
97, 98, 99, 112, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 230 = 0xE6
o (1, 358) #1: o
111
Crypted: 45 = 0x2D
  (1, 359) #1:
32
Crypted: 193 = 0xC1
C (1, 360) #1: C
67
Crypted: 186 = 0xBA
h (1, 361) #1: h
104
Crypted: 234 = 0xEA
a (1, 362) #2: ao
97, 111
Crypted: 25 = 0x19
n (1, 363) #12: bclmnpqrsuvw
98, 99, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119
Crypted: 84 = 0x54
e (1, 364) #11: abefghjklno
97, 98, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 110, 111
Crypted: 231 = 0xE7
e (1, 365) #1: e
101
Crypted: 129 = 0x81
s (1, 366) #2: s
32, 115
Crypted: 37 = 0x25
  (1, 367) #2: .
32, 46
Crypted: 185 = 0xB9
e (1, 368) #12: abcefghjkpqs
97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 112, 113, 115
Crypted: 24 = 0x18
e (1, 369) #12: efgprstuvxyz
101, 102, 103, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122
Crypted: 156 = 0x9C
e (1, 370) #1: e
101
Crypted: 109 = 0x6D
  (1, 371) #1:
32
Crypted: 138 = 0x8A
s (1, 372) #1: s
115
Crypted: 158 = 0x9E
t (1, 373) #2: tz
116, 122
Crypted: 233 = 0xE9
e (1, 374) #16: abcdefhijqrstuvw
97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119
Crypted: 157 = 0x9D
t (1, 375) #8: dfhijtuv
100, 102, 104, 105, 106, 116, 117, 118
Crypted: 44 = 0x2C
e (1, 376) #13: acdefghijvwxz
97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 118, 119, 120, 122
Crypted: 195 = 0xC3
t (1, 377) #2: tz
116, 122
Crypted: 248 = 0xF8
l (1, 378) #2: bl
98, 108
Crypted: 134 = 0x86
e (1, 379) #18: abcdefgnopqrstuxyz
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 120, 121, 122
Crypted: 185 = 0xB9
" (1, 380) #1: "
34
Crypted: 226 = 0xE2
c (1, 381) #2: cm
99, 109
Crypted: 1 = 0x1
a (1, 382) #16: abchjklmnopqsxyz
97, 98, 99, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 120, 121, 122
Crypted: 179 = 0xB3
e (1, 383) #15: acdegijklmnopqr
97, 99, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114
Crypted: 171 = 0xAB
h (1, 384) #2: fh
102, 104
Crypted: 181 = 0xB5
i (1, 385) #1: i
105
Crypted: 205 = 0xCD
f (1, 386) #1: f
102
Crypted: 178 = 0xB2
e (1, 387) #4: .ek
32, 46, 101, 107
Crypted: 109 = 0x6D

Same than message(s): 0, 6
n (1, 388) #1: n
110
Crypted: 199 = 0xC7
  (1, 389) #2: .
32, 46
Crypted: 50 = 0x32
i (1, 390) #1: i
105
Crypted: 79 = 0x4F
a (1, 391) #1: a
97
Crypted: 165 = 0xA5
a (1, 392) #11: ahjklmnopqs
97, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115
Crypted: 216 = 0xD8
. (1, 393) #1: .
46
Crypted: 134 = 0x86
  (1, 394) #1:
32
Crypted: 45 = 0x2D
  (1, 395) #2:
10, 32
Crypted: 145 = 0x91
  (1, 396) #1:
32
Crypted: 215 = 0xD7
l (1, 397) #1: l
108
Crypted: 255 = 0xFF
t (1, 398) #12: bhijklnotuwy
98, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 116, 117, 119, 121
Crypted: 204 = 0xCC
  (1, 399) #2: .
32, 46
Crypted: 28 = 0x1C
e (1, 400) #16: cdefgijklmnopqrx
99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 120
Crypted: 26 = 0x1A
e (1, 401) #1: e
101
Crypted: 211 = 0xD3
a (1, 402) #1: a
97
Crypted: 32 = 0x20
  (1, 403) #2: .
32, 46
Crypted: 15 = 0xF
e (1, 404) #20: abcdefglnopqrstuwxyz
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 122
Crypted: 242 = 0xF2
e (1, 405) #18: abdefghijklnotuwyz
97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 116, 117, 119, 121, 122
Crypted: 176 = 0xB0
a (1, 406) #2: ao
97, 111
Crypted: 236 = 0xEC
r (1, 407) #1: r
114
Crypted: 180 = 0xB4
l (1, 408) #1: l
108
Crypted: 18 = 0x12
e (1, 409) #1: e
101
Crypted: 217 = 0xD9
s (1, 410) #1: s
115
Crypted: 228 = 0xE4
o (1, 411) #2: o
10, 111
Crypted: 24 = 0x18
e (1, 412) #16: abcdefgijktvwxyz
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 116, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 151 = 0x97
e (1, 413) #13: defijklmnopqr
100, 101, 102, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114
Crypted: 98 = 0x62
d (1, 414) #2: dj
100, 106
Crypted: 74 = 0x4A
i (1, 415) #2: i
10, 105
Crypted: 131 = 0x83
e (1, 416) #22: defhijklmnopqrstuvwxyz
100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 242 = 0xF2
o (1, 417) #10: bchjklnoxy
98, 99, 104, 106, 107, 108, 110, 111, 120, 121
Crypted: 74 = 0x4A
e (1, 418) #1: e
101
Crypted: 62 = 0x3E
  (1, 419) #1:
32
Crypted: 29 = 0x1D
N (1, 420) #1: N
78
Crypted: 86 = 0x56
y (1, 421) #2: y
10, 121
Crypted: 165 = 0xA5
  (1, 422) #2: .
10, 46
Crypted: 226 = 0xE2
  (1, 423) #2: .
32, 46
Crypted: 220 = 0xDC
c (1, 424) #1: c
99
Crypted: 189 = 0xBD
a (1, 425) #1: a
97
Crypted: 50 = 0x32
e (1, 426) #24: abdefghijklmnopqrstuvwyz
97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122
Crypted: 91 = 0x5B
  (1, 427) #2: .
32, 46
Crypted: 44 = 0x2C
e (1, 428) #18: efhijklmnopqrstuvw
101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119
Crypted: 68 = 0x44
e (1, 429) #16: abcdefghiktuvxyz
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 116, 117, 118, 120, 121, 122
Crypted: 189 = 0xBD
a (1, 430) #4: .ao
32, 46, 97, 111
Crypted: 154 = 0x9A
e (1, 431) #14: abcdefghirsxyz
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 114, 115, 120, 121, 122
Crypted: 31 = 0x1F
  (1, 432) #1:
32
Crypted: 96 = 0x60
t (1, 433) #4: .tz
32, 46, 116, 122
Crypted: 166 = 0xA6
h (1, 434) #2: fh
102, 104
Crypted: 151 = 0x97
t (1, 435) #19: abchijklmnopqrstuvw
97, 98, 99, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119
Crypted: 110 = 0x6E
e (1, 436) #16: abcdefgqrstuvxyz
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122
Crypted: 40 = 0x28
h (1, 437) #4: .fh
32, 46, 102, 104
Crypted: 23 = 0x17
e (1, 438) #20: abcdefghijkmnotuvxyz
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 116, 117, 118, 120, 121, 122
Crypted: 189 = 0xBD
  (1, 439) #2: .
32, 46
Crypted: 194 = 0xC2
e (1, 440) #18: bcdefgijklmnopqrxy
98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 120, 121
Crypted: 37 = 0x25
e (1, 441) #18: acdefghjkpqstuvwxz
97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122
Crypted: 79 = 0x4F
e (1, 442) #21: deghijklmnopqrstuvwxy
100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121
Crypted: 134 = 0x86
t (1, 443) #18: ahijklmnopqrstuvwz
97, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 122
Crypted: 81 = 0x51
t (1, 444) #20: bchijklmnopqrstuvwxy
98, 99, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121
Crypted: 123 = 0x7B
e (1, 445) #4: .ek
32, 46, 101, 107
Crypted: 185 = 0xB9
p (1, 446) #2: p
10, 112
Crypted: 77 = 0x4D
(1, 447) #1:
10
Crypted: 114 = 0x72
s (1, 448) #2: .s
46, 115
Crypted: 70 = 0x46
e (1, 449) #20: abcdefghjklmnopqsxyz
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 120, 121, 122
Crypted: 189 = 0xBD
e (1, 450) #20: abcdefglmopqrstvwxyz
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 220 = 0xDC
e (1, 451) #20: abcdefghikprstuvwxyz
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 59 = 0x3B
r (1, 452) #2: r
32, 114
Crypted: 191 = 0xBF
a (1, 453) #4: .ao
32, 46, 97, 111
Crypted: 203 = 0xCB
r (1, 454) #2: r
10, 114
Crypted: 222 = 0xDE
e (1, 455) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 234 = 0xEA
a (1, 456) #4: .ao
32, 46, 97, 111
Crypted: 147 = 0x93
w (1, 457) #4: .wy
32, 46, 119, 121
Crypted: 244 = 0xF4
e (1, 458) #24: bcdefghijklmnopqrstuvwxy
98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121
Crypted: 23 = 0x17
t (1, 459) #20: bchijklmnopqrstuvwxy
98, 99, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121
Crypted: 177 = 0xB1
t (1, 460) #4: .tz
32, 46, 116, 122
Crypted: 58 = 0x3A
t (1, 461) #4: .tz
32, 46, 116, 122
Crypted: 244 = 0xF4
e (1, 462) #20: abcdefglmnpqrsuvwxyz
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 104 = 0x68
e (1, 463) #20: abcdefglnopqrstuwxyz
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 122
Crypted: 75 = 0x4B
k (1, 464) #1: k
107
Crypted: 62 = 0x3E
n (1, 465) #1: n
110
Crypted: 42 = 0x2A
e (1, 466) #24: acdefghijklmnopqrstuvwxz
97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122
Crypted: 106 = 0x6A
t (1, 467) #4: .tz
32, 46, 116, 122
Crypted: 243 = 0xF3
t (1, 468) #4: .tz
32, 46, 116, 122
Crypted: 114 = 0x72
t (1, 469) #22: abchijklmnopqrstuvwxyz
97, 98, 99, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 123 = 0x7B
a (1, 470) #4: .ao
32, 46, 97, 111
Crypted: 233 = 0xE9
d (1, 471) #4: .dj
32, 46, 100, 106
Crypted: 101 = 0x65
t (1, 472) #22: abchijklmnopqrstuvwxyz
97, 98, 99, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 119 = 0x77
c (1, 473) #4: .cm
32, 46, 99, 109
Crypted: 212 = 0xD4
w (1, 474) #4: .wy
32, 46, 119, 121
Crypted: 52 = 0x34
  (1, 475) #2:
10, 32
Crypted: 222 = 0xDE
e (1, 476) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 63 = 0x3F
e (1, 477) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 243 = 0xF3
a (1, 478) #2: ao
97, 111
Crypted: 82 = 0x52
e (1, 479) #4: .ek
32, 46, 101, 107
Crypted: 90 = 0x5A
d (1, 480) #4: .dj
32, 46, 100, 106
Crypted: 86 = 0x56
e (1, 481) #2: ek
101, 107
Crypted: 235 = 0xEB
e (1, 482) #22: .abcdefghijklmotvwxyz
32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 116, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 166 = 0xA6
e (1, 483) #20: abcdefglnopqrstuwxyz
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 122
Crypted: 79 = 0x4F
e (1, 484) #4: .ek
32, 46, 101, 107
Crypted: 123 = 0x7B
e (1, 485) #20: abcdefghjklmnopqsxyz
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 120, 121, 122
Crypted: 81 = 0x51
a (1, 486) #4: .ao
32, 46, 97, 111
Crypted: 224 = 0xE0
e (1, 487) #20: abcdefglmnpqrsuvwxyz
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 119 = 0x77
e (1, 488) #24: abdefghijklmnopqrstuvwyz
97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122
Crypted: 44 = 0x2C
e (1, 489) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 131 = 0x83
e (1, 490) #22: defhijklmnopqrstuvwxyz
100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 72 = 0x48
e (1, 491) #20: abcdefghijkmnotuvxyz
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 116, 117, 118, 120, 121, 122
Crypted: 106 = 0x6A
w (1, 492) #4: .wy
32, 46, 119, 121
Crypted: 20 = 0x14
e (1, 493) #22: defhijklmnopqrstuvwxyz
100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 187 = 0xBB
t (1, 494) #1: t
116
Crypted: 23 = 0x17
h (1, 495) #4: .fh
32, 46, 102, 104
Crypted: 11 = 0xB
e (1, 496) #22: defhijklmnopqrstuvwxyz
100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 71 = 0x47
l (1, 497) #4: .bl
32, 46, 98, 108
Crypted: 247 = 0xF7
i (1, 498) #4: .gi
32, 46, 103, 105
Crypted: 225 = 0xE1
e (1, 499) #24: acdefghijklmnopqrstuvwxz
97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122
Crypted: 88 = 0x58
i (1, 500) #4: .gi
32, 46, 103, 105
Crypted: 137 = 0x89
e (1, 501) #24: bcdefghijklmnopqrstuvwxy
98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121
Crypted: 138 = 0x8A
e (1, 502) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 126 = 0x7E
e (1, 503) #20: abcdefgijkpqrtuvwxyz
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 138 = 0x8A
h (1, 504) #4: .fh
32, 46, 102, 104
Crypted: 178 = 0xB2
e (1, 505) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 21 = 0x15
a (1, 506) #4: .ao
32, 46, 97, 111
Crypted: 255 = 0xFF
e (1, 507) #22: deghijklmnopqrstuvwxyz
100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 42 = 0x2A
e (1, 508) #20: abcdefghijkmnotuvxyz
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 116, 117, 118, 120, 121, 122
Crypted: 193 = 0xC1
w (1, 509) #2: wy
119, 121
Crypted: 31 = 0x1F
v (1, 510) #2: vx
118, 120
Crypted: 144 = 0x90
  (1, 511) #2: .
10, 46
Crypted: 8 = 0x8
h (1, 512) #4: .fh
32, 46, 102, 104
Crypted: 37 = 0x25
e (1, 513) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 104 = 0x68
s (1, 514) #2: s
32, 115
Crypted: 63 = 0x3F
e (1, 515) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 224 = 0xE0
e (1, 516) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 237 = 0xED
e (1, 517) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 78 = 0x4E
e (1, 518) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 57 = 0x39
e (1, 519) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 244 = 0xF4
e (1, 520) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 191 = 0xBF
e (1, 521) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 133 = 0x85
e (1, 522) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 9 = 0x9
e (1, 523) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 121 = 0x79
e (1, 524) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 133 = 0x85
e (1, 525) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 33 = 0x21
e (1, 526) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 33 = 0x21
e (1, 527) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 152 = 0x98
e (1, 528) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 1 = 0x1
e (1, 529) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 36 = 0x24
e (1, 530) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 145 = 0x91
e (1, 531) #22: .abcdefghijklmotvwxyz
32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 116, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 165 = 0xA5
e (1, 532) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 121 = 0x79
2../assignment/team03/message3_c.txt.enc 294Found 294/425 o (2, 0) #10: ijklmnopqr
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114
Crypted: 232 = 0xE8
  (2, 1) #1:
32
Crypted: 187 = 0xBB
l (2, 2) #1: l
108
Crypted: 253 = 0xFD
i (2, 3) #1: i
105
Crypted: 4 = 0x4
s (2, 4) #5: fhkps
102, 104, 107, 112, 115
Crypted: 167 = 0xA7
e (2, 5) #1: e
101
Crypted: 166 = 0xA6
  (2, 6) #1:
32
Crypted: 190 = 0xBE

Same than message(s): 0, 5
a (2, 7) #1: a
97
Crypted: 13 = 0xD
n (2, 8) #2: mn
109, 110
Crypted: 233 = 0xE9
i (2, 9) #1: i
105
Crypted: 59 = 0x3B
n (2, 10) #4: mnuv
109, 110, 117, 118
Crypted: 130 = 0x82
a (2, 11) #1: a
97
Crypted: 76 = 0x4C
t (2, 12) #1: t
116
Crypted: 123 = 0x7B
e (2, 13) #2: ek
101, 107
Crypted: 82 = 0x52
d (2, 14) #1: d
100
Crypted: 21 = 0x15
  (2, 15) #1:
32
Crypted: 21 = 0x15

Same than message(s): 8, 9, 3, 5
c (2, 16) #1: c
99
Crypted: 211 = 0xD3
a (2, 17) #1: a
97
Crypted: 132 = 0x84
r (2, 18) #1: r
114
Crypted: 232 = 0xE8
t (2, 19) #1: t
116
Crypted: 86 = 0x56
o (2, 20) #11: bhiklmnoprs
98, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115
Crypted: 71 = 0x47
a (2, 21) #2: ao
97, 111
Crypted: 193 = 0xC1
n (2, 22) #1: n
110
Crypted: 156 = 0x9C
s (2, 23) #1: s
115
Crypted: 93 = 0x5D
! (2, 24) #1: !
33
Crypted: 30 = 0x1E
(2, 25) #1:
10
Crypted: 177 = 0xB1
S (2, 26) #1: S
83
Crypted: 146 = 0x92
t (2, 27) #11: hijkmnotuvy
104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 116, 117, 118, 121
Crypted: 126 = 0x7E
t (2, 28) #10: lnopqrstuw
108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119
Crypted: 29 = 0x1D
t (2, 29) #1: t
116
Crypted: 136 = 0x88
h (2, 30) #1: h
104
Crypted: 97 = 0x61
  (2, 31) #2: .
32, 46
Crypted: 230 = 0xE6
p (2, 32) #1: p
112
Crypted: 35 = 0x23
a (2, 33) #1: a
97
Crypted: 146 = 0x92
e (2, 34) #8: egmnoqrs
101, 103, 109, 110, 111, 113, 114, 115
Crypted: 12 = 0xC
k (2, 35) #1: k
107
Crypted: 116 = 0x74
  (2, 36) #1:
32
Crypted: 76 = 0x4C

Same than message(s): 9, 5
i (2, 37) #1: i
105
Crypted: 50 = 0x32
s (2, 38) #1: s
115
Crypted: 232 = 0xE8
t (2, 39) #2: tz
116, 122
Crypted: 23 = 0x17
a (2, 40) #1: a
97
Crypted: 181 = 0xB5
  (2, 41) #1:
32
Crypted: 61 = 0x3D
c (2, 42) #1: c
99
Crypted: 119 = 0x77
a (2, 43) #2: ao
97, 111
Crypted: 225 = 0xE1
r (2, 44) #1: r
114
Crypted: 41 = 0x29
t (2, 45) #6: prtvwx
112, 114, 116, 118, 119, 120
Crypted: 105 = 0x69
o (2, 46) #7: ijklmoy
105, 106, 107, 108, 109, 111, 121
Crypted: 191 = 0xBF
o (2, 47) #1: o
111
Crypted: 94 = 0x5E
n (2, 48) #1: n
110
Crypted: 160 = 0xA0
  (2, 49) #1:
32
Crypted: 174 = 0xAE
t (2, 50) #1: t
116
Crypted: 94 = 0x5E
h (2, 51) #2: fh
102, 104
Crypted: 38 = 0x26
a (2, 52) #1: a
97
Crypted: 101 = 0x65
t (2, 53) #12: bchikprstuvw
98, 99, 104, 105, 107, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119
Crypted: 12 = 0xC

Same than message(s): 0, 1, 3
  (2, 54) #1:
32
Crypted: 106 = 0x6A
i (2, 55) #1: i
105
Crypted: 242 = 0xF2
s (2, 56) #1: s
115
Crypted: 148 = 0x94
h (2, 57) #2: fh
102, 104
Crypted: 6 = 0x6
g (2, 58) #1: g
103
Crypted: 58 = 0x3A
a (2, 59) #7: aciklmo
97, 99, 105, 107, 108, 109, 111
Crypted: 232 = 0xE8
i (2, 60) #1: i
105
Crypted: 146 = 0x92
n (2, 61) #1: n
110
Crypted: 184 = 0xB8
g (2, 62) #1: g
103
Crypted: 81 = 0x51
  (2, 63) #1:
32
Crypted: 93 = 0x5D
o (2, 64) #1: o
111
Crypted: 124 = 0x7C
n (2, 65) #1: n
110
Crypted: 222 = 0xDE
  (2, 66) #1:
32
Crypted: 136 = 0x88
f (2, 67) #1: f
102
Crypted: 247 = 0xF7
c (2, 68) #2: cm
99, 109
Crypted: 89 = 0x59
r (2, 69) #1: r
114
Crypted: 173 = 0xAD
  (2, 70) #1:
32
Crypted: 140 = 0x8C

Same than message(s): 0, 3, 5
a (2, 71) #2: ao
97, 111
Crypted: 248 = 0xF8
  (2, 72) #1:
32
Crypted: 100 = 0x64
l (2, 73) #2: bl
98, 108
Crypted: 216 = 0xD8
o (2, 74) #1: o
111
Crypted: 227 = 0xE3

Same than message(s): 1, 5
n (2, 75) #1: n
110
Crypted: 28 = 0x1C
g (2, 76) #1: g
103
Crypted: 137 = 0x89
  (2, 77) #1:
32
Crypted: 156 = 0x9C
s (2, 78) #1: s
115
Crypted: 173 = 0xAD
i (2, 79) #1: i
105
Crypted: 16 = 0x10
m (2, 80) #1: m
109
Crypted: 199 = 0xC7
e (2, 81) #1: e
101
Crypted: 200 = 0xC8
  (2, 82) #1:
32
Crypted: 159 = 0x9F
i (2, 83) #7: hijlmnx
104, 105, 106, 108, 109, 110, 120
Crypted: 66 = 0x42
a (2, 84) #2: ao
97, 111
Crypted: 72 = 0x48
w (2, 85) #1: w
119
Crypted: 212 = 0xD4
. (2, 86) #1: .
46
Crypted: 17 = 0x11
  (2, 87) #1:
32
Crypted: 21 = 0x15
e (2, 88) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 176 = 0xB0
h (2, 89) #1: h
104
Crypted: 168 = 0xA8
e (2, 90) #1: e
101
Crypted: 87 = 0x57
y (2, 91) #1: y
121
Crypted: 247 = 0xF7
  (2, 92) #1:
32
Crypted: 236 = 0xEC
a (2, 93) #1: a
97
Crypted: 49 = 0x31
r (2, 94) #1: r
114
Crypted: 21 = 0x15
e (2, 95) #1: e
101
Crypted: 141 = 0x8D
  (2, 96) #1:
32
Crypted: 82 = 0x52
s (2, 97) #1: s
115
Crypted: 52 = 0x34
h (2, 98) #1: h
104
Crypted: 173 = 0xAD
e (2, 99) #7: degnotu
100, 101, 103, 110, 111, 116, 117
Crypted: 166 = 0xA6

Same than message(s): 8, 9
w (2, 100) #1: w
119
Crypted: 12 = 0xC
i (2, 101) #1: i
105
Crypted: 253 = 0xFD
o (2, 102) #6: hijlno
104, 105, 106, 108, 110, 111
Crypted: 247 = 0xF7
g (2, 103) #1: g
103
Crypted: 142 = 0x8E
  (2, 104) #2: .
32, 46
Crypted: 43 = 0x2B
t (2, 105) #1: t
116
Crypted: 167 = 0xA7
o (2, 106) #6: hjklno
104, 106, 107, 108, 110, 111
Crypted: 74 = 0x4A
e (2, 107) #1: e
101
Crypted: 19 = 0x13

Same than message(s): 0, 4
i (2, 108) #2: gi
103, 105
Crypted: 150 = 0x96
r (2, 109) #1: r
114
Crypted: 33 = 0x21
  (2, 110) #1:
32
Crypted: 242 = 0xF2
2 (2, 111) #1: 2
50
Crypted: 102 = 0x66
0 (2, 112) #1: 0
48
Crypted: 88 = 0x58
t (2, 113) #1: t
116
Crypted: 74 = 0x4A
h (2, 114) #1: h
104
Crypted: 45 = 0x2D
  (2, 115) #1:
32
Crypted: 10 = 0xA
s (2, 116) #1: s
115
Crypted: 65 = 0x41

Same than message(s): 9, 6
e (2, 117) #1: e
101
Crypted: 106 = 0x6A
a (2, 118) #2: ao
97, 111
Crypted: 42 = 0x2A
a (2, 119) #10: abcqrswxyz
97, 98, 99, 113, 114, 115, 119, 120, 121, 122
Crypted: 13 = 0xD
p (2, 120) #1: p
112
Crypted: 41 = 0x29
n (2, 121) #1: n
110
Crypted: 144 = 0x90
  (2, 122) #1:
32
Crypted: 75 = 0x4B
r (2, 123) #1: r
114
Crypted: 182 = 0xB6
i (2, 124) #1: i
105
Crypted: 66 = 0x42
i (2, 125) #2: gi
103, 105
Crypted: 158 = 0x9E
h (2, 126) #1: h
104
Crypted: 143 = 0x8F
t (2, 127) #1: t
116
Crypted: 209 = 0xD1
  (2, 128) #1:
32
Crypted: 24 = 0x18
n (2, 129) #4: bcln
98, 99, 108, 110
Crypted: 109 = 0x6D
o (2, 130) #1: o
111
Crypted: 123 = 0x7B
w (2, 131) #1: w
119
Crypted: 248 = 0xF8
. (2, 132) #1: .
46
Crypted: 63 = 0x3F
(2, 133) #1:
10
Crypted: 31 = 0x1F
I (2, 134) #1: I
73
Crypted: 92 = 0x5C
t (2, 135) #1: t
116
Crypted: 13 = 0xD
  (2, 136) #1:
32
Crypted: 20 = 0x14

Same than message(s): 1, 4
i (2, 137) #1: i
105
Crypted: 224 = 0xE0
t (2, 138) #10: lnopqrstuw
108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119
Crypted: 157 = 0x9D
  (2, 139) #2: .
32, 46
Crypted: 1 = 0x1
v (2, 140) #1: v
118
Crypted: 111 = 0x6F
e (2, 141) #1: e
101
Crypted: 201 = 0xC9
s (2, 142) #6: lpqrsw
108, 112, 113, 114, 115, 119
Crypted: 89 = 0x59
y (2, 143) #1: y
121
Crypted: 185 = 0xB9
  (2, 144) #1:
32
Crypted: 165 = 0xA5
f (2, 145) #1: f
102
Crypted: 206 = 0xCE
u (2, 146) #1: u
117
Crypted: 98 = 0x62
n (2, 147) #1: n
110
Crypted: 38 = 0x26
o (2, 148) #10: hijlmnoqrs
104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115
Crypted: 24 = 0x18
e (2, 149) #7: efrsxyz
101, 102, 114, 115, 120, 121, 122
Crypted: 90 = 0x5A
, (2, 150) #1: ,
44
Crypted: 248 = 0xF8
  (2, 151) #2: .
32, 46
Crypted: 101 = 0x65

Same than message(s): 9, 3, 5
e (2, 152) #8: defprstv
100, 101, 102, 112, 114, 115, 116, 118
Crypted: 233 = 0xE9
t (2, 153) #6: hiktuw
104, 105, 107, 116, 117, 119
Crypted: 54 = 0x36
e (2, 154) #1: e
101
Crypted: 194 = 0xC2
y (2, 155) #1: y
121
Crypted: 144 = 0x90
  (2, 156) #1:
32
Crypted: 154 = 0x9A
n (2, 157) #1: n
110
Crypted: 143 = 0x8F
f (2, 158) #1: f
102
Crypted: 83 = 0x53
t (2, 159) #12: hikprstuvwxy
104, 105, 107, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121
Crypted: 140 = 0x8C
e (2, 160) #1: e
101
Crypted: 137 = 0x89

Same than message(s): 9, 4
n (2, 161) #1: n
110
Crypted: 116 = 0x74
  (2, 162) #1:
32
Crypted: 66 = 0x42
e (2, 163) #5: abdef
97, 98, 100, 101, 102
Crypted: 124 = 0x7C
i (2, 164) #2: gi
103, 105
Crypted: 118 = 0x76
n (2, 165) #1: n
110
Crypted: 142 = 0x8E
d (2, 166) #1: d
100
Crypted: 96 = 0x60
c (2, 167) #2: c
10, 99
Crypted: 25 = 0x19

Same than message(s): 1, 9, 6
t (2, 168) #11: hijqrstuvwx
104, 105, 106, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
Crypted: 124 = 0x7C
n (2, 169) #1: n
110
Crypted: 72 = 0x48
t (2, 170) #1: t
116
Crypted: 116 = 0x74
d (2, 171) #1: d
100
Crypted: 164 = 0xA4
r (2, 172) #1: r
114
Crypted: 232 = 0xE8
e (2, 173) #10: abcdefgxyz
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 120, 121, 122
Crypted: 205 = 0xCD
n (2, 174) #10: lmnpqrsuvw
108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119
Crypted: 73 = 0x49

Same than message(s): 8, 5
t (2, 175) #1: t
116
Crypted: 160 = 0xA0
e (2, 176) #2: ek
101, 107
Crypted: 78 = 0x4E
n (2, 177) #1: n
110
Crypted: 234 = 0xEA
e (2, 178) #1: e
101
Crypted: 95 = 0x5F
  (2, 179) #1:
32
Crypted: 144 = 0x90

Same than message(s): 8, 1
w (2, 180) #1: w
119
Crypted: 93 = 0x5D
e (2, 181) #10: abcdefgxyz
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 120, 121, 122
Crypted: 166 = 0xA6
y (2, 182) #1: y
121
Crypted: 112 = 0x70
o (2, 183) #1: o
111
Crypted: 146 = 0x92
  (2, 184) #1:
32
Crypted: 138 = 0x8A
  (2, 185) #2: .
32, 46
Crypted: 17 = 0x11
a (2, 186) #2: ao
97, 111
Crypted: 25 = 0x19
  (2, 187) #1:
32
Crypted: 53 = 0x35
t (2, 188) #6: hiktuw
104, 105, 107, 116, 117, 119
Crypted: 42 = 0x2A
a (2, 189) #1: a
97
Crypted: 49 = 0x31
l (2, 190) #2: bl
98, 108
Crypted: 210 = 0xD2
o (2, 191) #6: hjklmo
104, 106, 107, 108, 109, 111
Crypted: 28 = 0x1C
e (2, 192) #2: ek
101, 107
Crypted: 69 = 0x45
a (2, 193) #1: a
97
Crypted: 190 = 0xBE
n (2, 194) #1: n
110
Crypted: 150 = 0x96
a (2, 195) #2: ao
97, 111
Crypted: 18 = 0x12
t (2, 196) #10: hikprstuvw
104, 105, 107, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119
Crypted: 0 = 0x0
t (2, 197) #2: tz
116, 122
Crypted: 224 = 0xE0
  (2, 198) #1:
32
Crypted: 8 = 0x8

Same than message(s): 9, 6
c (2, 199) #1: c
99
Crypted: 145 = 0x91
o (2, 200) #1: o
111
Crypted: 179 = 0xB3
n (2, 201) #1: n
110
Crypted: 212 = 0xD4
t (2, 202) #1: t
116
Crypted: 101 = 0x65
r (2, 203) #1: r
114
Crypted: 249 = 0xF9
i (2, 204) #1: i
105
Crypted: 58 = 0x3A
v (2, 205) #1: v
118
Crypted: 134 = 0x86
e (2, 206) #2: ek
101, 107
Crypted: 13 = 0xD
r (2, 207) #1: r
114
Crypted: 117 = 0x75
s (2, 208) #1: s
115
Crypted: 224 = 0xE0
n (2, 209) #1: n
110
Crypted: 235 = 0xEB
a (2, 210) #1: a
97
Crypted: 243 = 0xF3
l (2, 211) #1: l
108
Crypted: 54 = 0x36
  (2, 212) #1:
32
Crypted: 51 = 0x33

Same than message(s): 5, 7
t (2, 213) #3: txy
116, 120, 121
Crypted: 61 = 0x3D
o (2, 214) #1: o
111
Crypted: 132 = 0x84
p (2, 215) #1: p
112
Crypted: 166 = 0xA6
  (2, 216) #2: .
32, 46
Crypted: 117 = 0x75

Same than message(s): 9, 6
x (2, 217) #1: x
120
Crypted: 123 = 0x7B
s (2, 218) #1: s
115
Crypted: 224 = 0xE0
  (2, 219) #1:
32
Crypted: 66 = 0x42

Same than message(s): 1, 6
o (2, 220) #1: o
111
Crypted: 73 = 0x49
f (2, 221) #1: f
102
Crypted: 179 = 0xB3
  (2, 222) #1:
32
Crypted: 133 = 0x85
o (2, 223) #1: o
111
Crypted: 253 = 0xFD
t (2, 224) #12: bchikprstuvw
98, 99, 104, 105, 107, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119
Crypted: 189 = 0xBD
r (2, 225) #1: r
114
Crypted: 197 = 0xC5
  (2, 226) #1:
32
Crypted: 182 = 0xB6
s (2, 227) #1: s
115
Crypted: 52 = 0x34
o (2, 228) #1: o
111
Crypted: 138 = 0x8A
e (2, 229) #7: abcdegi
97, 98, 99, 100, 101, 103, 105
Crypted: 131 = 0x83
i (2, 230) #1: i
105
Crypted: 136 = 0x88
e (2, 231) #7: efghjyz
101, 102, 103, 104, 106, 121, 122
Crypted: 38 = 0x26
t (2, 232) #1: t
116
Crypted: 54 = 0x36
y (2, 233) #1: y
121
Crypted: 86 = 0x56
(2, 234) #1:
10
Crypted: 25 = 0x19
i (2, 235) #7: gijklmn
103, 105, 106, 107, 108, 109, 110
Crypted: 60 = 0x3C

Same than message(s): 0, 1
n (2, 236) #1: n
110
Crypted: 181 = 0xB5
c (2, 237) #1: c
99
Crypted: 218 = 0xDA
l (2, 238) #1: l
108
Crypted: 219 = 0xDB
w (2, 239) #2: wy
119, 121
Crypted: 4 = 0x4
d (2, 240) #1: d
100
Crypted: 97 = 0x61
i (2, 241) #1: i
105
Crypted: 112 = 0x70
n (2, 242) #1: n
110
Crypted: 39 = 0x27
x (2, 243) #1: x
120
Crypted: 247 = 0xF7
  (2, 244) #1:
32
Crypted: 12 = 0xC
p (2, 245) #1: p
112
Crypted: 69 = 0x45
o (2, 246) #1: o
111
Crypted: 229 = 0xE5
p (2, 247) #1: p
112
Crypted: 97 = 0x61
u (2, 248) #1: u
117
Crypted: 204 = 0xCC
l (2, 249) #2: bl
98, 108
Crypted: 91 = 0x5B
e (2, 250) #9: abcefhjkl
97, 98, 99, 101, 102, 104, 106, 107, 108
Crypted: 76 = 0x4C
r (2, 251) #1: r
114
Crypted: 17 = 0x11
  (2, 252) #1:
32
Crypted: 41 = 0x29

Same than message(s): 1, 7
c (2, 253) #1: c
99
Crypted: 105 = 0x69
u (2, 254) #1: u
117
Crypted: 64 = 0x40
l (2, 255) #1: l
108
Crypted: 126 = 0x7E
t (2, 256) #1: t
116
Crypted: 147 = 0x93
u (2, 257) #1: u
117
Crypted: 214 = 0xD6
r (2, 258) #1: r
114
Crypted: 63 = 0x3F
e (2, 259) #1: e
101
Crypted: 10 = 0xA
. (2, 260) #1: .
46
Crypted: 3 = 0x3
  (2, 261) #1:
32
Crypted: 92 = 0x5C
t (2, 262) #7: gopqrst
103, 111, 112, 113, 114, 115, 116
Crypted: 231 = 0xE7
t (2, 263) #10: hijklmotvw
104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 116, 118, 119
Crypted: 191 = 0xBF
l (2, 264) #1: l
108
Crypted: 147 = 0x93
j (2, 265) #1: j
106
Crypted: 237 = 0xED
t (2, 266) #1: t
116
Crypted: 43 = 0x2B

Same than message(s): 5, 6
i (2, 267) #1: i
105
Crypted: 156 = 0x9C

Same than message(s): 1, 4, 5, 6
c (2, 268) #1: c
99
Crypted: 26 = 0x1A
b (2, 269) #1: b
98
Crypted: 249 = 0xF9
  (2, 270) #1:
32
Crypted: 103 = 0x67

Same than message(s): 4, 5, 6
f (2, 271) #1: f
102
Crypted: 98 = 0x62
e (2, 272) #8: deijklmn
100, 101, 105, 106, 107, 108, 109, 110
Crypted: 5 = 0x5
d (2, 273) #1: d
100
Crypted: 156 = 0x9C
  (2, 274) #1:
32
Crypted: 88 = 0x58
o (2, 275) #8: dghjklmo
100, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 111
Crypted: 235 = 0xEB
u (2, 276) #1: u
117
Crypted: 52 = 0x34
s (2, 277) #1: s
115
Crypted: 38 = 0x26
t (2, 278) #1: t
116
Crypted: 96 = 0x60
  (2, 279) #1:
32
Crypted: 244 = 0xF4
t (2, 280) #8: acprstuv
97, 99, 112, 114, 115, 116, 117, 118
Crypted: 25 = 0x19
r (2, 281) #1: r
114
Crypted: 229 = 0xE5
e (2, 282) #1: e
101
Crypted: 244 = 0xF4
k (2, 283) #1: k
107
Crypted: 189 = 0xBD
y (2, 284) #1: y
121
Crypted: 155 = 0x9B
y (2, 285) #1: y
121
Crypted: 190 = 0xBE
  (2, 286) #2: .
32, 46
Crypted: 153 = 0x99
t (2, 287) #6: prstuw
112, 114, 115, 116, 117, 119
Crypted: 13 = 0xD
u (2, 288) #1: u
117
Crypted: 245 = 0xF5
b (2, 289) #1: b
98
Crypted: 214 = 0xD6
j (2, 290) #1: j
106
Crypted: 120 = 0x78
e (2, 291) #10: efhilmnors
101, 102, 104, 105, 108, 109, 110, 111, 114, 115
Crypted: 98 = 0x62
c (2, 292) #1: c
99
Crypted: 122 = 0x7A
t (2, 293) #1: t
116
Crypted: 163 = 0xA3
s (2, 294) #1: s
115
Crypted: 181 = 0xB5
j (2, 295) #1: j
106
Crypted: 14 = 0xE
(2, 296) #1:
10
Crypted: 135 = 0x87
r (2, 297) #1: r
114
Crypted: 222 = 0xDE
a (2, 298) #2: ao
97, 111
Crypted: 146 = 0x92
a (2, 299) #9: abcilmnor
97, 98, 99, 105, 108, 109, 110, 111, 114
Crypted: 102 = 0x66
o (2, 300) #1: o
111
Crypted: 64 = 0x40
  (2, 301) #1:
32
Crypted: 23 = 0x17

Same than message(s): 8, 1
c (2, 302) #1: c
99
Crypted: 10 = 0xA
h (2, 303) #2: fh
102, 104
Crypted: 191 = 0xBF
e (2, 304) #7: acefgps
97, 99, 101, 102, 103, 112, 115
Crypted: 225 = 0xE1
p (2, 305) #1: p
112
Crypted: 69 = 0x45
a (2, 306) #1: a
97
Crypted: 72 = 0x48
c (2, 307) #1: c
99
Crypted: 56 = 0x38
t (2, 308) #1: t
116
Crypted: 111 = 0x6F
e (2, 309) #1: e
101
Crypted: 43 = 0x2B

Same than message(s): 1, 3
r (2, 310) #1: r
114
Crypted: 155 = 0x9B
s (2, 311) #1: s
115
Crypted: 82 = 0x52
  (2, 312) #1:
32
Crypted: 151 = 0x97
i (2, 313) #1: i
105
Crypted: 216 = 0xD8
n (2, 314) #1: n
110
Crypted: 144 = 0x90
  (2, 315) #1:
32
Crypted: 39 = 0x27

Same than message(s): 5, 6
t (2, 316) #1: t
116
Crypted: 122 = 0x7A
h (2, 317) #1: h
104
Crypted: 254 = 0xFE
i (2, 318) #1: i
105
Crypted: 116 = 0x74
s (2, 319) #1: s
115
Crypted: 238 = 0xEE
  (2, 320) #1:
32
Crypted: 231 = 0xE7
s (2, 321) #1: s
115
Crypted: 85 = 0x55
h (2, 322) #1: h
104
Crypted: 192 = 0xC0
a (2, 323) #2: ao
97, 111
Crypted: 220 = 0xDC
w (2, 324) #1: w
119
Crypted: 136 = 0x88
  (2, 325) #1:
32
Crypted: 154 = 0x9A

Same than message(s): 1, 3
a (2, 326) #1: a
97
Crypted: 144 = 0x90
t (2, 327) #10: ikprtuvwxy
105, 107, 112, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121
Crypted: 36 = 0x24
e (2, 328) #1: e
101
Crypted: 8 = 0x8
  (2, 329) #1:
32
Crypted: 115 = 0x73
  (2, 330) #1:
32
Crypted: 1 = 0x1
  (2, 331) #1:
32
Crypted: 157 = 0x9D

Same than message(s): 9, 5
l (2, 332) #1: l
108
Crypted: 45 = 0x2D
i (2, 333) #1: i
105
Crypted: 143 = 0x8F
t (2, 334) #1: t
116
Crypted: 164 = 0xA4
t (2, 335) #1: t
116
Crypted: 17 = 0x11
o (2, 336) #12: dfhjklmnopqs
100, 102, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115
Crypted: 185 = 0xB9
e (2, 337) #1: e
101
Crypted: 20 = 0x14
  (2, 338) #1:
32
Crypted: 30 = 0x1E
b (2, 339) #1: b
98
Crypted: 158 = 0x9E
a (2, 340) #2: ao
97, 111
Crypted: 3 = 0x3

Same than message(s): 3, 6
y (2, 341) #1: y
121
Crypted: 208 = 0xD0
s (2, 342) #1: s
115
Crypted: 199 = 0xC7
a (2, 343) #1: a
97
Crypted: 255 = 0xFF
  (2, 344) #1:
32
Crypted: 60 = 0x3C
t (2, 345) #20: achijklmnopqrstuvwxz
97, 99, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122
Crypted: 225 = 0xE1
t (2, 346) #10: hikprstuvw
104, 105, 107, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119
Crypted: 109 = 0x6D
e (2, 347) #2: ek
101, 107
Crypted: 159 = 0x9F
i (2, 348) #1: i
105
Crypted: 85 = 0x55
r (2, 349) #1: r
114
Crypted: 50 = 0x32
  (2, 350) #1:
32
Crypted: 168 = 0xA8
l (2, 351) #1: l
108
Crypted: 233 = 0xE9
a (2, 352) #2: ao
97, 111
Crypted: 54 = 0x36
m (2, 353) #1: m
109
Crypted: 59 = 0x3B
e (2, 354) #1: e
101
Crypted: 51 = 0x33
e (2, 355) #18: dehijklmnopqrstuvw
100, 101, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119
Crypted: 110 = 0x6E
  (2, 356) #1:
32
Crypted: 150 = 0x96

Same than message(s): 0, 1
e (2, 357) #11: abceflmotvw
97, 98, 99, 101, 102, 108, 109, 111, 116, 118, 119
Crypted: 243 = 0xF3
r (2, 358) #1: r
114
Crypted: 48 = 0x30
e (2, 359) #1: e
101
Crypted: 132 = 0x84
  (2, 360) #1:
32
Crypted: 217 = 0xD9
(2, 361) #1:
10
Crypted: 136 = 0x88
y (2, 362) #2: y
10, 121
Crypted: 43 = 0x2B
e (2, 363) #12: dehjkpqstuvw
100, 101, 104, 106, 107, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119
Crypted: 82 = 0x52
e (2, 364) #11: abcefghjklo
97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 111
Crypted: 234 = 0xEA
n (2, 365) #1: n
110
Crypted: 138 = 0x8A
g (2, 366) #2: g
10, 103
Crypted: 118 = 0x76

Same than message(s): 4, 6
g (2, 367) #2: g
10, 103
Crypted: 212 = 0xD4
e (2, 368) #12: abcefghjkpqs
97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 112, 113, 115
Crypted: 24 = 0x18
e (2, 369) #12: efgprstuvxyz
101, 102, 103, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122
Crypted: 156 = 0x9C
s (2, 370) #1: s
115
Crypted: 123 = 0x7B
h (2, 371) #1: h
104
Crypted: 194 = 0xC2
, (2, 372) #1: ,
44
Crypted: 193 = 0xC1
a (2, 373) #2: a
10, 97
Crypted: 189 = 0xBD

Same than message(s): 4, 7
e (2, 374) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 164 = 0xA4
e (2, 375) #8: deftvxyz
100, 101, 102, 116, 118, 120, 121, 122
Crypted: 60 = 0x3C
e (2, 376) #13: efghijklnuwxy
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 117, 119, 120, 121
Crypted: 204 = 0xCC
e (2, 377) #2: ek
101, 107
Crypted: 233 = 0xE9
  (2, 378) #2: .
32, 46
Crypted: 202 = 0xCA
e (2, 379) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 130 = 0x82
p (2, 380) #1: p
112
Crypted: 176 = 0xB0
a (2, 381) #2: ao
97, 111
Crypted: 13 = 0xD
e (2, 382) #16: abcdefghjkpqsxyz
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 112, 113, 115, 120, 121, 122
Crypted: 186 = 0xBA
e (2, 383) #15: acefghiklmnoprs
97, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115
Crypted: 169 = 0xA9
a (2, 384) #2: ao
97, 111
Crypted: 188 = 0xBC
v (2, 385) #1: v
118
Crypted: 210 = 0xD2
q (2, 386) #1: q
113
Crypted: 165 = 0xA5
e (2, 387) #4: .ek
32, 46, 101, 107
Crypted: 99 = 0x63
i (2, 388) #1: i
105
Crypted: 192 = 0xC0
v (2, 389) #2: vx
118, 120
Crypted: 106 = 0x6A
  (2, 390) #1:
32
Crypted: 6 = 0x6
K (2, 391) #1: K
75
Crypted: 143 = 0x8F
e (2, 392) #11: abcdefghxyz
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 120, 121, 122
Crypted: 209 = 0xD1
a (2, 393) #1: a
97
Crypted: 201 = 0xC9
n (2, 394) #1: n
110
Crypted: 99 = 0x63
e (2, 395) #16: defhijklnotuwxyz
100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 116, 117, 119, 120, 121, 122
Crypted: 167 = 0xA7
n (2, 396) #1: n
110
Crypted: 153 = 0x99

Same than message(s): 4, 6
M (2, 397) #1: M
77
Crypted: 222 = 0xDE
t (2, 398) #12: cmnopqrstuvx
99, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120
Crypted: 214 = 0xD6
i (2, 399) #2: i
10, 105
Crypted: 127 = 0x7F
e (2, 400) #16: adefghiklmnoprsz
97, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 122
Crypted: 24 = 0x18
r (2, 401) #1: r
114
Crypted: 196 = 0xC4
  (2, 402) #1:
32
Crypted: 97 = 0x61
i (2, 403) #2: gi
103, 105
Crypted: 70 = 0x46
e (2, 404) #16: abcdefgmnoqrsxyz
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 120, 121, 122
Crypted: 210 = 0xD2
e (2, 405) #18: abdefghijklmotvwyz
97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 116, 118, 119, 121, 122
Crypted: 179 = 0xB3
  (2, 406) #2: .
32, 46
Crypted: 173 = 0xAD
a (2, 407) #1: a
97
Crypted: 167 = 0xA7
n (2, 408) #1: n
110
Crypted: 16 = 0x10
d (2, 409) #1: d
100
Crypted: 216 = 0xD8
  (2, 410) #1:
32
Crypted: 183 = 0xB7
o (2, 411) #2: o
10, 111
Crypted: 125 = 0x7D
e (2, 412) #16: degijkpqrtuvwxyz
100, 101, 103, 105, 106, 107, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 132 = 0x84
a (2, 413) #13: abchijklmnuvw
97, 98, 99, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 117, 118, 119
Crypted: 101 = 0x65
c (2, 414) #2: cm
99, 109
Crypted: 77 = 0x4D
i (2, 415) #2: i
10, 105
Crypted: 131 = 0x83
e (2, 416) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 197 = 0xC5
e (2, 417) #10: abcefgjkpq
97, 98, 99, 101, 102, 103, 106, 107, 112, 113
Crypted: 67 = 0x43
r (2, 418) #1: r
114
Crypted: 41 = 0x29
t (2, 419) #1: t
116
Crypted: 73 = 0x49
m (2, 420) #1: m
109
Crypted: 117 = 0x75
a (2, 421) #2: ao
97, 111
Crypted: 151 = 0x97
o (2, 422) #14: bchijlmnoqrsxy
98, 99, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 120, 121
Crypted: 205 = 0xCD
  (2, 423) #2: .
32, 46
Crypted: 210 = 0xD2
(2, 424) #1:
10
Crypted: 212 = 0xD4
3../assignment/team03/message3_d.txt.enc 263Found 263/350 t (3, 0) #10: lmopqrstvw
108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119
Crypted: 245 = 0xF5
h (3, 1) #1: h
104
Crypted: 243 = 0xF3
e (3, 2) #1: e
101
Crypted: 244 = 0xF4

Same than message(s): 1, 6
  (3, 3) #1:
32
Crypted: 77 = 0x4D

Same than message(s): 1, 4, 6
a (3, 4) #5: ablyz
97, 98, 108, 121, 122
Crypted: 173 = 0xAD
n (3, 5) #1: n
110
Crypted: 173 = 0xAD
a (3, 6) #1: a
97
Crypted: 255 = 0xFF
l (3, 7) #1: l
108
Crypted: 0 = 0x0
y (3, 8) #2: yz
121, 122
Crypted: 254 = 0xFE
s (3, 9) #1: s
115
Crypted: 33 = 0x21
i (3, 10) #4: ijqr
105, 106, 113, 114
Crypted: 134 = 0x86
s (3, 11) #1: s
115
Crypted: 94 = 0x5E
  (3, 12) #1:
32
Crypted: 47 = 0x2F

Same than message(s): 8, 4
a (3, 13) #2: ao
97, 111
Crypted: 88 = 0x58
f (3, 14) #1: f
102
Crypted: 23 = 0x17
  (3, 15) #1:
32
Crypted: 21 = 0x15

Same than message(s): 8, 9, 2, 5
M (3, 16) #1: M
77
Crypted: 253 = 0xFD
a (3, 17) #1: a
97
Crypted: 132 = 0x84
r (3, 18) #1: r
114
Crypted: 232 = 0xE8
k (3, 19) #1: k
107
Crypted: 73 = 0x49
o (3, 20) #11: bhiklmnoprs
98, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115
Crypted: 71 = 0x47
v (3, 21) #2: vx
118, 120
Crypted: 216 = 0xD8
  (3, 22) #1:
32
Crypted: 210 = 0xD2

Same than message(s): 9, 7
m (3, 23) #1: m
109
Crypted: 67 = 0x43
o (3, 24) #1: o
111
Crypted: 80 = 0x50
d (3, 25) #1: d
100
Crypted: 223 = 0xDF
e (3, 26) #1: e
101
Crypted: 164 = 0xA4
i (3, 27) #11: hijklmnuvwz
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 117, 118, 119, 122
Crypted: 125 = 0x7D
t (3, 28) #10: hijqrstuvw
104, 105, 106, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119
Crypted: 27 = 0x1B
  (3, 29) #1:
32
Crypted: 220 = 0xDC
h (3, 30) #1: h
104
Crypted: 97 = 0x61
a (3, 31) #2: ao
97, 111
Crypted: 167 = 0xA7
s (3, 32) #1: s
115
Crypted: 32 = 0x20
  (3, 33) #1:
32
Crypted: 211 = 0xD3
a (3, 34) #8: acijkuvw
97, 99, 105, 106, 107, 117, 118, 119
Crypted: 8 = 0x8
i (3, 35) #1: i
105
Crypted: 118 = 0x76
s (3, 36) #1: s
115
Crypted: 31 = 0x1F
u (3, 37) #1: u
117
Crypted: 46 = 0x2E
a (3, 38) #1: a
97
Crypted: 250 = 0xFA
s (3, 39) #1: s
115
Crypted: 91 = 0x5B
i (3, 40) #1: i
105
Crypted: 189 = 0xBD
z (3, 41) #1: z
122
Crypted: 103 = 0x67
e (3, 42) #1: e
101
Crypted: 113 = 0x71
d (3, 43) #2: dj
100, 106
Crypted: 228 = 0xE4
  (3, 44) #1:
32
Crypted: 123 = 0x7B
e (3, 45) #6: abcegm
97, 98, 99, 101, 103, 109
Crypted: 124 = 0x7C
t (3, 46) #7: dpqrtvw
100, 112, 113, 114, 116, 118, 119
Crypted: 162 = 0xA2
c (3, 47) #1: c
99
Crypted: 82 = 0x52
h (3, 48) #1: h
104
Crypted: 166 = 0xA6
i (3, 49) #1: i
105
Crypted: 231 = 0xE7
t (3, 50) #1: t
116
Crypted: 94 = 0x5E
e (3, 51) #2: ek
101, 107
Crypted: 43 = 0x2B
c (3, 52) #1: c
99
Crypted: 103 = 0x67
t (3, 53) #12: bchikprstuvw
98, 99, 104, 105, 107, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119
Crypted: 12 = 0xC

Same than message(s): 0, 1, 2
u (3, 54) #1: u
117
Crypted: 63 = 0x3F
r (3, 55) #1: r
114
Crypted: 233 = 0xE9
e (3, 56) #1: e
101
Crypted: 130 = 0x82
d (3, 57) #2: dj
100, 106
Crypted: 10 = 0xA
  (3, 58) #1:
32
Crypted: 125 = 0x7D

Same than message(s): 0, 4
e (3, 59) #7: abcegmo
97, 98, 99, 101, 103, 109, 111
Crypted: 230 = 0xE6
n (3, 60) #1: n
110
Crypted: 149 = 0x95
d (3, 61) #1: d
100
Crypted: 178 = 0xB2
  (3, 62) #1:
32
Crypted: 22 = 0x16

Same than message(s): 0, 5
c (3, 63) #1: c
99
Crypted: 30 = 0x1E
u (3, 64) #1: u
117
Crypted: 102 = 0x66
r (3, 65) #1: r
114
Crypted: 194 = 0xC2
r (3, 66) #1: r
114
Crypted: 218 = 0xDA
e (3, 67) #1: e
101
Crypted: 244 = 0xF4
l (3, 68) #2: bl
98, 108
Crypted: 88 = 0x58
t (3, 69) #1: t
116
Crypted: 171 = 0xAB
  (3, 70) #1:
32
Crypted: 140 = 0x8C

Same than message(s): 0, 2, 5
t (3, 71) #2: tz
116, 122
Crypted: 237 = 0xED
r (3, 72) #1: r
114
Crypted: 54 = 0x36
e (3, 73) #2: ek
101, 107
Crypted: 209 = 0xD1

Same than message(s): 1, 4, 6
n (3, 74) #1: n
110
Crypted: 226 = 0xE2
d (3, 75) #1: d
100
Crypted: 22 = 0x16
s (3, 76) #1: s
115
Crypted: 157 = 0x9D
  (3, 77) #1:
32
Crypted: 156 = 0x9C
t (3, 78) #1: t
116
Crypted: 170 = 0xAA
u (3, 79) #1: u
117
Crypted: 12 = 0xC
g (3, 80) #1: g
103
Crypted: 205 = 0xCD
g (3, 81) #1: g
103
Crypted: 202 = 0xCA
e (3, 82) #1: e
101
Crypted: 218 = 0xDA
e (3, 83) #7: epqstuw
101, 112, 113, 115, 116, 117, 119
Crypted: 95 = 0x5F
t (3, 84) #2: tz
116, 122
Crypted: 83 = 0x53

Same than message(s): 1, 6
  (3, 85) #1:
32
Crypted: 131 = 0x83
t (3, 86) #1: t
116
Crypted: 75 = 0x4B
h (3, 87) #1: h
104
Crypted: 93 = 0x5D
a (3, 88) #2: ao
97, 111
Crypted: 133 = 0x85
t (3, 89) #1: t
116
Crypted: 180 = 0xB4
  (3, 90) #1:
32
Crypted: 18 = 0x12
t (3, 91) #1: t
116
Crypted: 250 = 0xFA
h (3, 92) #1: h
104
Crypted: 164 = 0xA4
e (3, 93) #1: e
101
Crypted: 53 = 0x35
  (3, 94) #1:
32
Crypted: 71 = 0x47
r (3, 95) #1: r
114
Crypted: 154 = 0x9A
e (3, 96) #1: e
101
Crypted: 23 = 0x17
f (3, 97) #1: f
102
Crypted: 33 = 0x21
i (3, 98) #1: i
105
Crypted: 172 = 0xAC
e (3, 99) #7: defnotu
100, 101, 102, 110, 111, 116, 117
Crypted: 167 = 0xA7
e (3, 100) #1: e
101
Crypted: 30 = 0x1E
m (3, 101) #1: m
109
Crypted: 249 = 0xF9
e (3, 102) #6: abcdeg
97, 98, 99, 100, 101, 103
Crypted: 252 = 0xFC
n (3, 103) #1: n
110
Crypted: 135 = 0x87
t (3, 104) #2: tz
116, 122
Crypted: 127 = 0x7F
  (3, 105) #1:
32
Crypted: 243 = 0xF3
o (3, 106) #6: hiklmo
104, 105, 107, 108, 109, 111
Crypted: 77 = 0x4D
f (3, 107) #1: f
102
Crypted: 16 = 0x10
  (3, 108) #2: .
32, 46
Crypted: 223 = 0xDF

Same than message(s): 0, 5
f (3, 109) #1: f
102
Crypted: 53 = 0x35
i (3, 110) #1: i
105
Crypted: 187 = 0xBB
b (3, 111) #1: b
98
Crypted: 54 = 0x36
e (3, 112) #1: e
101
Crypted: 13 = 0xD
r (3, 113) #1: r
114
Crypted: 76 = 0x4C
- (3, 114) #1: -
45
Crypted: 104 = 0x68
o (3, 115) #1: o
111
Crypted: 69 = 0x45
p (3, 116) #1: p
112
Crypted: 66 = 0x42
t (3, 117) #1: t
116
Crypted: 123 = 0x7B
i (3, 118) #2: gi
103, 105
Crypted: 34 = 0x22
a (3, 119) #10: abcghijqrs
97, 98, 99, 103, 104, 105, 106, 113, 114, 115
Crypted: 29 = 0x1D
? (3, 120) #1: ?
63
Crypted: 102 = 0x66
c (3, 121) #1: c
99
Crypted: 157 = 0x9D
a (3, 122) #1: a
97
Crypted: 10 = 0xA
b (3, 123) #1: b
98
Crypted: 166 = 0xA6
l (3, 124) #1: l
108
Crypted: 71 = 0x47
e (3, 125) #2: ek
101, 107
Crypted: 156 = 0x9C
s (3, 126) #1: s
115
Crypted: 148 = 0x94
  (3, 127) #1:
32
Crypted: 133 = 0x85
w (3, 128) #1: w
119
Crypted: 79 = 0x4F
e (3, 129) #4: deik
100, 101, 105, 107
Crypted: 106 = 0x6A
l (3, 130) #1: l
108
Crypted: 120 = 0x78
l (3, 131) #1: l
108
Crypted: 227 = 0xE3
  (3, 132) #1:
32
Crypted: 49 = 0x31

Same than message(s): 5, 6
s (3, 133) #1: s
115
Crypted: 102 = 0x66
o (3, 134) #1: o
111
Crypted: 122 = 0x7A
o (3, 135) #1: o
111
Crypted: 22 = 0x16
n (3, 136) #1: n
110
Crypted: 90 = 0x5A
  (3, 137) #1:
32
Crypted: 169 = 0xA9
e (3, 138) #10: abcdefgxyz
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 120, 121, 122
Crypted: 139 = 0x8B
c (3, 139) #2: cm
99, 109
Crypted: 76 = 0x4C
e (3, 140) #1: e
101
Crypted: 124 = 0x7C
r (3, 141) #1: r
114
Crypted: 222 = 0xDE
e (3, 142) #6: bdefgy
98, 100, 101, 102, 103, 121
Crypted: 76 = 0x4C
e (3, 143) #1: e
101
Crypted: 165 = 0xA5
. (3, 144) #1: .
46
Crypted: 171 = 0xAB
  (3, 145) #1:
32
Crypted: 136 = 0x88
H (3, 146) #1: H
72
Crypted: 95 = 0x5F
e (3, 147) #1: e
101
Crypted: 45 = 0x2D
t (3, 148) #10: mnopqrstuv
109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118
Crypted: 4 = 0x4
e (3, 149) #7: defnoyz
100, 101, 102, 110, 111, 121, 122
Crypted: 70 = 0x46

Same than message(s): 0, 6
, (3, 150) #1: ,
44
Crypted: 248 = 0xF8
  (3, 151) #2: .
32, 46
Crypted: 101 = 0x65

Same than message(s): 9, 2, 5
e (3, 152) #8: efgpqsuw
101, 102, 103, 112, 113, 115, 117, 119
Crypted: 234 = 0xEA
e (3, 153) #6: defxyz
100, 101, 102, 120, 121, 122
Crypted: 59 = 0x3B
  (3, 154) #1:
32
Crypted: 135 = 0x87

Same than message(s): 8, 9, 4
d (3, 155) #1: d
100
Crypted: 141 = 0x8D
e (3, 156) #1: e
101
Crypted: 223 = 0xDF
l (3, 157) #1: l
108
Crypted: 141 = 0x8D
o (3, 158) #1: o
111
Crypted: 90 = 0x5A
o (3, 159) #12: bchijlmnoqrs
98, 99, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115
Crypted: 150 = 0x96
s (3, 160) #1: s
115
Crypted: 159 = 0x9F
t (3, 161) #1: t
116
Crypted: 110 = 0x6E
r (3, 162) #1: r
114
Crypted: 16 = 0x10
e (3, 163) #5: abcef
97, 98, 99, 101, 102
Crypted: 123 = 0x7B
t (3, 164) #2: tz
116, 122
Crypted: 107 = 0x6B
e (3, 165) #1: e
101
Crypted: 133 = 0x85
  (3, 166) #1:
32
Crypted: 36 = 0x24
t (3, 167) #2: tz
116, 122
Crypted: 77 = 0x4D
t (3, 168) #11: hikprstuvwy
104, 105, 107, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121
Crypted: 125 = 0x7D
e (3, 169) #1: e
101
Crypted: 67 = 0x43

Same than message(s): 8, 9
  (3, 170) #1:
32
Crypted: 32 = 0x20

Same than message(s): 9, 4, 5
d (3, 171) #1: d
100
Crypted: 164 = 0xA4
m (3, 172) #1: m
109
Crypted: 247 = 0xF7
t (3, 173) #10: hijqrstuvw
104, 105, 106, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119
Crypted: 221 = 0xDD
o (3, 174) #10: hijlmnoqrs
104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115
Crypted: 86 = 0x56
a (3, 175) #1: a
97
Crypted: 181 = 0xB5

Same than message(s): 1, 4
v (3, 176) #2: vx
118, 120
Crypted: 83 = 0x53
i (3, 177) #1: i
105
Crypted: 237 = 0xED
m (3, 178) #1: m
109
Crypted: 87 = 0x57
n (3, 179) #1: n
110
Crypted: 222 = 0xDE
  (3, 180) #1:
32
Crypted: 10 = 0xA
t (3, 181) #10: hijklmotvw
104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 116, 118, 119
Crypted: 168 = 0xA8
f (3, 182) #1: f
102
Crypted: 111 = 0x6F
< (3, 183) #1: <
60
Crypted: 193 = 0xC1
e (3, 184) #1: e
101
Crypted: 207 = 0xCF

Same than message(s): 1, 9
w (3, 185) #2: wy
119, 121
Crypted: 72 = 0x48
c (3, 186) #2: cm
99, 109
Crypted: 21 = 0x15
o (3, 187) #1: o
111
Crypted: 122 = 0x7A
n (3, 188) #6: lmnpqr
108, 109, 110, 112, 113, 114
Crypted: 51 = 0x33
m (3, 189) #1: m
109
Crypted: 61 = 0x3D
e (3, 190) #2: ek
101, 107
Crypted: 219 = 0xDB
t (3, 191) #6: qrstuv
113, 114, 115, 116, 117, 118
Crypted: 5 = 0x5
b (3, 192) #1: b
98
Crypted: 6 = 0x6
e (3, 193) #1: e
101
Crypted: 186 = 0xBA
  (3, 194) #1:
32
Crypted: 216 = 0xD8
  (3, 195) #2: .
32, 46
Crypted: 93 = 0x5D

Same than message(s): 9, 4, 6
t (3, 196) #10: ijkpqrtuvw
105, 106, 107, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119
Crypted: 2 = 0x2
h (3, 197) #2: fh
102, 104
Crypted: 252 = 0xFC
i (3, 198) #1: i
105
Crypted: 65 = 0x41
c (3, 199) #1: c
99
Crypted: 145 = 0x91
h (3, 200) #1: h
104
Crypted: 180 = 0xB4
  (3, 201) #1:
32
Crypted: 154 = 0x9A
e (3, 202) #1: e
101
Crypted: 116 = 0x74
m (3, 203) #1: m
109
Crypted: 230 = 0xE6
n (3, 204) #1: n
110
Crypted: 61 = 0x3D
o (3, 205) #1: o
111
Crypted: 159 = 0x9F
d (3, 206) #2: dj
100, 106
Crypted: 12 = 0xC
i (3, 207) #1: i
105
Crypted: 110 = 0x6E
e (3, 208) #1: e
101
Crypted: 246 = 0xF6
t (3, 209) #1: t
116
Crypted: 241 = 0xF1
  (3, 210) #1:
32
Crypted: 178 = 0xB2
t (3, 211) #1: t
116
Crypted: 46 = 0x2E

Same than message(s): 0, 5
h (3, 212) #1: h
104
Crypted: 123 = 0x7B
e (3, 213) #3: ehi
101, 104, 105
Crypted: 44 = 0x2C
  (3, 214) #1:
32
Crypted: 203 = 0xCB
n (3, 215) #1: n
110
Crypted: 184 = 0xB8
  (3, 216) #1:
32
Crypted: 125 = 0x7D
o (3, 217) #1: o
111
Crypted: 108 = 0x6C
u (3, 218) #1: u
117
Crypted: 230 = 0xE6
r (3, 219) #1: r
114
Crypted: 16 = 0x10
a (3, 220) #1: a
97
Crypted: 71 = 0x47
l (3, 221) #1: l
108
Crypted: 185 = 0xB9
  (3, 222) #1:
32
Crypted: 133 = 0x85
p (3, 223) #1: p
112
Crypted: 226 = 0xE2
e (3, 224) #12: delnopqrstuw
100, 101, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119
Crypted: 186 = 0xBA
i (3, 225) #1: i
105
Crypted: 222 = 0xDE
n (3, 226) #1: n
110
Crypted: 248 = 0xF8
c (3, 227) #1: c
99
Crypted: 36 = 0x24
i (3, 228) #1: i
105
Crypted: 140 = 0x8C
t (3, 229) #7: pqrtvwz
112, 113, 114, 116, 118, 119, 122
Crypted: 144 = 0x90
l (3, 230) #1: l
108
Crypted: 141 = 0x8D
e (3, 231) #7: efghjyz
101, 102, 103, 104, 106, 121, 122
Crypted: 38 = 0x26
s (3, 232) #1: s
115
Crypted: 49 = 0x31
  (3, 233) #1:
32
Crypted: 15 = 0xF

Same than message(s): 0, 1
o (3, 234) #1: o
111
Crypted: 124 = 0x7C
e (3, 235) #7: abcdefh
97, 98, 99, 100, 101, 102, 104
Crypted: 51 = 0x33
  (3, 236) #1:
32
Crypted: 251 = 0xFB
e (3, 237) #1: e
101
Crypted: 220 = 0xDC

Same than message(s): 0, 1
- (3, 238) #1: -
45
Crypted: 154 = 0x9A
t (3, 239) #2: tz
116, 122
Crypted: 7 = 0x7
o (3, 240) #1: o
111
Crypted: 106 = 0x6A
t (3, 241) #1: t
116
Crypted: 109 = 0x6D
i (3, 242) #1: i
105
Crypted: 32 = 0x20
q (3, 243) #1: q
113
Crypted: 254 = 0xFE
g (3, 244) #1: g
103
Crypted: 75 = 0x4B
  (3, 245) #1:
32
Crypted: 21 = 0x15

Same than message(s): 0, 9
t (3, 246) #1: t
116
Crypted: 254 = 0xFE
e (3, 247) #1: e
101
Crypted: 116 = 0x74
c (3, 248) #1: c
99
Crypted: 218 = 0xDA
h (3, 249) #2: fh
102, 104
Crypted: 95 = 0x5F
e (3, 250) #9: cdegijlmn
99, 100, 101, 103, 105, 106, 108, 109, 110
Crypted: 67 = 0x43
o (3, 251) #1: o
111
Crypted: 12 = 0xC
l (3, 252) #1: l
108
Crypted: 101 = 0x65
o (3, 253) #1: o
111
Crypted: 101 = 0x65
g (3, 254) #1: g
103
Crypted: 82 = 0x52
y (3, 255) #1: y
121
Crypted: 107 = 0x6B
. (3, 256) #1: .
46
Crypted: 201 = 0xC9
  (3, 257) #1:
32
Crypted: 131 = 0x83
I (3, 258) #1: I
73
Crypted: 4 = 0x4
n (3, 259) #1: n
110
Crypted: 1 = 0x1
  (3, 260) #1:
32
Crypted: 15 = 0xF

Same than message(s): 8, 1, 5
o (3, 261) #1: o
111
Crypted: 19 = 0x13
t (3, 262) #7: bjqtuvw
98, 106, 113, 116, 117, 118, 119
Crypted: 226 = 0xE2
t (3, 263) #10: ijkpqrtuvw
105, 106, 107, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119
Crypted: 162 = 0xA2
  (3, 264) #1:
32
Crypted: 223 = 0xDF
q (3, 265) #1: q
113
Crypted: 246 = 0xF6
e (3, 266) #1: e
101
Crypted: 58 = 0x3A
s (3, 267) #1: s
115
Crypted: 134 = 0x86
e (3, 268) #1: e
101
Crypted: 28 = 0x1C
p (3, 269) #1: p
112
Crypted: 235 = 0xEB
r (3, 270) #1: r
114
Crypted: 53 = 0x35
d (3, 271) #1: d
100
Crypted: 96 = 0x60
o (3, 272) #8: bchjklmo
98, 99, 104, 106, 107, 108, 109, 111
Crypted: 3 = 0x3
, (3, 273) #1: ,
44
Crypted: 212 = 0xD4
  (3, 274) #1:
32
Crypted: 88 = 0x58
r (3, 275) #8: pqruvwyz
112, 113, 114, 117, 118, 119, 121, 122
Crypted: 246 = 0xF6
e (3, 276) #1: e
101
Crypted: 36 = 0x24
  (3, 277) #1:
32
Crypted: 117 = 0x75
i (3, 278) #1: i
105
Crypted: 125 = 0x7D
n (3, 279) #1: n
110
Crypted: 186 = 0xBA
t (3, 280) #8: acpqrtvw
97, 99, 112, 113, 114, 116, 118, 119
Crypted: 27 = 0x1B
e (3, 281) #1: e
101
Crypted: 242 = 0xF2
s (3, 282) #1: s
115
Crypted: 226 = 0xE2
q (3, 283) #1: q
113
Crypted: 167 = 0xA7
t (3, 284) #1: t
116
Crypted: 150 = 0x96
g (3, 285) #1: g
103
Crypted: 160 = 0xA0
a (3, 286) #2: ao
97, 111
Crypted: 216 = 0xD8
t (3, 287) #6: prstuw
112, 114, 115, 116, 117, 119
Crypted: 10 = 0xA
e (3, 288) #1: e
101
Crypted: 229 = 0xE5
  (3, 289) #1:
32
Crypted: 148 = 0x94
h (3, 290) #1: h
104
Crypted: 122 = 0x7A
e (3, 291) #10: bcdefgloxy
98, 99, 100, 101, 102, 103, 108, 111, 120, 121
Crypted: 104 = 0x68

Same than message(s): 1, 5
w (3, 292) #1: w
119
Crypted: 110 = 0x6E
  (3, 293) #1:
32
Crypted: 247 = 0xF7
A (3, 294) #1: A
65
Crypted: 135 = 0x87
n (3, 295) #1: n
110
Crypted: 10 = 0xA
  (3, 296) #1:
32
Crypted: 173 = 0xAD
l (3, 297) #1: l
108
Crypted: 192 = 0xC0
e (3, 298) #2: ek
101, 107
Crypted: 150 = 0x96
e (3, 299) #9: adefgijkz
97, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 122
Crypted: 110 = 0x6E
s (3, 300) #1: s
115
Crypted: 92 = 0x5C
c (3, 301) #1: c
99
Crypted: 84 = 0x54
h (3, 302) #1: h
104
Crypted: 1 = 0x1
  (3, 303) #2: .
32, 46
Crypted: 247 = 0xF7
e (3, 304) #7: acdegqr
97, 99, 100, 101, 103, 113, 114
Crypted: 227 = 0xE3
c (3, 305) #1: c
99
Crypted: 86 = 0x56
n (3, 306) #1: n
110
Crypted: 71 = 0x47
  (3, 307) #1:
32
Crypted: 123 = 0x7B
b (3, 308) #1: b
98
Crypted: 121 = 0x79
e (3, 309) #1: e
101
Crypted: 43 = 0x2B

Same than message(s): 1, 2
  (3, 310) #1:
32
Crypted: 201 = 0xC9
a (3, 311) #1: a
97
Crypted: 64 = 0x40
p (3, 312) #1: p
112
Crypted: 199 = 0xC7
p (3, 313) #1: p
112
Crypted: 193 = 0xC1
l (3, 314) #1: l
108
Crypted: 146 = 0x92
i (3, 315) #1: i
105
Crypted: 110 = 0x6E
e (3, 316) #1: e
101
Crypted: 107 = 0x6B
d (3, 317) #1: d
100
Crypted: 242 = 0xF2
  (3, 318) #1:
32
Crypted: 61 = 0x3D

Same than message(s): 0, 5
t (3, 319) #1: t
116
Crypted: 233 = 0xE9
o (3, 320) #1: o
111
Crypted: 168 = 0xA8
  (3, 321) #1:
32
Crypted: 6 = 0x6
t (3, 322) #1: t
116
Crypted: 220 = 0xDC
h (3, 323) #2: fh
102, 104
Crypted: 219 = 0xDB
e (3, 324) #1: e
101
Crypted: 154 = 0x9A
  (3, 325) #1:
32
Crypted: 154 = 0x9A

Same than message(s): 1, 2
v (3, 326) #1: v
118
Crypted: 135 = 0x87
o (3, 327) #10: bciklmnopr
98, 99, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114
Crypted: 63 = 0x3F
s (3, 328) #1: s
115
Crypted: 30 = 0x1E
u (3, 329) #1: u
117
Crypted: 38 = 0x26
u (3, 330) #1: u
117
Crypted: 84 = 0x54
l (3, 331) #1: l
108
Crypted: 209 = 0xD1
i (3, 332) #1: i
105
Crypted: 40 = 0x28
z (3, 333) #1: z
122
Crypted: 156 = 0x9C
a (3, 334) #1: a
97
Crypted: 177 = 0xB1
t (3, 335) #1: t
116
Crypted: 17 = 0x11
t (3, 336) #12: achijkmnotuv
97, 99, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 116, 117, 118
Crypted: 188 = 0xBC
o (3, 337) #1: o
111
Crypted: 30 = 0x1E
n (3, 338) #1: n
110
Crypted: 80 = 0x50
  (3, 339) #1:
32
Crypted: 220 = 0xDC
a (3, 340) #2: ao
97, 111
Crypted: 3 = 0x3

Same than message(s): 2, 6
f (3, 341) #1: f
102
Crypted: 207 = 0xCF
g (3, 342) #2: g
10, 103
Crypted: 148 = 0x94
(3, 343) #1:
10
Crypted: 149 = 0x95
H (3, 344) #1: H
72
Crypted: 84 = 0x54
t (3, 345) #20: achijklmnopqrstuvwxz
97, 99, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122
Crypted: 225 = 0xE1
o (3, 346) #10: hiklmnoprs
104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115
Crypted: 118 = 0x76
  (3, 347) #2: .
32, 46
Crypted: 212 = 0xD4
  (3, 348) #1:
32
Crypted: 28 = 0x1C

Same than message(s): 0, 6
(3, 349) #1:
10
Crypted: 74 = 0x4A
4../assignment/team03/message3_e.txt.enc 294Found 294/410 t (4, 0) #10: lnopqrstuw
108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119
Crypted: 246 = 0xF6
e (4, 1) #1: e
101
Crypted: 254 = 0xFE
b (4, 2) #1: b
98
Crypted: 243 = 0xF3
  (4, 3) #1:
32
Crypted: 77 = 0x4D

Same than message(s): 1, 3, 6
a (4, 4) #5: aboyz
97, 98, 111, 121, 122
Crypted: 174 = 0xAE
r (4, 5) #1: r
114
Crypted: 177 = 0xB1
o (4, 6) #1: o
111
Crypted: 241 = 0xF1
w (4, 7) #1: w
119
Crypted: 27 = 0x1B
s (4, 8) #2: ps
112, 115
Crypted: 244 = 0xF4
e (4, 9) #1: e
101
Crypted: 55 = 0x37
i (4, 10) #4: ijqr
105, 106, 113, 114
Crypted: 157 = 0x9D
s (4, 11) #1: s
115
Crypted: 94 = 0x5E
  (4, 12) #1:
32
Crypted: 47 = 0x2F

Same than message(s): 8, 3
a (4, 13) #2: ao
97, 111
Crypted: 86 = 0x56
n (4, 14) #1: n
110
Crypted: 31 = 0x1F
d (4, 15) #1: d
100
Crypted: 81 = 0x51
  (4, 16) #1:
32
Crypted: 144 = 0x90
f (4, 17) #1: f
102
Crypted: 131 = 0x83
o (4, 18) #1: o
111
Crypted: 245 = 0xF5
r (4, 19) #1: r
114
Crypted: 80 = 0x50
t (4, 20) #11: hjkpqstuvwz
104, 106, 107, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 122
Crypted: 95 = 0x5F
a (4, 21) #2: ao
97, 111
Crypted: 207 = 0xCF
r (4, 22) #1: r
114
Crypted: 128 = 0x80
d (4, 23) #1: d
100
Crypted: 74 = 0x4A
- (4, 24) #1: -
45
Crypted: 18 = 0x12
e (4, 25) #1: e
101
Crypted: 222 = 0xDE
r (4, 26) #1: r
114
Crypted: 179 = 0xB3
t (4, 27) #11: dhikprstuvw
100, 104, 105, 107, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119
Crypted: 99 = 0x63
t (4, 28) #10: hijkmnotuv
104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 116, 117, 118
Crypted: 7 = 0x7
r (4, 29) #1: r
114
Crypted: 142 = 0x8E
  (4, 30) #1:
32
Crypted: 41 = 0x29
c (4, 31) #2: cm
99, 109
Crypted: 165 = 0xA5
o (4, 32) #1: o
111
Crypted: 60 = 0x3C
r (4, 33) #1: r
114
Crypted: 129 = 0x81
e (4, 34) #8: egmnoqrs
101, 103, 109, 110, 111, 113, 114, 115
Crypted: 12 = 0xC
e (4, 35) #1: e
101
Crypted: 122 = 0x7A
c (4, 36) #1: c
99
Crypted: 15 = 0xF
t (4, 37) #1: t
116
Crypted: 47 = 0x2F
i (4, 38) #1: i
105
Crypted: 242 = 0xF2
p (4, 39) #1: p
112
Crypted: 88 = 0x58
n (4, 40) #1: n
110
Crypted: 186 = 0xBA
, (4, 41) #1: ,
44
Crypted: 49 = 0x31
  (4, 42) #1:
32
Crypted: 52 = 0x34

Same than message(s): 0, 6
w (4, 43) #2: wy
119, 121
Crypted: 247 = 0xF7
h (4, 44) #1: h
104
Crypted: 51 = 0x33
e (4, 45) #6: eijkmo
101, 105, 106, 107, 109, 111
Crypted: 116 = 0x74
o (4, 46) #7: hijlnoz
104, 105, 106, 108, 110, 111, 122
Crypted: 188 = 0xBC
e (4, 47) #1: e
101
Crypted: 84 = 0x54
  (4, 48) #1:
32
Crypted: 238 = 0xEE
t (4, 49) #1: t
116
Crypted: 250 = 0xFA

Same than message(s): 0, 8
e (4, 50) #1: e
101
Crypted: 79 = 0x4F
c (4, 51) #2: cm
99, 109
Crypted: 45 = 0x2D

Same than message(s): 0, 9
h (4, 52) #1: h
104
Crypted: 108 = 0x6C
o (4, 53) #12: hijlmnoqrsxy
104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 120, 121
Crypted: 22 = 0x16
i (4, 54) #1: i
105
Crypted: 35 = 0x23
c (4, 55) #1: c
99
Crypted: 248 = 0xF8
a (4, 56) #1: a
97
Crypted: 134 = 0x86
l (4, 57) #2: bl
98, 108
Crypted: 74 = 0x4A
  (4, 58) #1:
32
Crypted: 125 = 0x7D

Same than message(s): 0, 3
e (4, 59) #7: egijkmo
101, 103, 105, 106, 107, 109, 111
Crypted: 238 = 0xEE
n (4, 60) #1: n
110
Crypted: 149 = 0x95
  (4, 61) #1:
32
Crypted: 246 = 0xF6
t (4, 62) #1: t
116
Crypted: 66 = 0x42
h (4, 63) #1: h
104
Crypted: 21 = 0x15
e (4, 64) #1: e
101
Crypted: 118 = 0x76
o (4, 65) #1: o
111
Crypted: 223 = 0xDF
r (4, 66) #1: r
114
Crypted: 218 = 0xDA
y (4, 67) #1: y
121
Crypted: 232 = 0xE8
  (4, 68) #2: .
32, 46
Crypted: 26 = 0x1A
  (4, 69) #1:
32
Crypted: 255 = 0xFF
h (4, 70) #1: h
104
Crypted: 196 = 0xC4
a (4, 71) #2: ao
97, 111
Crypted: 248 = 0xF8
v (4, 72) #1: v
118
Crypted: 50 = 0x32
e (4, 73) #2: ek
101, 107
Crypted: 209 = 0xD1

Same than message(s): 1, 3, 6
  (4, 74) #1:
32
Crypted: 172 = 0xAC
n (4, 75) #1: n
110
Crypted: 28 = 0x1C
o (4, 76) #1: o
111
Crypted: 129 = 0x81
t (4, 77) #1: t
116
Crypted: 200 = 0xC8
' (4, 78) #1: '
39
Crypted: 249 = 0xF9

Same than message(s): 8, 6
u (4, 79) #1: u
117
Crypted: 12 = 0xC
n (4, 80) #1: n
110
Crypted: 196 = 0xC4
t (4, 81) #1: t
116
Crypted: 217 = 0xD9
i (4, 82) #1: i
105
Crypted: 214 = 0xD6
o (4, 83) #7: hjklnoz
104, 106, 107, 108, 110, 111, 122
Crypted: 64 = 0x40
  (4, 84) #2: .
32, 46
Crypted: 7 = 0x7
r (4, 85) #1: r
114
Crypted: 209 = 0xD1
e (4, 86) #1: e
101
Crypted: 90 = 0x5A
c (4, 87) #1: c
99
Crypted: 86 = 0x56
e (4, 88) #2: ek
101, 107
Crypted: 129 = 0x81
n (4, 89) #1: n
110
Crypted: 174 = 0xAE
t (4, 90) #1: t
116
Crypted: 70 = 0x46
l (4, 91) #1: l
108
Crypted: 226 = 0xE2
y (4, 92) #1: y
121
Crypted: 181 = 0xB5
  (4, 93) #1:
32
Crypted: 112 = 0x70
b (4, 94) #1: b
98
Crypted: 5 = 0x5
e (4, 95) #1: e
101
Crypted: 141 = 0x8D
e (4, 96) #1: e
101
Crypted: 23 = 0x17
n (4, 97) #1: n
110
Crypted: 41 = 0x29
  (4, 98) #1:
32
Crypted: 229 = 0xE5
i (4, 99) #7: bchikxy
98, 99, 104, 105, 107, 120, 121
Crypted: 170 = 0xAA
o (4, 100) #1: o
111
Crypted: 20 = 0x14
n (4, 101) #1: n
110
Crypted: 250 = 0xFA
t (4, 102) #6: qrstuw
113, 114, 115, 116, 117, 119
Crypted: 234 = 0xEA
i (4, 103) #1: i
105
Crypted: 128 = 0x80
d (4, 104) #2: dj
100, 106
Crypted: 111 = 0x6F
e (4, 105) #1: e
101
Crypted: 182 = 0xB6
t (4, 106) #6: pqrtuv
112, 113, 114, 116, 117, 118
Crypted: 80 = 0x50
e (4, 107) #1: e
101
Crypted: 19 = 0x13

Same than message(s): 0, 2
d (4, 108) #2: dj
100, 106
Crypted: 155 = 0x9B
  (4, 109) #1:
32
Crypted: 115 = 0x73
t (4, 110) #1: t
116
Crypted: 166 = 0xA6
y (4, 111) #1: y
121
Crypted: 45 = 0x2D
p (4, 112) #1: p
112
Crypted: 24 = 0x18
i (4, 113) #1: i
105
Crypted: 87 = 0x57
c (4, 114) #1: c
99
Crypted: 38 = 0x26
a (4, 115) #1: a
97
Crypted: 75 = 0x4B
l (4, 116) #1: l
108
Crypted: 94 = 0x5E
. (4, 117) #1: .
46
Crypted: 33 = 0x21
  (4, 118) #2: .
32, 46
Crypted: 107 = 0x6B
e (4, 119) #10: cefglmnuvw
99, 101, 102, 103, 108, 109, 110, 117, 118, 119
Crypted: 25 = 0x19
v (4, 120) #1: v
118
Crypted: 47 = 0x2F
v (4, 121) #1: v
118
Crypted: 136 = 0x88
e (4, 122) #1: e
101
Crypted: 14 = 0xE
n (4, 123) #1: n
110
Crypted: 170 = 0xAA
  (4, 124) #1:
32
Crypted: 11 = 0xB
t (4, 125) #2: tz
116, 122
Crypted: 141 = 0x8D
h (4, 126) #1: h
104
Crypted: 143 = 0x8F
e (4, 127) #1: e
101
Crypted: 192 = 0xC0
  (4, 128) #1:
32
Crypted: 24 = 0x18
a (4, 129) #4: acno
97, 99, 110, 111
Crypted: 96 = 0x60
u (4, 130) #1: u
117
Crypted: 97 = 0x61
r (4, 131) #1: r
114
Crypted: 253 = 0xFD
r (4, 132) #1: r
114
Crypted: 99 = 0x63
e (4, 133) #1: e
101
Crypted: 112 = 0x70
n (4, 134) #1: n
110
Crypted: 123 = 0x7B

Same than message(s): 8, 1
t (4, 135) #1: t
116
Crypted: 13 = 0xD
  (4, 136) #1:
32
Crypted: 20 = 0x14

Same than message(s): 1, 2
s (4, 137) #1: s
115
Crypted: 250 = 0xFA
t (4, 138) #10: hikprstuvw
104, 105, 107, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119
Crypted: 154 = 0x9A
a (4, 139) #2: ao
97, 111
Crypted: 64 = 0x40

Same than message(s): 0, 1
t (4, 140) #1: t
116
Crypted: 109 = 0x6D

Same than message(s): 0, 1
u (4, 141) #1: u
117
Crypted: 217 = 0xD9
s (4, 142) #6: mpqrsv
109, 112, 113, 114, 115, 118
Crypted: 88 = 0x58
  (4, 143) #1:
32
Crypted: 224 = 0xE0

Same than message(s): 0, 9, 6
o (4, 144) #1: o
111
Crypted: 234 = 0xEA
f (4, 145) #1: f
102
Crypted: 206 = 0xCE
  (4, 146) #1:
32
Crypted: 55 = 0x37
p (4, 147) #1: p
112
Crypted: 56 = 0x38
e (4, 148) #10: abcdefgxyz
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 120, 121, 122
Crypted: 19 = 0x13
n (4, 149) #7: mnqrsxy
109, 110, 113, 114, 115, 120, 121
Crypted: 81 = 0x51
f (4, 150) #1: f
102
Crypted: 178 = 0xB2
e (4, 151) #2: ek
101, 107
Crypted: 32 = 0x20
e (4, 152) #8: acdegqrs
97, 99, 100, 101, 103, 113, 114, 115
Crypted: 254 = 0xFE
t (4, 153) #6: hiktuw
104, 105, 107, 116, 117, 119
Crypted: 42 = 0x2A
  (4, 154) #1:
32
Crypted: 135 = 0x87

Same than message(s): 8, 9, 3
e (4, 155) #1: e
101
Crypted: 140 = 0x8C
p (4, 156) #1: p
112
Crypted: 202 = 0xCA
h (4, 157) #1: h
104
Crypted: 137 = 0x89
s (4, 158) #1: s
115
Crypted: 70 = 0x46
t (4, 159) #12: hikprstuvwxy
104, 105, 107, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121
Crypted: 140 = 0x8C
e (4, 160) #1: e
101
Crypted: 137 = 0x89

Same than message(s): 9, 2
m (4, 161) #1: m
109
Crypted: 119 = 0x77
o (4, 162) #1: o
111
Crypted: 13 = 0xD
o (4, 163) #5: hklno
104, 107, 108, 110, 111
Crypted: 118 = 0x76
a (4, 164) #2: ao
97, 111
Crypted: 112 = 0x70
g (4, 165) #1: g
103
Crypted: 135 = 0x87
i (4, 166) #1: i
105
Crypted: 109 = 0x6D
e (4, 167) #2: ek
101, 107
Crypted: 92 = 0x5C
o (4, 168) #11: bhiklmnoprs
98, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115
Crypted: 102 = 0x66
, (4, 169) #1: ,
44
Crypted: 10 = 0xA
  (4, 170) #1:
32
Crypted: 32 = 0x20

Same than message(s): 9, 3, 5
r (4, 171) #1: r
114
Crypted: 178 = 0xB2
t (4, 172) #1: t
116
Crypted: 238 = 0xEE
e (4, 173) #10: abcdefgxyz
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 120, 121, 122
Crypted: 205 = 0xCD
e (4, 174) #10: abcdefgxyz
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 120, 121, 122
Crypted: 93 = 0x5D
a (4, 175) #1: a
97
Crypted: 181 = 0xB5

Same than message(s): 1, 3
l (4, 176) #2: bl
98, 108
Crypted: 73 = 0x49
o (4, 177) #1: o
111
Crypted: 235 = 0xEB
e (4, 178) #1: e
101
Crypted: 95 = 0x5F
r (4, 179) #1: r
114
Crypted: 194 = 0xC2
a (4, 180) #1: a
97
Crypted: 75 = 0x4B

Same than message(s): 0, 8, 6
t (4, 181) #10: hikprstuvw
104, 105, 107, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119
Crypted: 183 = 0xB7
h (4, 182) #1: h
104
Crypted: 97 = 0x61
y (4, 183) #1: y
121
Crypted: 132 = 0x84
r (4, 184) #1: r
114
Crypted: 216 = 0xD8
. (4, 185) #1: .
46
Crypted: 22 = 0x16
  (4, 186) #2: .
32, 46
Crypted: 86 = 0x56

Same than message(s): 0, 1, 5
u (4, 187) #1: u
117
Crypted: 96 = 0x60
o (4, 188) #6: mnoqrs
109, 110, 111, 113, 114, 115
Crypted: 44 = 0x2C
g (4, 189) #1: g
103
Crypted: 55 = 0x37
e (4, 190) #2: ek
101, 107
Crypted: 219 = 0xDB
o (4, 191) #6: hijmno
104, 105, 106, 109, 110, 111
Crypted: 25 = 0x19
u (4, 192) #1: u
117
Crypted: 17 = 0x11
l (4, 193) #1: l
108
Crypted: 179 = 0xB3
u (4, 194) #1: u
117
Crypted: 141 = 0x8D
  (4, 195) #2: .
32, 46
Crypted: 93 = 0x5D

Same than message(s): 9, 3, 6
e (4, 196) #10: abcdefgxyz
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 120, 121, 122
Crypted: 17 = 0x11
e (4, 197) #2: ek
101, 107
Crypted: 241 = 0xF1
s (4, 198) #1: s
115
Crypted: 91 = 0x5B
i (4, 199) #1: i
105
Crypted: 155 = 0x9B
r (4, 200) #1: r
114
Crypted: 174 = 0xAE
e (4, 201) #1: e
101
Crypted: 223 = 0xDF

Same than message(s): 0, 1
  (4, 202) #1:
32
Crypted: 49 = 0x31
t (4, 203) #1: t
116
Crypted: 255 = 0xFF
d (4, 204) #1: d
100
Crypted: 55 = 0x37
e (4, 205) #1: e
101
Crypted: 149 = 0x95
  (4, 206) #2: .
32, 46
Crypted: 72 = 0x48
u (4, 207) #1: u
117
Crypted: 114 = 0x72
n (4, 208) #1: n
110
Crypted: 253 = 0xFD
c (4, 209) #1: c
99
Crypted: 230 = 0xE6
e (4, 210) #1: e
101
Crypted: 247 = 0xF7
r (4, 211) #1: r
114
Crypted: 40 = 0x28
s (4, 212) #1: s
115
Crypted: 96 = 0x60
t (4, 213) #3: txy
116, 120, 121
Crypted: 61 = 0x3D
a (4, 214) #1: a
97
Crypted: 138 = 0x8A
n (4, 215) #1: n
110
Crypted: 184 = 0xB8
  (4, 216) #1:
32
Crypted: 120 = 0x78
r (4, 217) #1: r
114
Crypted: 113 = 0x71
n (4, 218) #1: n
110
Crypted: 253 = 0xFD
g (4, 219) #1: g
103
Crypted: 5 = 0x5
  (4, 220) #1:
32
Crypted: 6 = 0x6
o (4, 221) #1: o
111
Crypted: 186 = 0xBA
f (4, 222) #1: f
102
Crypted: 195 = 0xC3
  (4, 223) #1:
32
Crypted: 178 = 0xB2
e (4, 224) #12: demnopqrstuv
100, 101, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118
Crypted: 187 = 0xBB
e (4, 225) #1: e
101
Crypted: 210 = 0xD2
n (4, 226) #1: n
110
Crypted: 248 = 0xF8
s (4, 227) #1: s
115
Crypted: 52 = 0x34
o (4, 228) #1: o
111
Crypted: 138 = 0x8A
t (4, 229) #7: prstuvx
112, 114, 115, 116, 117, 118, 120
Crypted: 146 = 0x92
  (4, 230) #1:
32
Crypted: 193 = 0xC1
a (4, 231) #7: aclmnqr
97, 99, 108, 109, 110, 113, 114
Crypted: 45 = 0x2D
e (4, 232) #1: e
101
Crypted: 39 = 0x27

Same than message(s): 0, 1
t (4, 233) #1: t
116
Crypted: 91 = 0x5B
w (4, 234) #1: w
119
Crypted: 100 = 0x64
a (4, 235) #7: ahjklmo
97, 104, 106, 107, 108, 109, 111
Crypted: 58 = 0x3A
r (4, 236) #1: r
114
Crypted: 169 = 0xA9
k (4, 237) #1: k
107
Crypted: 210 = 0xD2
s (4, 238) #1: s
115
Crypted: 196 = 0xC4
  (4, 239) #2: .
32, 46
Crypted: 93 = 0x5D
  (4, 240) #1:
32
Crypted: 37 = 0x25
w (4, 241) #1: w
119
Crypted: 110 = 0x6E
h (4, 242) #1: h
104
Crypted: 33 = 0x21
v (4, 243) #1: v
118
Crypted: 249 = 0xF9
c (4, 244) #1: c
99
Crypted: 79 = 0x4F
h (4, 245) #1: h
104
Crypted: 93 = 0x5D
  (4, 246) #1:
32
Crypted: 170 = 0xAA

Same than message(s): 8, 5
e (4, 247) #1: e
101
Crypted: 116 = 0x74
m (4, 248) #1: m
109
Crypted: 212 = 0xD4
l (4, 249) #2: bl
98, 108
Crypted: 85 = 0x55
e (4, 250) #9: bdefhklmo
98, 100, 101, 102, 104, 107, 108, 109, 111
Crypted: 66 = 0x42
d (4, 251) #1: d
100
Crypted: 7 = 0x7
i (4, 252) #1: i
105
Crypted: 96 = 0x60
e (4, 253) #1: e
101
Crypted: 111 = 0x6F
s (4, 254) #1: s
115
Crypted: 70 = 0x46
  (4, 255) #1:
32
Crypted: 50 = 0x32
t (4, 256) #1: t
116
Crypted: 147 = 0x93
h (4, 257) #1: h
104
Crypted: 203 = 0xCB
e (4, 258) #1: e
101
Crypted: 40 = 0x28
  (4, 259) #1:
32
Crypted: 79 = 0x4F
c (4, 260) #1: c
99
Crypted: 76 = 0x4C
o (4, 261) #1: o
111
Crypted: 19 = 0x13
o (4, 262) #7: ilmnorz
105, 108, 109, 110, 111, 114, 122
Crypted: 250 = 0xFA
t (4, 263) #10: hikprstuvw
104, 105, 107, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119
Crypted: 160 = 0xA0
e (4, 264) #1: e
101
Crypted: 154 = 0x9A
o (4, 265) #1: o
111
Crypted: 232 = 0xE8
l (4, 266) #1: l
108
Crypted: 51 = 0x33
i (4, 267) #1: i
105
Crypted: 156 = 0x9C

Same than message(s): 1, 2, 5, 6
n (4, 268) #1: n
110
Crypted: 23 = 0x17
v (4, 269) #1: v
118
Crypted: 237 = 0xED
  (4, 270) #1:
32
Crypted: 103 = 0x67

Same than message(s): 2, 5, 6
w (4, 271) #1: w
119
Crypted: 115 = 0x73
r (4, 272) #8: pqruvwxy
112, 113, 114, 117, 118, 119, 120, 121
Crypted: 25 = 0x19
i (4, 273) #1: i
105
Crypted: 145 = 0x91
n (4, 274) #1: n
110
Crypted: 22 = 0x16

Same than message(s): 8, 9
e (4, 275) #8: abcdefmn
97, 98, 99, 100, 101, 102, 109, 110
Crypted: 226 = 0xE2
i (4, 276) #1: i
105
Crypted: 40 = 0x28
p (4, 277) #1: p
112
Crypted: 37 = 0x25
l (4, 278) #1: l
108
Crypted: 120 = 0x78
e (4, 279) #1: e
101
Crypted: 177 = 0xB1
t (4, 280) #8: dfqrstuw
100, 102, 113, 114, 115, 116, 117, 119
Crypted: 30 = 0x1E
  (4, 281) #1:
32
Crypted: 183 = 0xB7
o (4, 282) #1: o
111
Crypted: 254 = 0xFE
c (4, 283) #1: c
99
Crypted: 181 = 0xB5
= (4, 284) #1: =
61
Crypted: 223 = 0xDF
c (4, 285) #1: c
99
Crypted: 164 = 0xA4
w (4, 286) #2: wy
119, 121
Crypted: 192 = 0xC0
e (4, 287) #6: abcdef
97, 98, 99, 100, 101, 102
Crypted: 28 = 0x1C
e (4, 288) #1: e
101
Crypted: 229 = 0xE5
r (4, 289) #1: r
114
Crypted: 198 = 0xC6
i (4, 290) #1: i
105
Crypted: 123 = 0x7B
e (4, 291) #10: bcdefgmnxy
98, 99, 100, 101, 102, 103, 109, 110, 120, 121
Crypted: 105 = 0x69
f (4, 292) #1: f
102
Crypted: 127 = 0x7F
o (4, 293) #1: o
111
Crypted: 184 = 0xB8
r (4, 294) #1: r
114
Crypted: 180 = 0xB4
) (4, 295) #1: )
41
Crypted: 77 = 0x4D
a (4, 296) #1: a
97
Crypted: 236 = 0xEC
k (4, 297) #1: k
107
Crypted: 199 = 0xC7
i (4, 298) #2: gi
103, 105
Crypted: 154 = 0x9A
e (4, 299) #9: cdefghikx
99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 120
Crypted: 108 = 0x6C
r (4, 300) #1: r
114
Crypted: 93 = 0x5D
. (4, 301) #1: .
46
Crypted: 25 = 0x19
  (4, 302) #1:
32
Crypted: 73 = 0x49

Same than message(s): 0, 9, 5
e (4, 303) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 128 = 0x80
e (4, 304) #7: abcegtw
97, 98, 99, 101, 103, 116, 119
Crypted: 229 = 0xE5
" (4, 305) #1: "
34
Crypted: 23 = 0x17
d (4, 306) #1: d
100
Crypted: 77 = 0x4D
e (4, 307) #1: e
101
Crypted: 62 = 0x3E
s (4, 308) #1: s
115
Crypted: 104 = 0x68
c (4, 309) #1: c
99
Crypted: 45 = 0x2D
r (4, 310) #1: r
114
Crypted: 155 = 0x9B
i (4, 311) #1: i
105
Crypted: 72 = 0x48
b (4, 312) #1: b
98
Crypted: 213 = 0xD5
e (4, 313) #1: e
101
Crypted: 212 = 0xD4
  (4, 314) #1:
32
Crypted: 222 = 0xDE
a (4, 315) #1: a
97
Crypted: 102 = 0x66
n (4, 316) #1: n
110
Crypted: 96 = 0x60
  (4, 317) #1:
32
Crypted: 182 = 0xB6
a (4, 318) #1: a
97
Crypted: 124 = 0x7C
p (4, 319) #1: p
112
Crypted: 237 = 0xED
p (4, 320) #1: p
112
Crypted: 183 = 0xB7
l (4, 321) #1: l
108
Crypted: 74 = 0x4A
i (4, 322) #1: i
105
Crypted: 193 = 0xC1
c (4, 323) #2: cm
99, 109
Crypted: 208 = 0xD0
a (4, 324) #1: a
97
Crypted: 158 = 0x9E
t (4, 325) #1: t
116
Crypted: 206 = 0xCE

Same than message(s): 0, 6
i (4, 326) #1: i
105
Crypted: 152 = 0x98

Same than message(s): 1, 6
e (4, 327) #10: dehijkmotv
100, 101, 104, 105, 106, 107, 109, 111, 116, 118
Crypted: 57 = 0x39
n (4, 328) #1: n
110
Crypted: 3 = 0x3
  (4, 329) #1:
32
Crypted: 115 = 0x73
r (4, 330) #1: r
114
Crypted: 83 = 0x53
o (4, 331) #1: o
111
Crypted: 210 = 0xD2
r (4, 332) #1: r
114
Crypted: 51 = 0x33
  (4, 333) #1:
32
Crypted: 198 = 0xC6
t (4, 334) #1: t
116
Crypted: 164 = 0xA4
h (4, 335) #1: h
104
Crypted: 13 = 0xD
e (4, 336) #12: abcdefgmoxyz
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 109, 111, 120, 121, 122
Crypted: 176 = 0xB0
  (4, 337) #1:
32
Crypted: 81 = 0x51
p (4, 338) #1: p
112
Crypted: 78 = 0x4E
r (4, 339) #1: r
114
Crypted: 142 = 0x8E
a (4, 340) #2: ao
97, 111
Crypted: 13 = 0xD
c (4, 341) #1: c
99
Crypted: 202 = 0xCA
t (4, 342) #1: t
116
Crypted: 192 = 0xC0
v (4, 343) #1: v
118
Crypted: 184 = 0xB8
c (4, 344) #1: c
99
Crypted: 127 = 0x7F
c (4, 345) #2: cm
99, 109
Crypted: 212 = 0xD4
t (4, 346) #10: lmopqrstvw
108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119
Crypted: 105 = 0x69
  (4, 347) #2: .
32, 46
Crypted: 218 = 0xDA
u (4, 348) #1: u
117
Crypted: 73 = 0x49
n (4, 349) #1: n
110
Crypted: 46 = 0x2E
i (4, 350) #1: i
105
Crypted: 225 = 0xE1
d (4, 351) #1: d
100
Crypted: 225 = 0xE1
i (4, 352) #2: gi
103, 105
Crypted: 62 = 0x3E
c (4, 353) #1: c
99
Crypted: 53 = 0x35
a (4, 354) #1: a
97
Crypted: 55 = 0x37
t (4, 355) #18: bchijklmnopqrstuvw
98, 99, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119
Crypted: 105 = 0x69

Same than message(s): 9, 6
i (4, 356) #1: i
105
Crypted: 223 = 0xDF
a (4, 357) #11: abchklmoxyz
97, 98, 99, 104, 107, 108, 109, 111, 120, 121, 122
Crypted: 253 = 0xFD
n (4, 358) #1: n
110
Crypted: 44 = 0x2C
  (4, 359) #1:
32
Crypted: 193 = 0xC1
o (4, 360) #1: o
111
Crypted: 150 = 0x96
f (4, 361) #1: f
102
Crypted: 228 = 0xE4
  (4, 362) #2: .
32, 46
Crypted: 88 = 0x58
e (4, 363) #12: dehjkpqstuvw
100, 101, 104, 106, 107, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119
Crypted: 82 = 0x52
e (4, 364) #11: abcefhjklno
97, 98, 99, 101, 102, 104, 106, 107, 108, 110, 111
Crypted: 227 = 0xE3
e (4, 365) #1: e
101
Crypted: 129 = 0x81
g (4, 366) #2: g
10, 103
Crypted: 118 = 0x76

Same than message(s): 2, 6
c (4, 367) #2: cm
99, 109
Crypted: 244 = 0xF4
e (4, 368) #12: abcefglnotuw
97, 98, 99, 101, 102, 103, 108, 110, 111, 116, 117, 119
Crypted: 28 = 0x1C
e (4, 369) #12: efgijklmoxyz
101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 120, 121, 122
Crypted: 131 = 0x83
o (4, 370) #1: o
111
Crypted: 103 = 0x67
r (4, 371) #1: r
114
Crypted: 216 = 0xD8
y (4, 372) #1: y
121
Crypted: 148 = 0x94
a (4, 373) #2: a
10, 97
Crypted: 189 = 0xBD

Same than message(s): 2, 7
e (4, 374) #16: abcdefgqrstuvxyz
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122
Crypted: 141 = 0x8D
t (4, 375) #8: hijtuvxz
104, 105, 106, 116, 117, 118, 120, 122
Crypted: 48 = 0x30
t (4, 376) #13: fghjqstuvwxyz
102, 103, 104, 106, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 211 = 0xD3
  (4, 377) #2: .
32, 46
Crypted: 172 = 0xAC
a (4, 378) #2: ao
97, 111
Crypted: 139 = 0x8B
e (4, 379) #18: bcdefgmnopqrstuvxy
98, 99, 100, 101, 102, 103, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121
Crypted: 174 = 0xAE
f (4, 380) #1: f
102
Crypted: 166 = 0xA6
  (4, 381) #2: .
32, 46
Crypted: 66 = 0x42

Same than message(s): 0, 6
e (4, 382) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 142 = 0x8E
e (4, 383) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 149 = 0x95
i (4, 384) #2: i
10, 105
Crypted: 144 = 0x90
s (4, 385) #1: s
115
Crypted: 215 = 0xD7
. (4, 386) #1: .
46
Crypted: 250 = 0xFA
e (4, 387) #4: .ek
32, 46, 101, 107
Crypted: 40 = 0x28
w (4, 388) #1: w
119
Crypted: 222 = 0xDE
h (4, 389) #2: fh
102, 104
Crypted: 46 = 0x2E
i (4, 390) #1: i
105
Crypted: 79 = 0x4F
c (4, 391) #1: c
99
Crypted: 167 = 0xA7
e (4, 392) #11: ehijklnotuw
101, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 116, 117, 119
Crypted: 220 = 0xDC
/ (4, 393) #1: /
47
Crypted: 135 = 0x87
w (4, 394) #1: w
119
Crypted: 122 = 0x7A
  (4, 395) #2:
10, 32
Crypted: 187 = 0xBB
n (4, 396) #1: n
110
Crypted: 153 = 0x99

Same than message(s): 2, 6
c (4, 397) #1: c
99
Crypted: 240 = 0xF0
t (4, 398) #12: almopqrstvwz
97, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 122
Crypted: 212 = 0xD4
l (4, 399) #2: bl
98, 108
Crypted: 80 = 0x50
e (4, 400) #16: bdefghjklmnopqsy
98, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 121
Crypted: 27 = 0x1B
  (4, 401) #1:
32
Crypted: 150 = 0x96
(4, 402) #1:
10
Crypted: 75 = 0x4B
k (4, 403) #2: k
10, 107
Crypted: 110 = 0x6E
e (4, 404) #20: abcdefglnopqrstuwxyz
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 122
Crypted: 228 = 0xE4
e (4, 405) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 159 = 0x9F
(4, 406) #1:
10
Crypted: 200 = 0xC8
. (4, 407) #1: .
46
Crypted: 232 = 0xE8
  (4, 408) #1:
32
Crypted: 94 = 0x5E
(4, 409) #1:
10
Crypted: 182 = 0xB6
5../assignment/team03/message3_f.txt.enc 268Found 268/355 t (5, 0) #10: ijkpqrtuvw
105, 106, 107, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119
Crypted: 243 = 0xF3
e (5, 1) #1: e
101
Crypted: 254 = 0xFE
c (5, 2) #1: c
99
Crypted: 242 = 0xF2
e (5, 3) #1: e
101
Crypted: 8 = 0x8
n (5, 4) #5: cmnuv
99, 109, 110, 117, 118
Crypted: 162 = 0xA2
t (5, 5) #1: t
116
Crypted: 183 = 0xB7
  (5, 6) #1:
32
Crypted: 190 = 0xBE

Same than message(s): 0, 2
a (5, 7) #1: a
97
Crypted: 13 = 0xD
d (5, 8) #2: dg
100, 103
Crypted: 227 = 0xE3
v (5, 9) #1: v
118
Crypted: 36 = 0x24
a (5, 10) #4: abyz
97, 98, 121, 122
Crypted: 142 = 0x8E
n (5, 11) #1: n
110
Crypted: 67 = 0x43
c (5, 12) #1: c
99
Crypted: 108 = 0x6C
e (5, 13) #2: ek
101, 107
Crypted: 82 = 0x52
s (5, 14) #1: s
115
Crypted: 2 = 0x2
  (5, 15) #1:
32
Crypted: 21 = 0x15

Same than message(s): 8, 9, 2, 3
i (5, 16) #1: i
105
Crypted: 217 = 0xD9
n (5, 17) #1: n
110
Crypted: 139 = 0x8B
  (5, 18) #1:
32
Crypted: 186 = 0xBA
s (5, 19) #1: s
115
Crypted: 81 = 0x51
t (5, 20) #11: dhijkmnotuv
100, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 116, 117, 118
Crypted: 65 = 0x41
i (5, 21) #2: gi
103, 105
Crypted: 201 = 0xC9
n (5, 22) #1: n
110
Crypted: 156 = 0x9C
e (5, 23) #1: e
101
Crypted: 75 = 0x4B
d (5, 24) #1: d
100
Crypted: 91 = 0x5B
  (5, 25) #1:
32
Crypted: 155 = 0x9B
a (5, 26) #1: a
97
Crypted: 160 = 0xA0
t (5, 27) #11: dhikprstuvw
100, 104, 105, 107, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119
Crypted: 99 = 0x63
e (5, 28) #10: abcdefgxyz
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 120, 121, 122
Crypted: 11 = 0xB
h (5, 29) #1: h
104
Crypted: 148 = 0x94
e (5, 30) #1: e
101
Crypted: 108 = 0x6C
t (5, 31) #2: tz
116, 122
Crypted: 178 = 0xB2

Same than message(s): 1, 6
y (5, 32) #1: y
121
Crypted: 42 = 0x2A
p (5, 33) #1: p
112
Crypted: 131 = 0x83
e (5, 34) #8: defprxyz
100, 101, 102, 112, 114, 120, 121, 122
Crypted: 27 = 0x1B
s (5, 35) #1: s
115
Crypted: 108 = 0x6C
  (5, 36) #1:
32
Crypted: 76 = 0x4C

Same than message(s): 9, 2
a (5, 37) #1: a
97
Crypted: 58 = 0x3A
n (5, 38) #1: n
110
Crypted: 245 = 0xF5
u (5, 39) #1: u
117
Crypted: 83 = 0x53
  (5, 40) #1:
32
Crypted: 244 = 0xF4
a (5, 41) #1: a
97
Crypted: 124 = 0x7C
u (5, 42) #1: u
117
Crypted: 97 = 0x61
t (5, 43) #2: tz
116, 122
Crypted: 244 = 0xF4
o (5, 44) #1: o
111
Crypted: 52 = 0x34
n (5, 45) #6: bhjlmn
98, 104, 106, 108, 109, 110
Crypted: 115 = 0x73
o (5, 46) #7: ijklmoy
105, 106, 107, 108, 109, 111, 121
Crypted: 191 = 0xBF
m (5, 47) #1: m
109
Crypted: 92 = 0x5C
o (5, 48) #1: o
111
Crypted: 161 = 0xA1
u (5, 49) #1: u
117
Crypted: 251 = 0xFB
s (5, 50) #1: s
115
Crypted: 89 = 0x59
  (5, 51) #2: .
32, 46
Crypted: 110 = 0x6E
t (5, 52) #1: t
116
Crypted: 112 = 0x70
e (5, 53) #12: abcdefgrsxyz
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 114, 115, 120, 121, 122
Crypted: 29 = 0x1D
c (5, 54) #1: c
99
Crypted: 41 = 0x29
h (5, 55) #1: h
104
Crypted: 243 = 0xF3
n (5, 56) #1: n
110
Crypted: 137 = 0x89
a (5, 57) #2: ao
97, 111
Crypted: 73 = 0x49
l (5, 58) #1: l
108
Crypted: 49 = 0x31
a (5, 59) #7: aciklmo
97, 99, 105, 107, 108, 109, 111
Crypted: 232 = 0xE8
g (5, 60) #1: g
103
Crypted: 156 = 0x9C
y (5, 61) #1: y
121
Crypted: 175 = 0xAF
  (5, 62) #1:
32
Crypted: 22 = 0x16

Same than message(s): 0, 3
c (5, 63) #1: c
99
Crypted: 30 = 0x1E
o (5, 64) #1: o
111
Crypted: 124 = 0x7C
n (5, 65) #1: n
110
Crypted: 222 = 0xDE
n (5, 66) #1: n
110
Crypted: 198 = 0xC6
e (5, 67) #1: e
101
Crypted: 244 = 0xF4
a (5, 68) #2: ao
97, 111
Crypted: 85 = 0x55
t (5, 69) #1: t
116
Crypted: 171 = 0xAB
  (5, 70) #1:
32
Crypted: 140 = 0x8C

Same than message(s): 0, 2, 3
i (5, 71) #2: gi
103, 105
Crypted: 240 = 0xF0
n (5, 72) #1: n
110
Crypted: 42 = 0x2A
  (5, 73) #2: .
32, 46
Crypted: 148 = 0x94
o (5, 74) #1: o
111
Crypted: 227 = 0xE3

Same than message(s): 1, 2
r (5, 75) #1: r
114
Crypted: 0 = 0x0
d (5, 76) #1: d
100
Crypted: 138 = 0x8A
e (5, 77) #1: e
101
Crypted: 217 = 0xD9

Same than message(s): 8, 1
u (5, 78) #1: u
117
Crypted: 171 = 0xAB
  (5, 79) #1:
32
Crypted: 89 = 0x59
t (5, 80) #1: t
116
Crypted: 222 = 0xDE
o (5, 81) #1: o
111
Crypted: 194 = 0xC2
  (5, 82) #1:
32
Crypted: 159 = 0x9F
e (5, 83) #7: abcefgw
97, 98, 99, 101, 102, 103, 119
Crypted: 77 = 0x4D
c (5, 84) #2: cm
99, 109
Crypted: 68 = 0x44
h (5, 85) #1: h
104
Crypted: 203 = 0xCB
i (5, 86) #1: i
105
Crypted: 86 = 0x56
e (5, 87) #1: e
101
Crypted: 80 = 0x50
v (5, 88) #2: vx
118, 120
Crypted: 146 = 0x92
e (5, 89) #1: e
101
Crypted: 165 = 0xA5
  (5, 90) #1:
32
Crypted: 18 = 0x12
t (5, 91) #1: t
116
Crypted: 250 = 0xFA
h (5, 92) #1: h
104
Crypted: 164 = 0xA4
e (5, 93) #1: e
101
Crypted: 53 = 0x35
  (5, 94) #1:
32
Crypted: 71 = 0x47
E (5, 95) #1: E
69
Crypted: 173 = 0xAD
t (5, 96) #1: t
116
Crypted: 6 = 0x6
h (5, 97) #1: h
104
Crypted: 47 = 0x2F
e (5, 98) #1: e
101
Crypted: 160 = 0xA0
i (5, 99) #7: hirsxyz
104, 105, 114, 115, 120, 121, 122
Crypted: 187 = 0xBB
n (5, 100) #1: n
110
Crypted: 21 = 0x15
e (5, 101) #1: e
101
Crypted: 241 = 0xF1
t (5, 102) #6: prstuv
112, 114, 115, 116, 117, 118
Crypted: 237 = 0xED
  (5, 103) #1:
32
Crypted: 201 = 0xC9
q (5, 104) #2: q
10, 113
Crypted: 80 = 0x50
9 (5, 105) #1: 9
57
Crypted: 234 = 0xEA
e (5, 106) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 127 = 0x7F
. (5, 107) #1: .
46
Crypted: 88 = 0x58
  (5, 108) #2: .
32, 46
Crypted: 223 = 0xDF

Same than message(s): 0, 3
I (5, 109) #1: I
73
Crypted: 26 = 0x1A
n (5, 110) #1: n
110
Crypted: 188 = 0xBC
  (5, 111) #1:
32
Crypted: 116 = 0x74
t (5, 112) #1: t
116
Crypted: 28 = 0x1C
h (5, 113) #1: h
104
Crypted: 86 = 0x56
i (5, 114) #1: i
105
Crypted: 44 = 0x2C
s (5, 115) #1: s
115
Crypted: 89 = 0x59
  (5, 116) #1:
32
Crypted: 18 = 0x12
p (5, 117) #1: p
112
Crypted: 127 = 0x7F
a (5, 118) #2: ao
97, 111
Crypted: 36 = 0x24
a (5, 119) #10: abcqrswxyz
97, 98, 99, 113, 114, 115, 119, 120, 121, 122
Crypted: 13 = 0xD
v (5, 120) #1: v
118
Crypted: 47 = 0x2F
t (5, 121) #1: t
116
Crypted: 138 = 0x8A
i (5, 122) #1: i
105
Crypted: 2 = 0x2
o (5, 123) #1: o
111
Crypted: 171 = 0xAB
n (5, 124) #1: n
110
Crypted: 69 = 0x45
  (5, 125) #2: .
32, 46
Crypted: 217 = 0xD9
p (5, 126) #1: p
112
Crypted: 151 = 0x97
a (5, 127) #1: a
97
Crypted: 196 = 0xC4
p (5, 128) #1: p
112
Crypted: 72 = 0x48
e (5, 129) #4: eghi
101, 103, 104, 105
Crypted: 102 = 0x66
r (5, 130) #1: r
114
Crypted: 102 = 0x66
, (5, 131) #1: ,
44
Crypted: 163 = 0xA3
  (5, 132) #1:
32
Crypted: 49 = 0x31

Same than message(s): 3, 6
w (5, 133) #1: w
119
Crypted: 98 = 0x62
e (5, 134) #1: e
101
Crypted: 112 = 0x70
  (5, 135) #1:
32
Crypted: 89 = 0x59
d (5, 136) #1: d
100
Crypted: 80 = 0x50
e (5, 137) #1: e
101
Crypted: 236 = 0xEC
o (5, 138) #10: ijklmnopqr
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114
Crypted: 131 = 0x83
a (5, 139) #2: ao
97, 111
Crypted: 78 = 0x4E
n (5, 140) #1: n
110
Crypted: 119 = 0x77
s (5, 141) #1: s
115
Crypted: 223 = 0xDF
t (5, 142) #6: jqtuvw
106, 113, 116, 117, 118, 119
Crypted: 95 = 0x5F
r (5, 143) #1: r
114
Crypted: 178 = 0xB2
a (5, 144) #1: a
97
Crypted: 228 = 0xE4
t (5, 145) #1: t
116
Crypted: 220 = 0xDC
e (5, 146) #1: e
101
Crypted: 114 = 0x72
  (5, 147) #1:
32
Crypted: 104 = 0x68

Same than message(s): 1, 6
t (5, 148) #10: hikprstuvw
104, 105, 107, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119
Crypted: 2 = 0x2
t (5, 149) #7: bchiktw
98, 99, 104, 105, 107, 116, 119
Crypted: 75 = 0x4B
e (5, 150) #1: e
101
Crypted: 177 = 0xB1
  (5, 151) #2: .
32, 46
Crypted: 101 = 0x65

Same than message(s): 9, 2, 3
t (5, 152) #8: abcqstuw
97, 98, 99, 113, 115, 116, 117, 119
Crypted: 238 = 0xEE
e (5, 153) #6: defxyz
100, 101, 102, 120, 121, 122
Crypted: 39 = 0x27
n (5, 154) #1: n
110
Crypted: 201 = 0xC9
t (5, 155) #1: t
116
Crypted: 157 = 0x9D
h (5, 156) #1: h
104
Crypted: 210 = 0xD2
d (5, 157) #1: d
100
Crypted: 133 = 0x85
s (5, 158) #1: s
115
Crypted: 70 = 0x46
e (5, 159) #12: dehijkmnotuv
100, 101, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 116, 117, 118
Crypted: 145 = 0x91
s (5, 160) #1: s
115
Crypted: 159 = 0x9F
  (5, 161) #1:
32
Crypted: 58 = 0x3A
o (5, 162) #1: o
111
Crypted: 13 = 0xD
e (5, 163) #5: abdef
97, 98, 100, 101, 102
Crypted: 124 = 0x7C
  (5, 164) #2: .
32, 46
Crypted: 63 = 0x3F

Same than message(s): 8, 1
D (5, 165) #1: D
68
Crypted: 164 = 0xA4
H (5, 166) #1: H
72
Crypted: 76 = 0x4C
e (5, 167) #22: deghijklmnopqrstuvwxyz
100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 109 = 0x6D
o (5, 168) #11: bhiklmnoprs
98, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115
Crypted: 102 = 0x66
. (5, 169) #1: .
46
Crypted: 8 = 0x8
  (5, 170) #1:
32
Crypted: 32 = 0x20

Same than message(s): 9, 3, 4
U (5, 171) #1: U
85
Crypted: 149 = 0x95
h (5, 172) #1: h
104
Crypted: 242 = 0xF2
t (5, 173) #10: hijkmnotuv
104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 116, 117, 118
Crypted: 193 = 0xC1
n (5, 174) #10: lmnpqrsuvw
108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119
Crypted: 73 = 0x49

Same than message(s): 8, 2
  (5, 175) #1:
32
Crypted: 244 = 0xF4
h (5, 176) #2: fh
102, 104
Crypted: 67 = 0x43
i (5, 177) #1: i
105
Crypted: 237 = 0xED
q (5, 178) #1: q
113
Crypted: 75 = 0x4B
c (5, 179) #1: c
99
Crypted: 211 = 0xD3
u (5, 180) #1: u
117
Crypted: 95 = 0x5F
t (5, 181) #10: hjkpqstuvw
104, 106, 107, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119
Crypted: 180 = 0xB4
s (5, 182) #1: s
115
Crypted: 122 = 0x7A
u (5, 183) #1: u
117
Crypted: 136 = 0x88
o (5, 184) #1: o
111
Crypted: 197 = 0xC5
. (5, 185) #1: .
46
Crypted: 11 = 0xB
  (5, 186) #2: .
32, 46
Crypted: 86 = 0x56

Same than message(s): 0, 1, 4
m (5, 187) #1: m
109
Crypted: 120 = 0x78
t (5, 188) #6: hijtuv
104, 105, 106, 116, 117, 118
Crypted: 55 = 0x37
g (5, 189) #1: g
103
Crypted: 55 = 0x37
h (5, 190) #2: fh
102, 104
Crypted: 214 = 0xD6
t (5, 191) #6: prstuw
112, 114, 115, 116, 117, 119
Crypted: 3 = 0x3
e (5, 192) #2: ek
101, 107
Crypted: 69 = 0x45
s (5, 193) #1: s
115
Crypted: 172 = 0xAC
i (5, 194) #1: i
105
Crypted: 145 = 0x91
e (5, 195) #2: ek
101, 107
Crypted: 24 = 0x18
o (5, 196) #10: hjklmnopqs
104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115
Crypted: 24 = 0x18
  (5, 197) #2: .
32, 46
Crypted: 180 = 0xB4
u (5, 198) #1: u
117
Crypted: 93 = 0x5D
n (5, 199) #1: n
110
Crypted: 156 = 0x9C
e (5, 200) #1: e
101
Crypted: 185 = 0xB9
x (5, 201) #1: x
120
Crypted: 194 = 0xC2
p (5, 202) #1: p
112
Crypted: 97 = 0x61
e (5, 203) #1: e
101
Crypted: 238 = 0xEE
o (5, 204) #1: o
111
Crypted: 60 = 0x3C
t (5, 205) #1: t
116
Crypted: 132 = 0x84
e (5, 206) #2: ek
101, 107
Crypted: 13 = 0xD
d (5, 207) #1: d
100
Crypted: 99 = 0x63
  (5, 208) #1:
32
Crypted: 179 = 0xB3
e (5, 209) #1: e
101
Crypted: 224 = 0xE0
u (5, 210) #1: u
117
Crypted: 231 = 0xE7
t (5, 211) #1: t
116
Crypted: 46 = 0x2E

Same than message(s): 0, 3
  (5, 212) #1:
32
Crypted: 51 = 0x33

Same than message(s): 2, 7
e (5, 213) #3: dei
100, 101, 105
Crypted: 32 = 0x20
s (5, 214) #1: s
115
Crypted: 152 = 0x98
  (5, 215) #1:
32
Crypted: 246 = 0xF6

Same than message(s): 0, 8
  (5, 216) #1:
32
Crypted: 111 = 0x6F
n (5, 217) #1: n
110
Crypted: 109 = 0x6D
p (5, 218) #1: p
112
Crypted: 227 = 0xE3
p (5, 219) #1: p
112
Crypted: 18 = 0x12
o (5, 220) #1: o
111
Crypted: 73 = 0x49
r (5, 221) #1: r
114
Crypted: 167 = 0xA7
t (5, 222) #1: t
116
Crypted: 209 = 0xD1
e (5, 223) #1: e
101
Crypted: 247 = 0xF7
e (5, 224) #12: abcdefgrsxyz
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 114, 115, 120, 121, 122
Crypted: 172 = 0xAC
  (5, 225) #1:
32
Crypted: 151 = 0x97
b (5, 226) #1: b
98
Crypted: 244 = 0xF4
y (5, 227) #1: y
121
Crypted: 62 = 0x3E
  (5, 228) #1:
32
Crypted: 197 = 0xC5
t (5, 229) #7: pqrtvwz
112, 113, 114, 116, 118, 119, 122
Crypted: 144 = 0x90
r (5, 230) #1: r
114
Crypted: 147 = 0x93
i (5, 231) #7: dfijkuv
100, 102, 105, 106, 107, 117, 118
Crypted: 42 = 0x2A
o (5, 232) #1: o
111
Crypted: 45 = 0x2D
r (5, 233) #1: r
114
Crypted: 93 = 0x5D
  (5, 234) #1:
32
Crypted: 51 = 0x33

Same than message(s): 6, 7
t (5, 235) #7: prstuwy
112, 114, 115, 116, 117, 119, 121
Crypted: 34 = 0x22
o (5, 236) #1: o
111
Crypted: 180 = 0xB4
r (5, 237) #1: r
114
Crypted: 203 = 0xCB
k (5, 238) #1: k
107
Crypted: 220 = 0xDC
  (5, 239) #1:
32
Crypted: 81 = 0x51
i (5, 240) #1: i
105
Crypted: 108 = 0x6C
n (5, 241) #1: n
110
Crypted: 119 = 0x77
  (5, 242) #1:
32
Crypted: 105 = 0x69
k (5, 243) #1: k
107
Crypted: 228 = 0xE4
h (5, 244) #1: h
104
Crypted: 68 = 0x44
e (5, 245) #1: e
101
Crypted: 80 = 0x50
  (5, 246) #1:
32
Crypted: 170 = 0xAA

Same than message(s): 8, 4
f (5, 247) #1: f
102
Crypted: 119 = 0x77
i (5, 248) #1: i
105
Crypted: 208 = 0xD0
e (5, 249) #2: ek
101, 107
Crypted: 82 = 0x52
e (5, 250) #9: aefghklno
97, 101, 102, 103, 104, 107, 108, 110, 111
Crypted: 65 = 0x41
d (5, 251) #1: d
100
Crypted: 7 = 0x7
. (5, 252) #1: .
46
Crypted: 39 = 0x27
  (5, 253) #1:
32
Crypted: 42 = 0x2A
W (5, 254) #1: W
87
Crypted: 98 = 0x62
e (5, 255) #1: e
101
Crypted: 119 = 0x77
  (5, 256) #1:
32
Crypted: 199 = 0xC7
u (5, 257) #1: u
117
Crypted: 214 = 0xD6
s (5, 258) #1: s
115
Crypted: 62 = 0x3E
e (5, 259) #1: e
101
Crypted: 10 = 0xA
  (5, 260) #1:
32
Crypted: 15 = 0xF

Same than message(s): 8, 1, 3
r (5, 261) #1: r
114
Crypted: 14 = 0xE
e (5, 262) #7: adefgrz
97, 100, 101, 102, 103, 114, 122
Crypted: 242 = 0xF2
e (5, 263) #10: abcdefgxyz
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 120, 121, 122
Crypted: 177 = 0xB1
l (5, 264) #1: l
108
Crypted: 147 = 0x93
. (5, 265) #1: .
46
Crypted: 169 = 0xA9
t (5, 266) #1: t
116
Crypted: 43 = 0x2B

Same than message(s): 2, 6
i (5, 267) #1: i
105
Crypted: 156 = 0x9C

Same than message(s): 1, 2, 4, 6
m (5, 268) #1: m
109
Crypted: 20 = 0x14
t (5, 269) #1: t
116
Crypted: 239 = 0xEF
  (5, 270) #1:
32
Crypted: 103 = 0x67

Same than message(s): 2, 4, 6
d (5, 271) #1: d
100
Crypted: 96 = 0x60
e (5, 272) #8: dehjklmo
100, 101, 104, 106, 107, 108, 109, 111
Crypted: 4 = 0x4
n (5, 273) #1: n
110
Crypted: 150 = 0x96
f (5, 274) #1: f
102
Crypted: 30 = 0x1E
o (5, 275) #8: dghiklno
100, 103, 104, 105, 107, 108, 110, 111
Crypted: 232 = 0xE8
g (5, 276) #1: g
103
Crypted: 38 = 0x26
u (5, 277) #1: u
117
Crypted: 32 = 0x20
r (5, 278) #1: r
114
Crypted: 102 = 0x66
a (5, 279) #1: a
97
Crypted: 181 = 0xB5
t (5, 280) #8: acprstuv
97, 99, 112, 114, 115, 116, 117, 118
Crypted: 25 = 0x19
i (5, 281) #1: i
105
Crypted: 254 = 0xFE
o (5, 282) #1: o
111
Crypted: 254 = 0xFE
k (5, 283) #1: k
107
Crypted: 189 = 0xBD
n (5, 284) #1: n
110
Crypted: 140 = 0x8C
  (5, 285) #1:
32
Crypted: 231 = 0xE7

Same than message(s): 0, 9
t (5, 286) #2: tz
116, 122
Crypted: 205 = 0xCD
o (5, 287) #6: hiklno
104, 105, 107, 108, 110, 111
Crypted: 17 = 0x11
  (5, 288) #1:
32
Crypted: 160 = 0xA0

Same than message(s): 8, 6
s (5, 289) #1: s
115
Crypted: 199 = 0xC7
h (5, 290) #1: h
104
Crypted: 122 = 0x7A
e (5, 291) #10: bcdefgloxy
98, 99, 100, 101, 102, 103, 108, 111, 120, 121
Crypted: 104 = 0x68

Same than message(s): 1, 3
w (5, 292) #1: w
119
Crypted: 110 = 0x6E
  (5, 293) #1:
32
Crypted: 247 = 0xF7
t (5, 294) #1: t
116
Crypted: 178 = 0xB2
, (5, 295) #1: ,
44
Crypted: 72 = 0x48
a (5, 296) #1: a
97
Crypted: 236 = 0xEC
k (5, 297) #1: k
107
Crypted: 199 = 0xC7
  (5, 298) #2: .
32, 46
Crypted: 211 = 0xD3
  (5, 299) #2:
10, 32
Crypted: 70 = 0x46
. (5, 300) #1: .
46
Crypted: 1 = 0x1
O (5, 301) #1: O
79
Crypted: 120 = 0x78
  (5, 302) #1:
32
Crypted: 73 = 0x49

Same than message(s): 0, 9, 4
a (5, 303) #2: ao
97, 111
Crypted: 182 = 0xB6
s (5, 304) #7: dgqrsuw
100, 103, 113, 114, 115, 117, 119
Crypted: 245 = 0xF5
v (5, 305) #1: v
118
Crypted: 67 = 0x43
o (5, 306) #1: o
111
Crypted: 70 = 0x46
m (5, 307) #1: m
109
Crypted: 54 = 0x36
a (5, 308) #1: a
97
Crypted: 122 = 0x7A
t (5, 309) #1: t
116
Crypted: 58 = 0x3A
a (5, 310) #1: a
97
Crypted: 136 = 0x88
  (5, 311) #1:
32
Crypted: 1 = 0x1

Same than message(s): 0, 1, 8
c (5, 312) #1: c
99
Crypted: 212 = 0xD4
a (5, 313) #1: a
97
Crypted: 208 = 0xD0
n (5, 314) #1: n
110
Crypted: 144 = 0x90
  (5, 315) #1:
32
Crypted: 39 = 0x27

Same than message(s): 2, 6
b (5, 316) #1: b
98
Crypted: 108 = 0x6C
e (5, 317) #1: e
101
Crypted: 243 = 0xF3
  (5, 318) #1:
32
Crypted: 61 = 0x3D

Same than message(s): 0, 3
m (5, 319) #1: m
109
Crypted: 240 = 0xF0
a (5, 320) #1: a
97
Crypted: 166 = 0xA6
d (5, 321) #1: d
100
Crypted: 66 = 0x42
e (5, 322) #1: e
101
Crypted: 205 = 0xCD
  (5, 323) #2: .
32, 46
Crypted: 147 = 0x93
s (5, 324) #1: s
115
Crypted: 140 = 0x8C
i (5, 325) #1: i
105
Crypted: 211 = 0xD3
g (5, 326) #1: g
103
Crypted: 150 = 0x96
e (5, 327) #10: dehijklnuw
100, 101, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 117, 119
Crypted: 56 = 0x38
e (5, 328) #1: e
101
Crypted: 8 = 0x8
d (5, 329) #1: d
100
Crypted: 55 = 0x37
8 (5, 330) #1: 8
56
Crypted: 25 = 0x19
  (5, 331) #1:
32
Crypted: 157 = 0x9D

Same than message(s): 9, 2
" (5, 332) #1: "
34
Crypted: 99 = 0x63
s (5, 333) #1: s
115
Crypted: 149 = 0x95
m (5, 334) #1: m
109
Crypted: 189 = 0xBD
a (5, 335) #1: a
97
Crypted: 4 = 0x4
t (5, 336) #12: mnopqrstuvxz
109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 122
Crypted: 167 = 0xA7
t (5, 337) #1: t
116
Crypted: 5 = 0x5
" (5, 338) #1: "
34
Crypted: 28 = 0x1C
, (5, 339) #1: ,
44
Crypted: 208 = 0xD0
  (5, 340) #2: .
32, 46
Crypted: 76 = 0x4C
a (5, 341) #1: a
97
Crypted: 200 = 0xC8
n (5, 342) #1: n
110
Crypted: 218 = 0xDA
d (5, 343) #2: dj
100, 106
Crypted: 181 = 0xB5
  (5, 344) #1:
32
Crypted: 60 = 0x3C
  (5, 345) #2: .
32, 46
Crypted: 151 = 0x97
o (5, 346) #10: hiklmnoprs
104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115
Crypted: 118 = 0x76
c (5, 347) #2: cm
99, 109
Crypted: 151 = 0x97
a (5, 348) #1: a
97
Crypted: 93 = 0x5D
r (5, 349) #1: r
114
Crypted: 50 = 0x32
t (5, 350) #1: t
116
Crypted: 252 = 0xFC
  (5, 351) #1:
32
Crypted: 165 = 0xA5
  (5, 352) #2: .
32, 46
Crypted: 121 = 0x79
  (5, 353) #1:
32
Crypted: 118 = 0x76
(5, 354) #1:
10
Crypted: 92 = 0x5C
6../assignment/team03/message3_g.txt.enc 301Found 301/449 t (6, 0) #10: lmopqrstvw
108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119
Crypted: 245 = 0xF5
h (6, 1) #1: h
104
Crypted: 243 = 0xF3
e (6, 2) #1: e
101
Crypted: 244 = 0xF4

Same than message(s): 1, 3
  (6, 3) #1:
32
Crypted: 77 = 0x4D

Same than message(s): 1, 3, 4
i (6, 4) #5: dijqr
100, 105, 106, 113, 114
Crypted: 165 = 0xA5
m (6, 5) #1: m
109
Crypted: 174 = 0xAE
p (6, 6) #1: p
112
Crypted: 238 = 0xEE
l (6, 7) #1: l
108
Crypted: 0 = 0x0
i (6, 8) #2: ij
105, 106
Crypted: 238 = 0xEE
c (6, 9) #1: c
99
Crypted: 49 = 0x31
a (6, 10) #4: abyz
97, 98, 121, 122
Crypted: 142 = 0x8E
t (6, 11) #1: t
116
Crypted: 89 = 0x59
i (6, 12) #1: i
105
Crypted: 102 = 0x66
a (6, 13) #2: ao
97, 111
Crypted: 88 = 0x58
n (6, 14) #1: n
110
Crypted: 31 = 0x1F
s (6, 15) #1: s
115
Crypted: 70 = 0x46
  (6, 16) #1:
32
Crypted: 144 = 0x90
o (6, 17) #1: o
111
Crypted: 138 = 0x8A
f (6, 18) #1: f
102
Crypted: 252 = 0xFC
  (6, 19) #1:
32
Crypted: 2 = 0x2
t (6, 20) #11: hijqrstuvwx
104, 105, 106, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
Crypted: 93 = 0x5D
l (6, 21) #2: bl
98, 108
Crypted: 204 = 0xCC
i (6, 22) #1: i
105
Crypted: 155 = 0x9B
q (6, 23) #1: q
113
Crypted: 95 = 0x5F
u (6, 24) #1: u
117
Crypted: 74 = 0x4A
i (6, 25) #1: i
105
Crypted: 210 = 0xD2
t (6, 26) #1: t
116
Crypted: 181 = 0xB5
t (6, 27) #11: hijkmnotuvy
104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 116, 117, 118, 121
Crypted: 126 = 0x7E
t (6, 28) #10: lnopqrstuw
108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119
Crypted: 29 = 0x1D
s (6, 29) #1: s
115
Crypted: 143 = 0x8F
  (6, 30) #1:
32
Crypted: 41 = 0x29
t (6, 31) #2: tz
116, 122
Crypted: 178 = 0xB2

Same than message(s): 1, 5
h (6, 32) #1: h
104
Crypted: 59 = 0x3B
e (6, 33) #1: e
101
Crypted: 150 = 0x96
o (6, 34) #8: lnoprsxz
108, 110, 111, 112, 114, 115, 120, 122
Crypted: 17 = 0x11
r (6, 35) #1: r
114
Crypted: 109 = 0x6D
y (6, 36) #1: y
121
Crypted: 21 = 0x15
  (6, 37) #1:
32
Crypted: 123 = 0x7B
h (6, 38) #1: h
104
Crypted: 243 = 0xF3
p (6, 39) #1: p
112
Crypted: 86 = 0x56
v (6, 40) #1: v
118
Crypted: 162 = 0xA2
e (6, 41) #1: e
101
Crypted: 120 = 0x78
  (6, 42) #1:
32
Crypted: 52 = 0x34

Same than message(s): 0, 4
l (6, 43) #2: bl
98, 108
Crypted: 226 = 0xE2
e (6, 44) #1: e
101
Crypted: 62 = 0x3E
e (6, 45) #6: acefgi
97, 99, 101, 102, 103, 105
Crypted: 120 = 0x78
n (6, 46) #7: hjklmnx
104, 106, 107, 108, 109, 110, 120
Crypted: 190 = 0xBE
  (6, 47) #1:
32
Crypted: 17 = 0x11
f (6, 48) #1: f
102
Crypted: 168 = 0xA8
a (6, 49) #1: a
97
Crypted: 239 = 0xEF
r (6, 50) #1: r
114
Crypted: 88 = 0x58
  (6, 51) #1:
32
Crypted: 99 = 0x63
r (6, 52) #1: r
114
Crypted: 118 = 0x76
e (6, 53) #12: abcdefgrsxyz
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 114, 115, 120, 121, 122
Crypted: 29 = 0x1D
a (6, 54) #1: a
97
Crypted: 43 = 0x2B
c (6, 55) #1: c
99
Crypted: 248 = 0xF8
h (6, 56) #1: h
104
Crypted: 143 = 0x8F
i (6, 57) #2: gi
103, 105
Crypted: 79 = 0x4F
n (6, 58) #1: n
110
Crypted: 51 = 0x33
e (6, 59) #7: acdegik
97, 99, 100, 101, 103, 105, 107
Crypted: 224 = 0xE0
  (6, 60) #1:
32
Crypted: 219 = 0xDB
a (6, 61) #1: a
97
Crypted: 183 = 0xB7
n (6, 62) #1: n
110
Crypted: 88 = 0x58
d (6, 63) #1: d
100
Crypted: 25 = 0x19
  (6, 64) #1:
32
Crypted: 51 = 0x33
p (6, 65) #1: p
112
Crypted: 192 = 0xC0
e (6, 66) #1: e
101
Crypted: 205 = 0xCD
r (6, 67) #1: r
114
Crypted: 227 = 0xE3
t (6, 68) #2: tz
116, 122
Crypted: 64 = 0x40
a (6, 69) #1: a
97
Crypted: 190 = 0xBE
s (6, 70) #1: s
115
Crypted: 223 = 0xDF
i (6, 71) #2: gi
103, 105
Crypted: 240 = 0xF0
v (6, 72) #1: v
118
Crypted: 50 = 0x32
e (6, 73) #2: ek
101, 107
Crypted: 209 = 0xD1

Same than message(s): 1, 3, 4
. (6, 74) #1: .
46
Crypted: 162 = 0xA2
  (6, 75) #1:
32
Crypted: 82 = 0x52
A (6, 76) #1: A
65
Crypted: 175 = 0xAF
n (6, 77) #1: n
110
Crypted: 210 = 0xD2
' (6, 78) #1: '
39
Crypted: 249 = 0xF9

Same than message(s): 8, 4
i (6, 79) #1: i
105
Crypted: 16 = 0x10
m (6, 80) #1: m
109
Crypted: 199 = 0xC7
p (6, 81) #1: p
112
Crypted: 221 = 0xDD
o (6, 82) #1: o
111
Crypted: 208 = 0xD0
t (6, 83) #7: dpqrtuv
100, 112, 113, 114, 116, 117, 118
Crypted: 94 = 0x5E
t (6, 84) #2: tz
116, 122
Crypted: 83 = 0x53

Same than message(s): 1, 3
a (6, 85) #1: a
97
Crypted: 194 = 0xC2
n (6, 86) #1: n
110
Crypted: 81 = 0x51
t (6, 87) #1: t
116
Crypted: 65 = 0x41
  (6, 88) #2: .
32, 46
Crypted: 196 = 0xC4

Same than message(s): 8, 1
c (6, 89) #1: c
99
Crypted: 163 = 0xA3
h (6, 90) #1: h
104
Crypted: 90 = 0x5A
a (6, 91) #1: a
97
Crypted: 239 = 0xEF
l (6, 92) #1: l
108
Crypted: 160 = 0xA0
l (6, 93) #1: l
108
Crypted: 60 = 0x3C
e (6, 94) #1: e
101
Crypted: 2 = 0x2
n (6, 95) #1: n
110
Crypted: 134 = 0x86
g (6, 96) #1: g
103
Crypted: 21 = 0x15
e (6, 97) #1: e
101
Crypted: 34 = 0x22
  (6, 98) #1:
32
Crypted: 229 = 0xE5
a (6, 99) #7: abchirs
97, 98, 99, 104, 105, 114, 115
Crypted: 160 = 0xA0
n (6, 100) #1: n
110
Crypted: 21 = 0x15
  (6, 101) #1:
32
Crypted: 180 = 0xB4
e (6, 102) #6: abcdeg
97, 98, 99, 100, 101, 103
Crypted: 250 = 0xFA
r (6, 103) #1: r
114
Crypted: 155 = 0x9B
w (6, 104) #2: wy
119, 121
Crypted: 114 = 0x72
p (6, 105) #1: p
112
Crypted: 163 = 0xA3
t (6, 106) #6: prstvw
112, 114, 115, 116, 118, 119
Crypted: 86 = 0x56
o (6, 107) #1: o
111
Crypted: 25 = 0x19
i (6, 108) #2: gi
103, 105
Crypted: 152 = 0x98
r (6, 109) #1: r
114
Crypted: 33 = 0x21
a (6, 110) #1: a
97
Crypted: 179 = 0xB3
p (6, 111) #1: p
112
Crypted: 36 = 0x24
h (6, 112) #1: h
104
Crypted: 0 = 0x0
y (6, 113) #1: y
121
Crypted: 71 = 0x47
  (6, 114) #1:
32
Crypted: 101 = 0x65
i (6, 115) #1: i
105
Crypted: 67 = 0x43
s (6, 116) #1: s
115
Crypted: 65 = 0x41

Same than message(s): 9, 2
  (6, 117) #1:
32
Crypted: 47 = 0x2F
t (6, 118) #2: tz
116, 122
Crypted: 63 = 0x3F
a (6, 119) #10: abchijlxyz
97, 98, 99, 104, 105, 106, 108, 120, 121, 122
Crypted: 22 = 0x16
z (6, 120) #1: z
122
Crypted: 35 = 0x23
  (6, 121) #1:
32
Crypted: 222 = 0xDE
e (6, 122) #1: e
101
Crypted: 14 = 0xE
v (6, 123) #1: v
118
Crypted: 178 = 0xB2
a (6, 124) #1: a
97
Crypted: 74 = 0x4A
l (6, 125) #2: bl
98, 108
Crypted: 149 = 0x95
u (6, 126) #1: u
117
Crypted: 146 = 0x92
a (6, 127) #1: a
97
Crypted: 196 = 0xC4
t (6, 128) #1: t
116
Crypted: 76 = 0x4C
e (6, 129) #4: deik
100, 101, 105, 107
Crypted: 106 = 0x6A
o (6, 130) #1: o
111
Crypted: 123 = 0x7B
n (6, 131) #1: n
110
Crypted: 225 = 0xE1
  (6, 132) #1:
32
Crypted: 49 = 0x31

Same than message(s): 3, 5
o (6, 133) #1: o
111
Crypted: 122 = 0x7A
f (6, 134) #1: f
102
Crypted: 115 = 0x73
  (6, 135) #1:
32
Crypted: 89 = 0x59
D (6, 136) #1: D
68
Crypted: 112 = 0x70
N (6, 137) #1: N
78
Crypted: 199 = 0xC7
e (6, 138) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 189 = 0xBD
  (6, 139) #2: .
32, 46
Crypted: 15 = 0xF
  (6, 140) #1:
32
Crypted: 57 = 0x39

Same than message(s): 9, 7
i (6, 141) #1: i
105
Crypted: 197 = 0xC5
o (6, 142) #6: klmnop
107, 108, 109, 110, 111, 112
Crypted: 69 = 0x45
  (6, 143) #1:
32
Crypted: 224 = 0xE0

Same than message(s): 0, 9, 4
o (6, 144) #1: o
111
Crypted: 234 = 0xEA
u (6, 145) #1: u
117
Crypted: 221 = 0xDD
r (6, 146) #1: r
114
Crypted: 101 = 0x65
  (6, 147) #1:
32
Crypted: 104 = 0x68

Same than message(s): 1, 5
t (6, 148) #10: mnopqrstuv
109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118
Crypted: 4 = 0x4
e (6, 149) #7: defnoyz
100, 101, 102, 110, 111, 121, 122
Crypted: 70 = 0x46

Same than message(s): 0, 3
s (6, 150) #1: s
115
Crypted: 167 = 0xA7
e (6, 151) #2: ek
101, 107
Crypted: 32 = 0x20
e (6, 152) #8: acefgpqs
97, 99, 101, 102, 103, 112, 113, 115
Crypted: 252 = 0xFC
o (6, 153) #6: mnoqrs
109, 110, 111, 113, 114, 115
Crypted: 44 = 0x2C
c (6, 154) #1: c
99
Crypted: 196 = 0xC4
h (6, 155) #1: h
104
Crypted: 129 = 0x81
, (6, 156) #1: ,
44
Crypted: 150 = 0x96
! (6, 157) #1: !
33
Crypted: 192 = 0xC0
w (6, 158) #1: w
119
Crypted: 66 = 0x42
e (6, 159) #12: abcdefghixyz
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 120, 121, 122
Crypted: 157 = 0x9D
  (6, 160) #1:
32
Crypted: 204 = 0xCC
v (6, 161) #1: v
118
Crypted: 108 = 0x6C
e (6, 162) #1: e
101
Crypted: 7 = 0x7
r (6, 163) #5: pqruv
112, 113, 114, 117, 118
Crypted: 104 = 0x68
i (6, 164) #2: gi
103, 105
Crypted: 118 = 0x76
f (6, 165) #1: f
102
Crypted: 134 = 0x86
y (6, 166) #1: y
121
Crypted: 125 = 0x7D
c (6, 167) #2: c
10, 99
Crypted: 25 = 0x19

Same than message(s): 1, 2, 9
e (6, 168) #11: ehijklnotuw
101, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 116, 117, 119
Crypted: 97 = 0x61
h (6, 169) #1: h
104
Crypted: 78 = 0x4E
e (6, 170) #1: e
101
Crypted: 101 = 0x65
! (6, 171) #1: !
33
Crypted: 225 = 0xE1
a (6, 172) #1: a
97
Crypted: 251 = 0xFB
t (6, 173) #10: lmopqrstvw
108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119
Crypted: 216 = 0xD8
t (6, 174) #10: mnopqrstuv
109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118
Crypted: 74 = 0x4A
r (6, 175) #1: r
114
Crypted: 166 = 0xA6
c (6, 176) #2: cm
99, 109
Crypted: 72 = 0x48
p (6, 177) #1: p
112
Crypted: 244 = 0xF4
p (6, 178) #1: p
112
Crypted: 74 = 0x4A
i (6, 179) #1: i
105
Crypted: 217 = 0xD9
a (6, 180) #1: a
97
Crypted: 75 = 0x4B

Same than message(s): 0, 8, 4
t (6, 181) #10: lmopqrstvw
108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119
Crypted: 179 = 0xB3
e (6, 182) #1: e
101
Crypted: 108 = 0x6C
< (6, 183) #1: <
60
Crypted: 193 = 0xC1
u (6, 184) #1: u
117
Crypted: 223 = 0xDF
. (6, 185) #1: .
46
Crypted: 11 = 0xB
i (6, 186) #2: gi
103, 105
Crypted: 31 = 0x1F
f (6, 187) #1: f
102
Crypted: 115 = 0x73
t (6, 188) #6: hijtuv
104, 105, 106, 116, 117, 118
Crypted: 55 = 0x37
c (6, 189) #1: c
99
Crypted: 51 = 0x33
a (6, 190) #2: ao
97, 111
Crypted: 223 = 0xDF
t (6, 191) #6: prstuw
112, 114, 115, 116, 117, 119
Crypted: 3 = 0x3
h (6, 192) #1: h
104
Crypted: 12 = 0xC
o (6, 193) #1: o
111
Crypted: 176 = 0xB0
b (6, 194) #1: b
98
Crypted: 154 = 0x9A
  (6, 195) #2: .
32, 46
Crypted: 93 = 0x5D

Same than message(s): 9, 3, 4
o (6, 196) #10: hijlmnoqrs
104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115
Crypted: 26 = 0x1A
h (6, 197) #2: fh
102, 104
Crypted: 242 = 0xF2
  (6, 198) #1:
32
Crypted: 8 = 0x8

Same than message(s): 9, 2
s (6, 199) #1: s
115
Crypted: 129 = 0x81
y (6, 200) #1: y
121
Crypted: 165 = 0xA5
m (6, 201) #1: m
109
Crypted: 215 = 0xD7
m (6, 202) #1: m
109
Crypted: 124 = 0x7C
e (6, 203) #1: e
101
Crypted: 238 = 0xEE
x (6, 204) #1: x
120
Crypted: 43 = 0x2B
r (6, 205) #1: r
114
Crypted: 130 = 0x82
i (6, 206) #2: gi
103, 105
Crypted: 1 = 0x1
c (6, 207) #1: c
99
Crypted: 100 = 0x64
  (6, 208) #1:
32
Crypted: 179 = 0xB3
b (6, 209) #1: b
98
Crypted: 231 = 0xE7
n (6, 210) #1: n
110
Crypted: 252 = 0xFC
c (6, 211) #1: c
99
Crypted: 57 = 0x39
r (6, 212) #1: r
114
Crypted: 97 = 0x61
t (6, 213) #3: tuy
116, 117, 121
Crypted: 48 = 0x30
p (6, 214) #1: p
112
Crypted: 155 = 0x9B
t (6, 215) #1: t
116
Crypted: 162 = 0xA2
  (6, 216) #2: .
32, 46
Crypted: 117 = 0x75

Same than message(s): 9, 2
t (6, 217) #1: t
116
Crypted: 119 = 0x77
n (6, 218) #1: n
110
Crypted: 253 = 0xFD
  (6, 219) #1:
32
Crypted: 66 = 0x42

Same than message(s): 1, 2
a (6, 220) #1: a
97
Crypted: 71 = 0x47
n (6, 221) #1: n
110
Crypted: 187 = 0xBB
d (6, 222) #1: d
100
Crypted: 193 = 0xC1
  (6, 223) #1:
32
Crypted: 178 = 0xB2
t (6, 224) #12: bchijqrstuvw
98, 99, 104, 105, 106, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119
Crypted: 188 = 0xBC
e (6, 225) #1: e
101
Crypted: 210 = 0xD2
l (6, 226) #1: l
108
Crypted: 250 = 0xFA
e (6, 227) #1: e
101
Crypted: 34 = 0x22
p (6, 228) #1: p
112
Crypted: 149 = 0x95
o (6, 229) #7: bhijlno
98, 104, 105, 106, 108, 110, 111
Crypted: 136 = 0x88
o (6, 230) #1: o
111
Crypted: 142 = 0x8E
a (6, 231) #7: aclmnqr
97, 99, 108, 109, 110, 113, 114
Crypted: 45 = 0x2D
y (6, 232) #1: y
121
Crypted: 59 = 0x3B
. (6, 233) #1: .
46
Crypted: 1 = 0x1
  (6, 234) #1:
32
Crypted: 51 = 0x33

Same than message(s): 5, 7
e (6, 235) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 20 = 0x14
s (6, 236) #1: s
115
Crypted: 168 = 0xA8
  (6, 237) #1:
32
Crypted: 153 = 0x99

Same than message(s): 9, 7
a (6, 238) #1: a
97
Crypted: 214 = 0xD6
  (6, 239) #1:
32
Crypted: 81 = 0x51
r (6, 240) #1: r
114
Crypted: 119 = 0x77
e (6, 241) #1: e
101
Crypted: 124 = 0x7C
s (6, 242) #1: s
115
Crypted: 58 = 0x3A
j (6, 243) #1: j
106
Crypted: 229 = 0xE5
l (6, 244) #1: l
108
Crypted: 64 = 0x40
t (6, 245) #1: t
116
Crypted: 65 = 0x41
  (6, 246) #1:
32
Crypted: 166 = 0xA6
  (6, 247) #1:
32
Crypted: 49 = 0x31
t (6, 248) #1: t
116
Crypted: 205 = 0xCD
h (6, 249) #2: fh
102, 104
Crypted: 95 = 0x5F
e (6, 250) #9: abefghlno
97, 98, 101, 102, 103, 104, 108, 110, 111
Crypted: 72 = 0x48
  (6, 251) #1:
32
Crypted: 67 = 0x43
r (6, 252) #1: r
114
Crypted: 123 = 0x7B
o (6, 253) #1: o
111
Crypted: 101 = 0x65
b (6, 254) #1: b
98
Crypted: 87 = 0x57
u (6, 255) #1: u
117
Crypted: 103 = 0x67
s (6, 256) #1: s
115
Crypted: 148 = 0x94
t (6, 257) #1: t
116
Crypted: 215 = 0xD7
  (6, 258) #1:
32
Crypted: 109 = 0x6D
u (6, 259) #1: u
117
Crypted: 26 = 0x1A
n (6, 260) #1: n
110
Crypted: 65 = 0x41
i (6, 261) #1: i
105
Crypted: 21 = 0x15
e (6, 262) #7: bdefgqy
98, 100, 101, 102, 103, 113, 121
Crypted: 241 = 0xF1
o (6, 263) #10: ijklmnopqr
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114
Crypted: 185 = 0xB9

Same than message(s): 8, 1
c (6, 264) #1: c
99
Crypted: 156 = 0x9C
b (6, 265) #1: b
98
Crypted: 229 = 0xE5
t (6, 266) #1: t
116
Crypted: 43 = 0x2B

Same than message(s): 2, 5
i (6, 267) #1: i
105
Crypted: 156 = 0x9C

Same than message(s): 1, 2, 4, 5
o (6, 268) #1: o
111
Crypted: 22 = 0x16
q (6, 269) #1: q
113
Crypted: 228 = 0xE4
  (6, 270) #1:
32
Crypted: 103 = 0x67

Same than message(s): 2, 4, 5
h (6, 271) #1: h
104
Crypted: 108 = 0x6C
e (6, 272) #8: abcdeflm
97, 98, 99, 100, 101, 102, 108, 109
Crypted: 13 = 0xD
  (6, 273) #1:
32
Crypted: 216 = 0xD8

Same than message(s): 8, 1, 9
t (6, 274) #1: t
116
Crypted: 12 = 0xC
e (6, 275) #8: efhijmno
101, 102, 104, 105, 106, 109, 110, 111
Crypted: 233 = 0xE9
e (6, 276) #1: e
101
Crypted: 36 = 0x24
  (6, 277) #1:
32
Crypted: 117 = 0x75
W (6, 278) #1: W
87
Crypted: 67 = 0x43
o (6, 279) #1: o
111
Crypted: 187 = 0xBB
e (6, 280) #8: egprstuv
101, 103, 112, 114, 115, 116, 117, 118
Crypted: 31 = 0x1F
l (6, 281) #1: l
108
Crypted: 251 = 0xFB
d (6, 282) #1: d
100
Crypted: 245 = 0xF5
a (6, 283) #2: ao
97, 111
Crypted: 243 = 0xF3
J (6, 284) #1: J
74
Crypted: 168 = 0xA8
i (6, 285) #1: i
105
Crypted: 174 = 0xAE
d (6, 286) #2: dj
100, 106
Crypted: 221 = 0xDD
e (6, 287) #6: abcdef
97, 98, 99, 100, 101, 102
Crypted: 27 = 0x1B
  (6, 288) #1:
32
Crypted: 160 = 0xA0

Same than message(s): 8, 5
W (6, 289) #1: W
87
Crypted: 227 = 0xE3
e (6, 290) #1: e
101
Crypted: 119 = 0x77
t (6, 291) #10: abhijknotu
97, 98, 104, 105, 106, 107, 110, 111, 116, 117
Crypted: 101 = 0x65
  (6, 292) #1:
32
Crypted: 57 = 0x39
a (6, 293) #1: a
97
Crypted: 182 = 0xB6
n (6, 294) #1: n
110
Crypted: 168 = 0xA8
  (6, 295) #1:
32
Crypted: 68 = 0x44
  (6, 296) #1:
32
Crypted: 173 = 0xAD
y (6, 297) #1: y
121
Crypted: 213 = 0xD5
i (6, 298) #2: gi
103, 105
Crypted: 154 = 0x9A
e (6, 299) #9: bdefghijy
98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 121
Crypted: 109 = 0x6D
d (6, 300) #1: d
100
Crypted: 75 = 0x4B
r (6, 301) #1: r
114
Crypted: 69 = 0x45
- (6, 302) #1: -
45
Crypted: 68 = 0x44
a (6, 303) #2: ao
97, 111
Crypted: 184 = 0xB8
t (6, 304) #7: abprtvw
97, 98, 112, 114, 116, 118, 119
Crypted: 240 = 0xF0
v (6, 305) #1: v
118
Crypted: 67 = 0x43
i (6, 306) #1: i
105
Crypted: 64 = 0x40
c (6, 307) #1: c
99
Crypted: 56 = 0x38
  (6, 308) #1:
32
Crypted: 59 = 0x3B
c (6, 309) #1: c
99
Crypted: 45 = 0x2D
a (6, 310) #1: a
97
Crypted: 136 = 0x88
b (6, 311) #1: b
98
Crypted: 67 = 0x43
l (6, 312) #1: l
108
Crypted: 219 = 0xDB
e (6, 313) #1: e
101
Crypted: 212 = 0xD4
s (6, 314) #1: s
115
Crypted: 141 = 0x8D
  (6, 315) #1:
32
Crypted: 39 = 0x27

Same than message(s): 2, 5
a (6, 316) #1: a
97
Crypted: 111 = 0x6F
n (6, 317) #1: n
110
Crypted: 248 = 0xF8
d (6, 318) #1: d
100
Crypted: 121 = 0x79
  (6, 319) #1:
32
Crypted: 189 = 0xBD
s (6, 320) #1: s
115
Crypted: 180 = 0xB4
e (6, 321) #1: e
101
Crypted: 67 = 0x43
m (6, 322) #1: m
109
Crypted: 197 = 0xC5
a (6, 323) #2: ao
97, 111
Crypted: 210 = 0xD2
n (6, 324) #1: n
110
Crypted: 145 = 0x91
t (6, 325) #1: t
116
Crypted: 206 = 0xCE

Same than message(s): 0, 4
i (6, 326) #1: i
105
Crypted: 152 = 0x98

Same than message(s): 1, 4
e (6, 327) #10: acdefghixz
97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 120, 122
Crypted: 53 = 0x35
  (6, 328) #1:
32
Crypted: 77 = 0x4D

Same than message(s): 1, 7
c (6, 329) #1: c
99
Crypted: 48 = 0x30
{ (6, 330) #1: {
123
Crypted: 90 = 0x5A
n (6, 331) #1: n
110
Crypted: 211 = 0xD3
f (6, 332) #1: f
102
Crypted: 39 = 0x27
i (6, 333) #1: i
105
Crypted: 143 = 0x8F
g (6, 334) #1: g
103
Crypted: 183 = 0xB7
u (6, 335) #1: u
117
Crypted: 16 = 0x10
t (6, 336) #12: mnopqrstuvxz
109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 122
Crypted: 167 = 0xA7
a (6, 337) #1: a
97
Crypted: 16 = 0x10
t (6, 338) #1: t
116
Crypted: 74 = 0x4A
i (6, 339) #1: i
105
Crypted: 149 = 0x95
a (6, 340) #2: ao
97, 111
Crypted: 3 = 0x3

Same than message(s): 2, 3
n (6, 341) #1: n
110
Crypted: 199 = 0xC7
s (6, 342) #1: s
115
Crypted: 199 = 0xC7
o (6, 343) #1: o
111
Crypted: 241 = 0xF1
h (6, 344) #1: h
104
Crypted: 116 = 0x74
c (6, 345) #2: cm
99, 109
Crypted: 212 = 0xD4
i (6, 346) #10: hijklmnuvw
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 117, 118, 119
Crypted: 115 = 0x73
e (6, 347) #2: ek
101, 107
Crypted: 159 = 0x9F
  (6, 348) #1:
32
Crypted: 28 = 0x1C

Same than message(s): 0, 3
p (6, 349) #1: p
112
Crypted: 48 = 0x30
a (6, 350) #1: a
97
Crypted: 233 = 0xE9
t (6, 351) #1: t
116
Crypted: 241 = 0xF1
e (6, 352) #2: ek
101, 107
Crypted: 50 = 0x32
d (6, 353) #1: d
100
Crypted: 50 = 0x32
  (6, 354) #1:
32
Crypted: 118 = 0x76
t (6, 355) #18: bchijklmnopqrstuvw
98, 99, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119
Crypted: 105 = 0x69

Same than message(s): 9, 4
h (6, 356) #1: h
104
Crypted: 222 = 0xDE
e (6, 357) #11: abefghikprs
97, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 112, 114, 115
Crypted: 247 = 0xF7
  (6, 358) #1:
32
Crypted: 98 = 0x62
w (6, 359) #1: w
119
Crypted: 150 = 0x96
a (6, 360) #1: a
97
Crypted: 152 = 0x98
y (6, 361) #1: y
121
Crypted: 251 = 0xFB
  (6, 362) #2: .
32, 46
Crypted: 88 = 0x58
e (6, 363) #12: abcdefgvwxyz
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 64 = 0x40
e (6, 364) #11: abdefhiklmo
97, 98, 100, 101, 102, 104, 105, 107, 108, 109, 111
Crypted: 228 = 0xE4
r (6, 365) #1: r
114
Crypted: 150 = 0x96
g (6, 366) #2: g
10, 103
Crypted: 118 = 0x76

Same than message(s): 2, 4
t (6, 367) #2: tz
116, 122
Crypted: 237 = 0xED
a (6, 368) #12: abchjklnoxyz
97, 98, 99, 104, 106, 107, 108, 110, 111, 120, 121, 122
Crypted: 17 = 0x11
e (6, 369) #12: abcdegmnopqr
97, 98, 99, 100, 101, 103, 109, 110, 111, 112, 113, 114
Crypted: 139 = 0x8B
  (6, 370) #1:
32
Crypted: 40 = 0x28
s (6, 371) #1: s
115
Crypted: 217 = 0xD9
i (6, 372) #1: i
105
Crypted: 132 = 0x84
c (6, 373) #2: cm
99, 109
Crypted: 240 = 0xF0
e (6, 374) #16: abcdefmnopqrstuv
97, 98, 99, 100, 101, 102, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118
Crypted: 154 = 0x9A
a (6, 375) #8: aclmopqs
97, 99, 108, 109, 111, 112, 113, 115
Crypted: 41 = 0x29
e (6, 376) #13: acdefghjktuxz
97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 116, 117, 120, 122
Crypted: 193 = 0xC1
t (6, 377) #2: tz
116, 122
Crypted: 248 = 0xF8
i (6, 378) #2: gi
103, 105
Crypted: 131 = 0x83
e (6, 379) #18: bcdefglnopqrstuwxy
98, 99, 100, 101, 102, 103, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121
Crypted: 175 = 0xAF
l (6, 380) #1: l
108
Crypted: 172 = 0xAC
  (6, 381) #2: .
32, 46
Crypted: 66 = 0x42

Same than message(s): 0, 4
a (6, 382) #16: abchjklmnopqsxyz
97, 98, 99, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 120, 121, 122
Crypted: 179 = 0xB3
e (6, 383) #15: abcdefgiklmoxyz
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 107, 108, 109, 111, 120, 121, 122
Crypted: 163 = 0xA3
  (6, 384) #2: .
32, 46
Crypted: 243 = 0xF3
a (6, 385) #1: a
97
Crypted: 197 = 0xC5
e (6, 386) #1: e
101
Crypted: 177 = 0xB1
e (6, 387) #4: .ek
32, 46, 101, 107
Crypted: 109 = 0x6D

Same than message(s): 0, 1
n (6, 388) #1: n
110
Crypted: 199 = 0xC7
  (6, 389) #2: .
32, 46
Crypted: 50 = 0x32
s (6, 390) #1: s
115
Crypted: 85 = 0x55
  (6, 391) #1:
32
Crypted: 228 = 0xE4
t (6, 392) #11: hikprstuvwy
104, 105, 107, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121
Crypted: 192 = 0xC0
g (6, 393) #1: g
103
Crypted: 207 = 0xCF
a (6, 394) #1: a
97
Crypted: 108 = 0x6C
e (6, 395) #16: abcdefghiktuwxyz
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 116, 117, 119, 120, 121, 122
Crypted: 170 = 0xAA
n (6, 396) #1: n
110
Crypted: 153 = 0x99

Same than message(s): 2, 4
p (6, 397) #1: p
112
Crypted: 227 = 0xE3
t (6, 398) #12: almopqrstvwz
97, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 122
Crypted: 212 = 0xD4
v (6, 399) #2: vx
118, 120
Crypted: 74 = 0x4A
e (6, 400) #16: abcdefgklmnopxyz
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 120, 121, 122
Crypted: 18 = 0x12
d (6, 401) #1: d
100
Crypted: 210 = 0xD2
m (6, 402) #1: m
109
Crypted: 44 = 0x2C
t (6, 403) #2: tz
116, 122
Crypted: 91 = 0x5B
e (6, 404) #16: defhijlmnoqrsxyz
100, 101, 102, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 120, 121, 122
Crypted: 217 = 0xD9
e (6, 405) #18: abcdefghijklotwxyz
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 111, 116, 119, 120, 121, 122
Crypted: 189 = 0xBD
  (6, 406) #2: .
32, 46
Crypted: 173 = 0xAD
w (6, 407) #1: w
119
Crypted: 177 = 0xB1
a (6, 408) #1: a
97
Crypted: 31 = 0x1F
y (6, 409) #1: y
121
Crypted: 197 = 0xC5
  (6, 410) #1:
32
Crypted: 183 = 0xB7
h (6, 411) #4: .fh
32, 46, 102, 104
Crypted: 94 = 0x5E
e (6, 412) #16: deghijklmotvwxyz
100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 116, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 153 = 0x99
n (6, 413) #13: lmnpqrsuvwxyz
108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 126 = 0x7E
  (6, 414) #2: .
32, 46
Crypted: 14 = 0xE
t (6, 415) #4: .tz
32, 46, 116, 122
Crypted: 215 = 0xD7
e (6, 416) #22: defhijklmnopqrstuvwxyz
100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 238 = 0xEE
e (6, 417) #10: abcefgnotu
97, 98, 99, 101, 102, 103, 110, 111, 116, 117
Crypted: 71 = 0x47
  (6, 418) #1:
32
Crypted: 123 = 0x7B
d (6, 419) #1: d
100
Crypted: 89 = 0x59
e (6, 420) #1: e
101
Crypted: 125 = 0x7D
v (6, 421) #2: vx
118, 120
Crypted: 128 = 0x80
e (6, 422) #14: abcdefghirsxyz
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 114, 115, 120, 121, 122
Crypted: 198 = 0xC6
l (6, 423) #2: bl
98, 108
Crypted: 144 = 0x90
o (6, 424) #1: o
111
Crypted: 177 = 0xB1
p (6, 425) #1: p
112
Crypted: 35 = 0x23
e (6, 426) #24: abdefghijklmnopqrstuvwyz
97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122
Crypted: 88 = 0x58
e (6, 427) #2: ek
101, 107
Crypted: 105 = 0x69
t (6, 428) #18: hijklmnopqrstuvwyz
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122
Crypted: 88 = 0x58
e (6, 429) #16: deghikprstuvwxyz
100, 101, 103, 104, 105, 107, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 172 = 0xAC
a (6, 430) #4: .ao
32, 46, 97, 111
Crypted: 219 = 0xDB
o (6, 431) #14: bchijlmnoqrsxy
98, 99, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 120, 121
Crypted: 20 = 0x14
f (6, 432) #1: f
102
Crypted: 38 = 0x26
t (6, 433) #4: .tz
32, 46, 116, 122
Crypted: 242 = 0xF2
a (6, 434) #2: ao
97, 111
Crypted: 158 = 0x9E
t (6, 435) #19: hijklmnopqrstuvwxyz
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 117 = 0x75
e (6, 436) #16: abcdefhijqrstuvw
97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119
Crypted: 56 = 0x38
h (6, 437) #4: .fh
32, 46, 102, 104
Crypted: 95 = 0x5F
e (6, 438) #20: abcdefghijkmnotuvxyz
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 116, 117, 118, 120, 121, 122
Crypted: 177 = 0xB1
w (6, 439) #2: wy
119, 121
Crypted: 155 = 0x9B
e (6, 440) #18: abcdefgjklmnopqxyz
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 120, 121, 122
Crypted: 45 = 0x2D
e (6, 441) #18: acdefghijqrstuvwxz
97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122
Crypted: 77 = 0x4D
e (6, 442) #21: dehijklmnopqrstuvwxyz
100, 101, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 155 = 0x9B
t (6, 443) #18: chijklmnopqrstuvwx
99, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
Crypted: 72 = 0x48
t (6, 444) #20: bchijklmnopqrstuvwxy
98, 99, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121
Crypted: 122 = 0x7A
e (6, 445) #4: .ek
32, 46, 101, 107
Crypted: 242 = 0xF2
p (6, 446) #2: p
10, 112
Crypted: 77 = 0x4D
  (6, 447) #1:
32
Crypted: 88 = 0x58
e (6, 448) #2: e
10, 101
Crypted: 27 = 0x1B
7../assignment/team03/message3_h.txt.enc 289Found 289/686 e (7, 0) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 113 = 0x71
  (7, 1) #1:
146
Crypted: 9 = 0x9
  (7, 2) #1:
32
Crypted: 177 = 0xB1
Ñ (7, 3) #1: Ñ
209
Crypted: 188 = 0xBC
e (7, 4) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 77 = 0x4D
Ð (7, 5) #1: Ð
208
Crypted: 19 = 0x13
µ (7, 6) #1: µ
181
Crypted: 43 = 0x2B
Ð (7, 7) #1: Ð
208
Crypted: 188 = 0xBC
e (7, 8) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 58 = 0x3A
Ð (7, 9) #1: Ð
208
Crypted: 130 = 0x82
e (7, 10) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 87 = 0x57
  (7, 11) #1:
32
Crypted: 13 = 0xD
Ð (7, 12) #1: Ð
208
Crypted: 223 = 0xDF
e (7, 13) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 133 = 0x85
Ñ (7, 14) #1: Ñ
209
Crypted: 160 = 0xA0
  (7, 15) #1:
139
Crypted: 190 = 0xBE
Ñ (7, 16) #1: Ñ
209
Crypted: 97 = 0x61
  (7, 17) #1:
136
Crypted: 109 = 0x6D
Ð (7, 18) #1: Ð
208
Crypted: 74 = 0x4A
µ (7, 19) #1: µ
181
Crypted: 151 = 0x97
e (7, 20) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 248 = 0xF8
r (7, 21) #2: r
10, 114
Crypted: 21 = 0x15
  (7, 22) #1:
32
Crypted: 210 = 0xD2

Same than message(s): 9, 3
Ñ (7, 23) #1: Ñ
209
Crypted: 255 = 0xFF
  (7, 24) #1:
134
Crypted: 185 = 0xB9
Ð (7, 25) #1: Ð
208
Crypted: 107 = 0x6B
° (7, 26) #1: °
176
Crypted: 113 = 0x71
e (7, 27) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 192 = 0xC0
e (7, 28) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 232 = 0xE8
Ñ (7, 29) #1: Ñ
209
Crypted: 45 = 0x2D
  (7, 30) #1:
140
Crypted: 133 = 0x85
w (7, 31) #2: wy
119, 121
Crypted: 235 = 0xEB
Ð (7, 32) #1: Ð
208
Crypted: 131 = 0x83
¾ (7, 33) #1: ¾
190
Crypted: 77 = 0x4D
e (7, 34) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 175 = 0xAF
  (7, 35) #1:
130
Crypted: 157 = 0x9D
Ð (7, 36) #1: Ð
208
Crypted: 188 = 0xBC
µ (7, 37) #1: µ
181
Crypted: 238 = 0xEE
Ñ (7, 38) #1: Ñ
209
Crypted: 74 = 0x4A
c (7, 39) #4: .cm
32, 46, 99, 109
Crypted: 177 = 0xB1
. (7, 40) #1: .
46
Crypted: 250 = 0xFA
(7, 41) #1:
10
Crypted: 23 = 0x17
Ð (7, 42) #1: Ð
208
Crypted: 196 = 0xC4
e (7, 43) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 18 = 0x12
Ñ (7, 44) #1: Ñ
209
Crypted: 138 = 0x8A
e (7, 45) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 156 = 0x9C
e (7, 46) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 0 = 0x0
µ (7, 47) #1: µ
181
Crypted: 132 = 0x84
  (7, 48) #1:
32
Crypted: 238 = 0xEE
Ð (7, 49) #1: Ð
208
Crypted: 94 = 0x5E
¿ (7, 50) #1: ¿
191
Crypted: 149 = 0x95
e (7, 51) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 159 = 0x9F
  (7, 52) #1:
131
Crypted: 135 = 0x87
e (7, 53) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 169 = 0xA9
  (7, 54) #1:
129
Crypted: 203 = 0xCB
Ñ (7, 55) #1: Ñ
209
Crypted: 74 = 0x4A
  (7, 56) #1:
130
Crypted: 101 = 0x65
e (7, 57) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 246 = 0xF6
¸ (7, 58) #1: ¸
184
Crypted: 229 = 0xE5
e (7, 59) #20: abcdefgijkpqrtuvwxyz
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 87 = 0x57
» (7, 60) #1: »
187
Crypted: 64 = 0x40
Ð (7, 61) #1: Ð
208
Crypted: 6 = 0x6
¸ (7, 62) #1: ¸
184
Crypted: 142 = 0x8E
Ñ (7, 63) #1: Ñ
209
Crypted: 172 = 0xAC
  (7, 64) #1:
129
Crypted: 146 = 0x92
Ñ (7, 65) #1: Ñ
209
Crypted: 97 = 0x61
  (7, 66) #1:
140
Crypted: 36 = 0x24
  (7, 67) #1:
32
Crypted: 177 = 0xB1
e (7, 68) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 230 = 0xE6
² (7, 69) #1: ²
178
Crypted: 109 = 0x6D
Ð (7, 70) #1: Ð
208
Crypted: 124 = 0x7C
p (7, 71) #2: p
10, 112
Crypted: 39 = 0x27
  (7, 72) #1:
32
Crypted: 100 = 0x64
e (7, 73) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 100 = 0x64
´ (7, 74) #1: ´
180
Crypted: 56 = 0x38
Ð (7, 75) #1: Ð
208
Crypted: 162 = 0xA2
² (7, 76) #1: ²
178
Crypted: 92 = 0x5C
Ð (7, 77) #1: Ð
208
Crypted: 108 = 0x6C
¹ (7, 78) #1: ¹
185
Crypted: 103 = 0x67
Ñ (7, 79) #1: Ñ
209
Crypted: 168 = 0xA8
  (7, 80) #1:
128
Crypted: 42 = 0x2A
Ð (7, 81) #1: Ð
208
Crypted: 125 = 0x7D
µ (7, 82) #1: µ
181
Crypted: 10 = 0xA
e (7, 83) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 253 = 0xFD
e (7, 84) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 161 = 0xA1
. (7, 85) #1: .
46
Crypted: 141 = 0x8D
(7, 86) #1:
10
Crypted: 53 = 0x35
Ð (7, 87) #1: Ð
208
Crypted: 229 = 0xE5
e (7, 88) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 66 = 0x42
Ð (7, 89) #1: Ð
208
Crypted: 16 = 0x10
° (7, 90) #1: °
176
Crypted: 130 = 0x82
Ñ (7, 91) #1: Ñ
209
Crypted: 95 = 0x5F
  (7, 92) #1:
128
Crypted: 76 = 0x4C
Ñ (7, 93) #1: Ñ
209
Crypted: 129 = 0x81
  (7, 94) #1:
140
Crypted: 235 = 0xEB
  (7, 95) #1:
32
Crypted: 200 = 0xC8
Ð (7, 96) #1: Ð
208
Crypted: 162 = 0xA2
½ (7, 97) #1: ½
189
Crypted: 250 = 0xFA
Ð (7, 98) #1: Ð
208
Crypted: 21 = 0x15
e (7, 99) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 124 = 0x7C
Ð (7, 100) #1: Ð
208
Crypted: 171 = 0xAB
´ (7, 101) #1: ´
180
Crypted: 32 = 0x20
e (7, 102) #20: abcdefgijkpqrtuvwxyz
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 73 = 0x49
¾ (7, 103) #1: ¾
190
Crypted: 87 = 0x57
e (7, 104) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 219 = 0xDB
» (7, 105) #1: »
187
Crypted: 104 = 0x68
e (7, 106) #20: abcdefglmnpqrsuvwxyz
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 242 = 0xF2
³ (7, 107) #1: ³
179
Crypted: 197 = 0xC5
e (7, 108) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 47 = 0x2F
¾ (7, 109) #1: ¾
190
Crypted: 237 = 0xED
  (7, 110) #1:
32
Crypted: 242 = 0xF2
Ñ (7, 111) #1: Ñ
209
Crypted: 133 = 0x85
  (7, 112) #1:
129
Crypted: 233 = 0xE9
Ð (7, 113) #1: Ð
208
Crypted: 238 = 0xEE
¾ (7, 114) #1: ¾
190
Crypted: 251 = 0xFB
Ð (7, 115) #1: Ð
208
Crypted: 250 = 0xFA
± (7, 116) #1: ±
177
Crypted: 131 = 0x83
Ð (7, 117) #1: Ð
208
Crypted: 223 = 0xDF
v (7, 118) #2: v
10, 118
Crypted: 243 = 0xF3
r (7, 119) #2: .r
46, 114
Crypted: 175 = 0xAF
  (7, 120) #1:
159
Crypted: 198 = 0xC6
Ð (7, 121) #1: Ð
208
Crypted: 46 = 0x2E
° (7, 122) #1: °
176
Crypted: 219 = 0xDB
Ð (7, 123) #1: Ð
208
Crypted: 20 = 0x14
» (7, 124) #1: »
187
Crypted: 144 = 0x90
e (7, 125) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 40 = 0x28
  (7, 126) #1:
129
Crypted: 102 = 0x66
Ñ (7, 127) #1: Ñ
209
Crypted: 116 = 0x74
  (7, 128) #1:
143
Crypted: 183 = 0xB7
  (7, 129) #1:
32
Crypted: 57 = 0x39
(7, 130) #1:
10
Crypted: 30 = 0x1E
Ð (7, 131) #1: Ð
208
Crypted: 95 = 0x5F
  (7, 132) #1:
146
Crypted: 131 = 0x83
  (7, 133) #1:
32
Crypted: 53 = 0x35
Ñ (7, 134) #1: Ñ
209
Crypted: 196 = 0xC4
  (7, 135) #1:
130
Crypted: 251 = 0xFB
Ð (7, 136) #1: Ð
208
Crypted: 228 = 0xE4
¾ (7, 137) #1: ¾
190
Crypted: 55 = 0x37
e (7, 138) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 63 = 0x3F
a (7, 139) #4: .ao
32, 46, 97, 111
Crypted: 163 = 0xA3
  (7, 140) #1:
32
Crypted: 57 = 0x39

Same than message(s): 9, 6
Ð (7, 141) #1: Ð
208
Crypted: 124 = 0x7C
e (7, 142) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 157 = 0x9D
Ð (7, 143) #1: Ð
208
Crypted: 16 = 0x10
µ (7, 144) #1: µ
181
Crypted: 48 = 0x30
  (7, 145) #1:
32
Crypted: 136 = 0x88
Ð (7, 146) #1: Ð
208
Crypted: 199 = 0xC7
² (7, 147) #1: ²
178
Crypted: 250 = 0xFA
e (7, 148) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 166 = 0xA6
e (7, 149) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 150 = 0x96
Ñ (7, 150) #1: Ñ
209
Crypted: 5 = 0x5
  (7, 151) #2:
10, 32
Crypted: 194 = 0xC2
e (7, 152) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 77 = 0x4D
e (7, 153) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 235 = 0xEB
Ñ (7, 154) #1: Ñ
209
Crypted: 118 = 0x76
  (7, 155) #1:
128
Crypted: 105 = 0x69
  (7, 156) #1:
32
Crypted: 154 = 0x9A
Ñ (7, 157) #1: Ñ
209
Crypted: 48 = 0x30
¾ (7, 158) #1: ¾
190
Crypted: 139 = 0x8B
e (7, 159) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 40 = 0x28
± (7, 160) #1: ±
177
Crypted: 93 = 0x5D
Ð (7, 161) #1: Ð
208
Crypted: 202 = 0xCA
² (7, 162) #1: ²
178
Crypted: 208 = 0xD0
e (7, 163) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 202 = 0xCA
e (7, 164) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 170 = 0xAA
Ð (7, 165) #1: Ð
208
Crypted: 48 = 0x30
½ (7, 166) #1: ½
189
Crypted: 185 = 0xB9
e (7, 167) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 232 = 0xE8
e (7, 168) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 146 = 0x92
Ð (7, 169) #1: Ð
208
Crypted: 246 = 0xF6
° (7, 170) #1: °
176
Crypted: 176 = 0xB0
Ñ (7, 171) #1: Ñ
209
Crypted: 17 = 0x11
» (7, 172) #1: »
187
Crypted: 33 = 0x21
e (7, 173) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 121 = 0x79
e (7, 174) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 187 = 0xBB
Ñ (7, 175) #1: Ñ
209
Crypted: 5 = 0x5
e (7, 176) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 168 = 0xA8
. (7, 177) #1: .
46
Crypted: 170 = 0xAA
  (7, 178) #1:
8
Crypted: 50 = 0x32
Ð (7, 179) #1: Ð
208
Crypted: 96 = 0x60
¦ (7, 180) #1: ¦
166
Crypted: 140 = 0x8C
e (7, 181) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 23 = 0x17
° (7, 182) #1: °
176
Crypted: 185 = 0xB9
Í (7, 183) #1: Í
205
Crypted: 48 = 0x30
  (7, 184) #1:
128
Crypted: 42 = 0x2A
e (7, 185) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 180 = 0xB4
e (7, 186) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 250 = 0xFA
  (7, 187) #1:
32
Crypted: 53 = 0x35
e (7, 188) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 142 = 0x8E
¡ (7, 189) #1: ¡
161
Crypted: 241 = 0xF1
e (7, 190) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 110 = 0x6E
e (7, 191) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 199 = 0xC7
e (7, 192) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 181 = 0xB5
» (7, 193) #1: »
187
Crypted: 100 = 0x64
e (7, 194) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 37 = 0x25
e (7, 195) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 255 = 0xFF
e (7, 196) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 165 = 0xA5
e (7, 197) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 36 = 0x24
Ð (7, 198) #1: Ð
208
Crypted: 248 = 0xF8
½ (7, 199) #1: ½
189
Crypted: 79 = 0x4F
  (7, 200) #1:
32
Crypted: 252 = 0xFC
Ð (7, 201) #1: Ð
208
Crypted: 106 = 0x6A
· (7, 202) #1: ·
183
Crypted: 166 = 0xA6
Ð (7, 203) #1: Ð
208
Crypted: 91 = 0x5B
¼ (7, 204) #1: ¼
188
Crypted: 239 = 0xEF
  (7, 205) #1:
32
Crypted: 208 = 0xD0

Same than message(s): 0, 8
e (7, 206) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 184 = 0xB8
¿ (7, 207) #1: ¿
191
Crypted: 184 = 0xB8
Ð (7, 208) #1: Ð
208
Crypted: 67 = 0x43
¿ (7, 209) #1: ¿
191
Crypted: 58 = 0x3A
Ñ (7, 210) #1: Ñ
209
Crypted: 67 = 0x43
  (7, 211) #1:
128
Crypted: 218 = 0xDA
  (7, 212) #1:
32
Crypted: 51 = 0x33

Same than message(s): 2, 5
e (7, 213) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 152 = 0x98
  (7, 214) #1:
135
Crypted: 108 = 0x6C
Ð (7, 215) #1: Ð
208
Crypted: 6 = 0x6
e (7, 216) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 169 = 0xA9
Ê (7, 217) #1: Ê
202
Crypted: 201 = 0xC9
  (7, 218) #1:
129
Crypted: 18 = 0x12
Ñ (7, 219) #1: Ñ
209
Crypted: 179 = 0xB3
e (7, 220) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 164 = 0xA4
Ð (7, 221) #1: Ð
208
Crypted: 5 = 0x5
½ (7, 222) #1: ½
189
Crypted: 24 = 0x18
Ð (7, 223) #1: Ð
208
Crypted: 66 = 0x42
q (7, 224) #2: q
10, 113
Crypted: 118 = 0x76
u (7, 225) #2: u
10, 117
Crypted: 103 = 0x67
¹ (7, 226) #1: ¹
185
Crypted: 47 = 0x2F
(7, 227) #1:
10
Crypted: 77 = 0x4D
Ð (7, 228) #1: Ð
208
Crypted: 53 = 0x35
e (7, 229) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 65 = 0x41
Ð (7, 230) #1: Ð
208
Crypted: 49 = 0x31
e (7, 231) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 246 = 0xF6
Ð (7, 232) #1: Ð
208
Crypted: 146 = 0x92
» (7, 233) #1: »
187
Crypted: 148 = 0x94
  (7, 234) #1:
32
Crypted: 51 = 0x33

Same than message(s): 5, 6
e (7, 235) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 132 = 0x84
  (7, 236) #1:
129
Crypted: 90 = 0x5A
  (7, 237) #1:
32
Crypted: 153 = 0x99

Same than message(s): 9, 6
Ñ (7, 238) #1: Ñ
209
Crypted: 102 = 0x66
c (7, 239) #4: .cm
32, 46, 99, 109
Crypted: 247 = 0xF7
Ð (7, 240) #1: Ð
208
Crypted: 213 = 0xD5
° (7, 241) #1: °
176
Crypted: 169 = 0xA9
Ñ (7, 242) #1: Ñ
209
Crypted: 152 = 0x98
  (7, 243) #1:
159
Crypted: 16 = 0x10
e (7, 244) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 252 = 0xFC
¸ (7, 245) #1: ¸
184
Crypted: 141 = 0x8D
e (7, 246) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 91 = 0x5B
  (7, 247) #1:
134
Crypted: 151 = 0x97
Ð (7, 248) #1: Ð
208
Crypted: 105 = 0x69
e (7, 249) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 130 = 0x82
e (7, 250) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 253 = 0xFD
¹ (7, 251) #1: ¹
185
Crypted: 218 = 0xDA
  (7, 252) #1:
32
Crypted: 41 = 0x29

Same than message(s): 1, 2
Ð (7, 253) #1: Ð
208
Crypted: 218 = 0xDA
¼ (7, 254) #1: ¼
188
Crypted: 137 = 0x89
Ð (7, 255) #1: Ð
208
Crypted: 194 = 0xC2
¾ (7, 256) #1: ¾
190
Crypted: 89 = 0x59
Ð (7, 257) #1: Ð
208
Crypted: 115 = 0x73
» (7, 258) #1: »
187
Crypted: 246 = 0xF6
Ð (7, 259) #1: Ð
208
Crypted: 191 = 0xBF
e (7, 260) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 145 = 0x91
Ð (7, 261) #1: Ð
208
Crypted: 172 = 0xAC
e (7, 262) #20: abcdefglmnpqrsuvwxyz
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 35 = 0x23
e (7, 263) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 0 = 0x0
¾ (7, 264) #1: ¾
190
Crypted: 65 = 0x41
e (7, 265) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 84 = 0x54
¹ (7, 266) #1: ¹
185
Crypted: 230 = 0xE6
; (7, 267) #1: ;
59
Crypted: 206 = 0xCE
(7, 268) #1:
10
Crypted: 115 = 0x73
e (7, 269) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 90 = 0x5A
  (7, 270) #1:
144
Crypted: 215 = 0xD7
' (7, 271) #1: '
39
Crypted: 35 = 0x23
w (7, 272) #2: w
10, 119
Crypted: 187 = 0xBB
¿ (7, 273) #1: ¿
191
Crypted: 71 = 0x47
Ð (7, 274) #1: Ð
208
Crypted: 168 = 0xA8
w (7, 275) #2: w
10, 119
Crypted: 63 = 0x3F
Ñ (7, 276) #1: Ñ
209
Crypted: 144 = 0x90
  (7, 277) #1:
130
Crypted: 215 = 0xD7
Ð (7, 278) #1: Ð
208
Crypted: 196 = 0xC4
¾ (7, 279) #1: ¾
190
Crypted: 106 = 0x6A
e (7, 280) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 189 = 0xBD
¼ (7, 281) #1: ¼
188
Crypted: 43 = 0x2B
  (7, 282) #1:
32
Crypted: 177 = 0xB1
e (7, 283) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 2 = 0x2
  (7, 284) #1:
154
Crypted: 120 = 0x78
Ð (7, 285) #1: Ð
208
Crypted: 23 = 0x17
e (7, 286) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 12 = 0xC
e (7, 287) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 175 = 0xAF
  (7, 288) #1:
129
Crypted: 1 = 0x1
Ñ (7, 289) #1: Ñ
209
Crypted: 101 = 0x65
  (7, 290) #1:
130
Crypted: 144 = 0x90
e (7, 291) #20: abcdefglmopqrstvwxyz
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 215 = 0xD7
½ (7, 292) #1: ½
189
Crypted: 164 = 0xA4
Ñ (7, 293) #1: Ñ
209
Crypted: 6 = 0x6
  (7, 294) #1:
139
Crypted: 77 = 0x4D
  (7, 295) #1:
148
Crypted: 240 = 0xF0
µ (7, 296) #1: µ
181
Crypted: 56 = 0x38
? (7, 297) #1: ?
63
Crypted: 147 = 0x93

Same than message(s): 8, 9
e (7, 298) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 35 = 0x23
e (7, 299) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 188 = 0xBC
Ñ (7, 300) #1: Ñ
209
Crypted: 254 = 0xFE
¾ (7, 301) #1: ¾
190
Crypted: 137 = 0x89
Ñ (7, 302) #1: Ñ
209
Crypted: 184 = 0xB8
d (7, 303) #4: .dj
32, 46, 100, 106
Crypted: 86 = 0x56
h (7, 304) #4: .fh
32, 46, 102, 104
Crypted: 81 = 0x51
  (7, 305) #1:
128
Crypted: 181 = 0xB5
Ð (7, 306) #1: Ð
208
Crypted: 249 = 0xF9
¸ (7, 307) #1: ¸
184
Crypted: 227 = 0xE3
(7, 308) #1:
10
Crypted: 17 = 0x11
Ð (7, 309) #1: Ð
208
Crypted: 158 = 0x9E
  (7, 310) #1:
157
Crypted: 116 = 0x74
Ð (7, 311) #1: Ð
208
Crypted: 241 = 0xF1
° (7, 312) #1: °
176
Crypted: 7 = 0x7
  (7, 313) #1:
32
Crypted: 145 = 0x91
Ð (7, 314) #1: Ð
208
Crypted: 46 = 0x2E
º (7, 315) #1: º
186
Crypted: 189 = 0xBD
Ñ (7, 316) #1: Ñ
209
Crypted: 223 = 0xDF
  (7, 317) #1:
128
Crypted: 22 = 0x16
Ð (7, 318) #1: Ð
208
Crypted: 205 = 0xCD
¾ (7, 319) #1: ¾
190
Crypted: 35 = 0x23
Ð (7, 320) #1: Ð
208
Crypted: 23 = 0x17
² (7, 321) #1: ²
178
Crypted: 148 = 0x94
Ð (7, 322) #1: Ð
208
Crypted: 120 = 0x78
e (7, 323) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 3 = 0x3
Ñ (7, 324) #1: Ñ
209
Crypted: 46 = 0x2E
  (7, 325) #1:
130
Crypted: 56 = 0x38
Ñ (7, 326) #1: Ñ
209
Crypted: 32 = 0x20
e (7, 327) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 218 = 0xDA
  (7, 328) #1:
32
Crypted: 77 = 0x4D

Same than message(s): 1, 6
Ñ (7, 329) #1: Ñ
209
Crypted: 130 = 0x82
  (7, 330) #1:
149
Crypted: 180 = 0xB4
Ð (7, 331) #1: Ð
208
Crypted: 109 = 0x6D
» (7, 332) #1: »
187
Crypted: 250 = 0xFA
Ð (7, 333) #1: Ð
208
Crypted: 54 = 0x36
¾ (7, 334) #1: ¾
190
Crypted: 110 = 0x6E
Ð (7, 335) #1: Ð
208
Crypted: 181 = 0xB5
e (7, 336) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 104 = 0x68
Ð (7, 337) #1: Ð
208
Crypted: 161 = 0xA1
¾ (7, 338) #1: ¾
190
Crypted: 128 = 0x80
Ð (7, 339) #1: Ð
208
Crypted: 44 = 0x2C
e (7, 340) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 222 = 0xDE
Ð (7, 341) #1: Ð
208
Crypted: 121 = 0x79
e (7, 342) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 10 = 0xA
e (7, 343) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 1 = 0x1
¹ (7, 344) #1: ¹
185
Crypted: 165 = 0xA5
  (7, 345) #2: .
32, 46
Crypted: 149 = 0x95
e (7, 346) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 213 = 0xD5
e (7, 347) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 64 = 0x40
Ð (7, 348) #1: Ð
208
Crypted: 236 = 0xEC
¾ (7, 349) #1: ¾
190
Crypted: 254 = 0xFE
Ñ (7, 350) #1: Ñ
209
Crypted: 89 = 0x59
e (7, 351) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 6 = 0x6
e (7, 352) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 134 = 0x86
  (7, 353) #1:
130
Crypted: 212 = 0xD4
Ð (7, 354) #1: Ð
208
Crypted: 134 = 0x86
e (7, 355) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 165 = 0xA5
(7, 356) #1:
10
Crypted: 188 = 0xBC
e (7, 357) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 66 = 0x42
  (7, 358) #1:
159
Crypted: 221 = 0xDD
Ð (7, 359) #1: Ð
208
Crypted: 49 = 0x31
¾ (7, 360) #1: ¾
190
Crypted: 71 = 0x47
Ð (7, 361) #1: Ð
208
Crypted: 82 = 0x52
e (7, 362) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 195 = 0xC3
e (7, 363) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 246 = 0xF6
e (7, 364) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 53 = 0x35
Ð (7, 365) #1: Ð
208
Crypted: 52 = 0x34
e (7, 366) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 224 = 0xE0
e (7, 367) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 73 = 0x49
e (7, 368) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 193 = 0xC1
e (7, 369) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 62 = 0x3E
» (7, 370) #1: »
187
Crypted: 179 = 0xB3
Ð (7, 371) #1: Ð
208
Crypted: 122 = 0x7A
¸ (7, 372) #1: ¸
184
Crypted: 85 = 0x55
a (7, 373) #2: a
10, 97
Crypted: 189 = 0xBD

Same than message(s): 2, 4
e (7, 374) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 63 = 0x3F
e (7, 375) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 249 = 0xF9
e (7, 376) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 112 = 0x70
e (7, 377) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 50 = 0x32
e (7, 378) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 58 = 0x3A
e (7, 379) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 123 = 0x7B
Ò (7, 380) #1: Ò
210
Crypted: 18 = 0x12
e (7, 381) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 220 = 0xDC
e (7, 382) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 12 = 0xC
e (7, 383) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 113 = 0x71
e (7, 384) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 2 = 0x2
  (7, 385) #1:
139
Crypted: 47 = 0x2F
Ó (7, 386) #1: Ó
211
Crypted: 7 = 0x7
e (7, 387) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 141 = 0x8D
(7, 388) #1:
10
Crypted: 163 = 0xA3
e (7, 389) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 150 = 0x96
  (7, 390) #1:
152
Crypted: 190 = 0xBE
  (7, 391) #1:
32
Crypted: 228 = 0xE4
e (7, 392) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 100 = 0x64
± (7, 393) #1: ±
177
Crypted: 25 = 0x19
Ñ (7, 394) #1: Ñ
209
Crypted: 220 = 0xDC
e (7, 395) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 95 = 0x5F
  (7, 396) #1:
159
Crypted: 104 = 0x68
  (7, 397) #1:
130
Crypted: 17 = 0x11
e (7, 398) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 101 = 0x65
e (7, 399) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 140 = 0x8C
e (7, 400) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 167 = 0xA7
² (7, 401) #1: ²
178
Crypted: 4 = 0x4
  (7, 402) #1:
157
Crypted: 220 = 0xDC
e (7, 403) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 151 = 0x97
e (7, 404) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 97 = 0x61
e (7, 405) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 99 = 0x63
e (7, 406) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 93 = 0x5D
¸ (7, 407) #1: ¸
184
Crypted: 126 = 0x7E
  (7, 408) #1:
32
Crypted: 94 = 0x5E
Ð (7, 409) #1: Ð
208
Crypted: 108 = 0x6C
¾ (7, 410) #1: ¾
190
Crypted: 41 = 0x29
e (7, 411) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 232 = 0xE8
e (7, 412) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 66 = 0x42
e (7, 413) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 220 = 0xDC
e (7, 414) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 147 = 0x93
e (7, 415) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 115 = 0x73
e (7, 416) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 62 = 0x3E
e (7, 417) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 243 = 0xF3
  (7, 418) #1:
133
Crypted: 222 = 0xDE
. (7, 419) #1: .
46
Crypted: 19 = 0x13
(7, 420) #1:
10
Crypted: 18 = 0x12
e (7, 421) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 38 = 0x26
e (7, 422) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 49 = 0x31
  (7, 423) #2: .
32, 46
Crypted: 220 = 0xDC
Ð (7, 424) #1: Ð
208
Crypted: 14 = 0xE
º (7, 425) #1: º
186
Crypted: 233 = 0xE9
e (7, 426) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 228 = 0xE4
e (7, 427) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 143 = 0x8F
e (7, 428) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 231 = 0xE7
e (7, 429) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 93 = 0x5D
e (7, 430) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 43 = 0x2B
e (7, 431) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 198 = 0xC6
Ð (7, 432) #1: Ð
208
Crypted: 144 = 0x90
e (7, 433) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 103 = 0x67
  (7, 434) #2: .
32, 46
Crypted: 223 = 0xDF
e (7, 435) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 215 = 0xD7
e (7, 436) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 236 = 0xEC
e (7, 437) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 231 = 0xE7
e (7, 438) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 99 = 0x63
e (7, 439) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 63 = 0x3F
e (7, 440) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 240 = 0xF0
e (7, 441) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 255 = 0xFF
e (7, 442) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 109 = 0x6D
e (7, 443) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 236 = 0xEC
e (7, 444) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 137 = 0x89
e (7, 445) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 70 = 0x46
e (7, 446) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 236 = 0xEC
  (7, 447) #1:
32
Crypted: 88 = 0x58
e (7, 448) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 193 = 0xC1
e (7, 449) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 106 = 0x6A
e (7, 450) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 109 = 0x6D
e (7, 451) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 241 = 0xF1
e (7, 452) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 79 = 0x4F
e (7, 453) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 24 = 0x18
e (7, 454) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 124 = 0x7C
e (7, 455) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 63 = 0x3F
e (7, 456) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 98 = 0x62
e (7, 457) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 13 = 0xD
e (7, 458) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 168 = 0xA8
e (7, 459) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 124 = 0x7C
e (7, 460) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 203 = 0xCB
e (7, 461) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 5 = 0x5
e (7, 462) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 202 = 0xCA
e (7, 463) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 130 = 0x82
. (7, 464) #1: .
46
Crypted: 123 = 0x7B
(7, 465) #1:
10
Crypted: 78 = 0x4E
e (7, 466) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 221 = 0xDD
e (7, 467) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 76 = 0x4C
e (7, 468) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 214 = 0xD6
e (7, 469) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 175 = 0xAF
e (7, 470) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 25 = 0x19
e (7, 471) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 177 = 0xB1
e (7, 472) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 201 = 0xC9
e (7, 473) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 108 = 0x6C
e (7, 474) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 196 = 0xC4
e (7, 475) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 97 = 0x61
e (7, 476) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 189 = 0xBD
e (7, 477) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 30 = 0x1E
c (7, 478) #2: cm
99, 109
Crypted: 94 = 0x5E
e (7, 479) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 171 = 0xAB
e (7, 480) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 177 = 0xB1
  (7, 481) #2: .
32, 46
Crypted: 174 = 0xAE
e (7, 482) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 22 = 0x16
e (7, 483) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 188 = 0xBC
e (7, 484) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 138 = 0x8A
e (7, 485) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 187 = 0xBB
e (7, 486) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 81 = 0x51
e (7, 487) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 164 = 0xA4
e (7, 488) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 151 = 0x97
e (7, 489) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 91 = 0x5B
e (7, 490) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 234 = 0xEA
e (7, 491) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 252 = 0xFC
e (7, 492) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 228 = 0xE4
e (7, 493) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 120 = 0x78
  (7, 494) #1:
32
Crypted: 67 = 0x43
e (7, 495) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 181 = 0xB5
e (7, 496) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 181 = 0xB5
e (7, 497) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 7 = 0x7
e (7, 498) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 50 = 0x32
e (7, 499) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 252 = 0xFC
e (7, 500) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 25 = 0x19
e (7, 501) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 41 = 0x29
e (7, 502) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 144 = 0x90
e (7, 503) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 61 = 0x3D
e (7, 504) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 98 = 0x62
e (7, 505) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 176 = 0xB0
e (7, 506) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 90 = 0x5A
e (7, 507) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 148 = 0x94
e (7, 508) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 30 = 0x1E
  (7, 509) #2: .
32, 46
Crypted: 72 = 0x48
t (7, 510) #2: tz
116, 122
Crypted: 156 = 0x9C
  (7, 511) #2: .
10, 46
Crypted: 8 = 0x8
e (7, 512) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 183 = 0xB7
e (7, 513) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 149 = 0x95
s (7, 514) #2: s
32, 115
Crypted: 108 = 0x6C
e (7, 515) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 68 = 0x44
e (7, 516) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 122 = 0x7A
e (7, 517) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 236 = 0xEC
e (7, 518) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 236 = 0xEC
e (7, 519) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 67 = 0x43
e (7, 520) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 108 = 0x6C
e (7, 521) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 39 = 0x27
e (7, 522) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 213 = 0xD5
e (7, 523) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 218 = 0xDA
e (7, 524) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 29 = 0x1D
e (7, 525) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 250 = 0xFA
e (7, 526) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 227 = 0xE3
e (7, 527) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 37 = 0x25
e (7, 528) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 230 = 0xE6
e (7, 529) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 150 = 0x96
e (7, 530) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 118 = 0x76
e (7, 531) #22: .abcdefghijklmotvwxyz
32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 116, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 171 = 0xAB
e (7, 532) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 163 = 0xA3
e (7, 533) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 149 = 0x95
e (7, 534) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 99 = 0x63
e (7, 535) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 94 = 0x5E
e (7, 536) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 229 = 0xE5
e (7, 537) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 246 = 0xF6
e (7, 538) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 136 = 0x88
e (7, 539) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 112 = 0x70
e (7, 540) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 209 = 0xD1
e (7, 541) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 181 = 0xB5
e (7, 542) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 66 = 0x42
e (7, 543) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 177 = 0xB1
e (7, 544) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 227 = 0xE3
e (7, 545) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 245 = 0xF5
e (7, 546) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 224 = 0xE0
e (7, 547) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 17 = 0x11
e (7, 548) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 77 = 0x4D
e (7, 549) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 219 = 0xDB
e (7, 550) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 132 = 0x84
e (7, 551) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 101 = 0x65
e (7, 552) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 13 = 0xD
e (7, 553) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 111 = 0x6F
e (7, 554) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 69 = 0x45
e (7, 555) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 71 = 0x47
e (7, 556) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 105 = 0x69
e (7, 557) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 95 = 0x5F
e (7, 558) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 140 = 0x8C
e (7, 559) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 241 = 0xF1
e (7, 560) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 54 = 0x36
e (7, 561) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 245 = 0xF5
e (7, 562) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 225 = 0xE1
e (7, 563) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 24 = 0x18
e (7, 564) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 56 = 0x38
e (7, 565) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 151 = 0x97
e (7, 566) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 105 = 0x69
e (7, 567) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 73 = 0x49
e (7, 568) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 6 = 0x6
e (7, 569) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 83 = 0x53
e (7, 570) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 135 = 0x87
e (7, 571) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 222 = 0xDE
e (7, 572) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 2 = 0x2
e (7, 573) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 55 = 0x37
e (7, 574) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 32 = 0x20
e (7, 575) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 248 = 0xF8
e (7, 576) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 63 = 0x3F
e (7, 577) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 227 = 0xE3
e (7, 578) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 134 = 0x86
e (7, 579) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 254 = 0xFE
e (7, 580) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 167 = 0xA7
e (7, 581) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 157 = 0x9D
e (7, 582) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 163 = 0xA3
e (7, 583) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 115 = 0x73
e (7, 584) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 30 = 0x1E
e (7, 585) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 169 = 0xA9
e (7, 586) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 66 = 0x42
e (7, 587) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 216 = 0xD8
e (7, 588) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 38 = 0x26
e (7, 589) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 182 = 0xB6
e (7, 590) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 45 = 0x2D
e (7, 591) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 193 = 0xC1
e (7, 592) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 207 = 0xCF
e (7, 593) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 224 = 0xE0
e (7, 594) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 189 = 0xBD
e (7, 595) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 252 = 0xFC
e (7, 596) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 236 = 0xEC
e (7, 597) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 254 = 0xFE
e (7, 598) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 137 = 0x89
e (7, 599) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 46 = 0x2E
e (7, 600) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 205 = 0xCD
e (7, 601) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 73 = 0x49
e (7, 602) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 40 = 0x28
e (7, 603) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 175 = 0xAF
e (7, 604) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 148 = 0x94
e (7, 605) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 150 = 0x96
e (7, 606) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 78 = 0x4E
e (7, 607) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 111 = 0x6F
e (7, 608) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 99 = 0x63
e (7, 609) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 211 = 0xD3
e (7, 610) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 26 = 0x1A
e (7, 611) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 128 = 0x80
e (7, 612) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 95 = 0x5F
e (7, 613) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 89 = 0x59
e (7, 614) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 19 = 0x13
e (7, 615) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 6 = 0x6
e (7, 616) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 1 = 0x1
e (7, 617) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 253 = 0xFD
e (7, 618) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 7 = 0x7
e (7, 619) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 143 = 0x8F
e (7, 620) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 145 = 0x91
e (7, 621) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 69 = 0x45
e (7, 622) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 207 = 0xCF
e (7, 623) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 2 = 0x2
e (7, 624) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 115 = 0x73
e (7, 625) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 102 = 0x66
e (7, 626) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 234 = 0xEA
e (7, 627) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 132 = 0x84
e (7, 628) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 51 = 0x33
e (7, 629) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 109 = 0x6D
e (7, 630) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 103 = 0x67
e (7, 631) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 141 = 0x8D
e (7, 632) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 161 = 0xA1
e (7, 633) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 139 = 0x8B
e (7, 634) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 19 = 0x13
e (7, 635) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 54 = 0x36
e (7, 636) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 50 = 0x32
e (7, 637) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 136 = 0x88
e (7, 638) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 120 = 0x78
e (7, 639) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 14 = 0xE
e (7, 640) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 153 = 0x99
e (7, 641) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 23 = 0x17
e (7, 642) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 211 = 0xD3
e (7, 643) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 196 = 0xC4
e (7, 644) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 154 = 0x9A
e (7, 645) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 202 = 0xCA
e (7, 646) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 31 = 0x1F
e (7, 647) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 218 = 0xDA
e (7, 648) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 178 = 0xB2
e (7, 649) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 247 = 0xF7
e (7, 650) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 12 = 0xC
e (7, 651) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 187 = 0xBB
e (7, 652) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 57 = 0x39
e (7, 653) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 116 = 0x74
e (7, 654) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 91 = 0x5B
e (7, 655) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 249 = 0xF9
e (7, 656) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 129 = 0x81
e (7, 657) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 160 = 0xA0
e (7, 658) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 105 = 0x69
e (7, 659) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 161 = 0xA1
e (7, 660) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 131 = 0x83
e (7, 661) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 166 = 0xA6
e (7, 662) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 46 = 0x2E
e (7, 663) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 191 = 0xBF
e (7, 664) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 227 = 0xE3
e (7, 665) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 29 = 0x1D
e (7, 666) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 163 = 0xA3
e (7, 667) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 116 = 0x74
e (7, 668) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 74 = 0x4A
e (7, 669) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 16 = 0x10
e (7, 670) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 231 = 0xE7
e (7, 671) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 131 = 0x83
e (7, 672) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 239 = 0xEF
e (7, 673) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 202 = 0xCA
e (7, 674) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 111 = 0x6F
e (7, 675) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 196 = 0xC4
e (7, 676) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 3 = 0x3
e (7, 677) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 185 = 0xB9
e (7, 678) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 246 = 0xF6
e (7, 679) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 219 = 0xDB
e (7, 680) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 137 = 0x89
e (7, 681) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 14 = 0xE
e (7, 682) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 76 = 0x4C
e (7, 683) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 168 = 0xA8
e (7, 684) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 111 = 0x6F
e (7, 685) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 189 = 0xBD
8../assignment/team03/message3_i.txt.enc 250Found 250/334 o (8, 0) #10: hiklmnoprs
104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115
Crypted: 234 = 0xEA
r (8, 1) #1: r
114
Crypted: 233 = 0xE9
y (8, 2) #1: y
121
Crypted: 232 = 0xE8
p (8, 3) #1: p
112
Crypted: 29 = 0x1D
t (8, 4) #5: lotwy
108, 111, 116, 119, 121
Crypted: 184 = 0xB8
o (8, 5) #1: o
111
Crypted: 172 = 0xAC
g (8, 6) #1: g
103
Crypted: 249 = 0xF9
r (8, 7) #1: r
114
Crypted: 30 = 0x1E
a (8, 8) #2: ab
97, 98
Crypted: 230 = 0xE6
f (8, 9) #1: f
102
Crypted: 52 = 0x34
i (8, 10) #4: ijqr
105, 106, 113, 114
Crypted: 134 = 0x86
e (8, 11) #1: e
101
Crypted: 72 = 0x48
  (8, 12) #1:
32
Crypted: 47 = 0x2F

Same than message(s): 3, 4
d (8, 13) #2: dj
100, 106
Crypted: 93 = 0x5D
e (8, 14) #1: e
101
Crypted: 20 = 0x14
  (8, 15) #1:
32
Crypted: 21 = 0x15

Same than message(s): 9, 2, 3, 5
u (8, 16) #1: u
117
Crypted: 197 = 0xC5
m (8, 17) #1: m
109
Crypted: 136 = 0x88
Ä (8, 18) #1: Ä
196
Crypted: 94 = 0x5E
  (8, 19) #1:
155
Crypted: 185 = 0xB9
o (8, 20) #11: chijlmnoqrs
99, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115
Crypted: 70 = 0x46
r (8, 21) #2: r
10, 114
Crypted: 109 = 0x6D
  (8, 22) #1:
173
Crypted: 95 = 0x5F
  (8, 23) #1:
32
Crypted: 14 = 0xE
k (8, 24) #1: k
107
Crypted: 84 = 0x54
o (8, 25) #1: o
111
Crypted: 212 = 0xD4
m (8, 26) #1: m
109
Crypted: 172 = 0xAC
t (8, 27) #11: clnopqrstuw
99, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119
Crypted: 100 = 0x64
t (8, 28) #10: hijklnotuw
104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 116, 117, 119
Crypted: 6 = 0x6
i (8, 29) #1: i
105
Crypted: 149 = 0x95
k (8, 30) #1: k
107
Crypted: 98 = 0x62
a (8, 31) #2: ao
97, 111
Crypted: 169 = 0xA9
v (8, 32) #1: v
118
Crypted: 37 = 0x25
a (8, 33) #1: a
97
Crypted: 146 = 0x92
t (8, 34) #8: achiktuw
97, 99, 104, 105, 107, 116, 117, 119
Crypted: 10 = 0xA
  (8, 35) #1:
32
Crypted: 63 = 0x3F
v (8, 36) #1: v
118
Crypted: 26 = 0x1A
  (8, 37) #1:
32
Crypted: 123 = 0x7B
p (8, 38) #1: p
112
Crypted: 235 = 0xEB
c (8, 39) #4: .cm
32, 46, 99, 109
Crypted: 242 = 0xF2
  (8, 40) #1:
153
Crypted: 77 = 0x4D
à (8, 41) #1: Ã
195
Crypted: 222 = 0xDE
  (8, 42) #1:
173
Crypted: 185 = 0xB9
t (8, 43) #2: tz
116, 122
Crypted: 244 = 0xF4
o (8, 44) #1: o
111
Crypted: 52 = 0x34
a (8, 45) #6: aikmno
97, 105, 107, 109, 110, 111
Crypted: 112 = 0x70
n (8, 46) #7: hjklmnx
104, 106, 107, 108, 109, 110, 120
Crypted: 190 = 0xBE
o (8, 47) #1: o
111
Crypted: 94 = 0x5E
s (8, 48) #1: s
115
Crypted: 189 = 0xBD
t (8, 49) #1: t
116
Crypted: 250 = 0xFA

Same than message(s): 0, 4
i (8, 50) #1: i
105
Crypted: 67 = 0x43
  (8, 51) #2: .
32, 46
Crypted: 110 = 0x6E
p (8, 52) #1: p
112
Crypted: 116 = 0x74
e (8, 53) #12: demnopqrstuv
100, 101, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118
Crypted: 10 = 0xA
o (8, 54) #1: o
111
Crypted: 37 = 0x25
t (8, 55) #1: t
116
Crypted: 239 = 0xEF
i (8, 56) #1: i
105
Crypted: 142 = 0x8E
v (8, 57) #2: vx
118, 120
Crypted: 80 = 0x50
n (8, 58) #1: n
110
Crypted: 51 = 0x33
e (8, 59) #20: abcdefgijkpqrtuvwxyz
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 68 = 0x44
  (8, 60) #1:
173
Crypted: 86 = 0x56
k (8, 61) #1: k
107
Crypted: 189 = 0xBD
a (8, 62) #1: a
97
Crypted: 87 = 0x57
. (8, 63) #1: .
46
Crypted: 83 = 0x53
  (8, 64) #1:
32
Crypted: 51 = 0x33
T (8, 65) #1: T
84
Crypted: 228 = 0xE4
a (8, 66) #1: a
97
Crypted: 201 = 0xC9
t (8, 67) #1: t
116
Crypted: 229 = 0xE5
c (8, 68) #2: cm
99, 109
Crypted: 89 = 0x59
  (8, 69) #1:
32
Crypted: 255 = 0xFF
v (8, 70) #1: v
118
Crypted: 218 = 0xDA
p (8, 71) #2: p
10, 112
Crypted: 93 = 0x5D
  (8, 72) #1:
155
Crypted: 223 = 0xDF
d (8, 73) #2: dj
100, 106
Crypted: 208 = 0xD0
a (8, 74) #1: a
97
Crypted: 237 = 0xED
  (8, 75) #1:
32
Crypted: 82 = 0x52
j (8, 76) #1: j
106
Crypted: 132 = 0x84
e (8, 77) #1: e
101
Crypted: 217 = 0xD9

Same than message(s): 1, 5
' (8, 78) #1: '
39
Crypted: 249 = 0xF9

Same than message(s): 4, 6
z (8, 79) #1: z
122
Crypted: 3 = 0x3
à (8, 80) #1: Ã
195
Crypted: 105 = 0x69
¡ (8, 81) #1: ¡
161
Crypted: 12 = 0xC
k (8, 82) #1: k
107
Crypted: 212 = 0xD4
o (8, 83) #7: hjklnoz
104, 106, 107, 108, 110, 111, 122
Crypted: 64 = 0x40
a (8, 84) #2: ao
97, 111
Crypted: 70 = 0x46
d (8, 85) #1: d
100
Crypted: 199 = 0xC7
e (8, 86) #1: e
101
Crypted: 90 = 0x5A
m (8, 87) #1: m
109
Crypted: 88 = 0x58
  (8, 88) #2: .
32, 46
Crypted: 196 = 0xC4

Same than message(s): 1, 6
m (8, 89) #1: m
109
Crypted: 173 = 0xAD
o (8, 90) #1: o
111
Crypted: 93 = 0x5D
d (8, 91) #1: d
100
Crypted: 234 = 0xEA
e (8, 92) #1: e
101
Crypted: 169 = 0xA9
r (8, 93) #1: r
114
Crypted: 34 = 0x22
n (8, 94) #1: n
110
Crypted: 9 = 0x9
à (8, 95) #1: Ã
195
Crypted: 43 = 0x2B
  (8, 96) #1:
173
Crypted: 223 = 0xDF
  (8, 97) #1:
32
Crypted: 103 = 0x67
p (8, 98) #1: p
112
Crypted: 181 = 0xB5
e (8, 99) #7: degnotu
100, 101, 103, 110, 111, 116, 117
Crypted: 166 = 0xA6

Same than message(s): 9, 2
Ä (8, 100) #1: Ä
196
Crypted: 191 = 0xBF
  (8, 101) #1:
141
Crypted: 25 = 0x19
e (8, 102) #20: abcdefgijkpqrtuvwxyz
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 90 = 0x5A
  (8, 103) #1:
173
Crypted: 68 = 0x44
t (8, 104) #2: tz
116, 122
Crypted: 127 = 0x7F
a (8, 105) #1: a
97
Crypted: 178 = 0xB2
e (8, 106) #20: abcdefglmnpqrsuvwxyz
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 230 = 0xE6
  (8, 107) #1:
141
Crypted: 251 = 0xFB
a (8, 108) #2: ao
97, 111
Crypted: 144 = 0x90
v (8, 109) #1: v
118
Crypted: 37 = 0x25
à (8, 110) #1: Ã
195
Crypted: 17 = 0x11
© (8, 111) #1: ©
169
Crypted: 253 = 0xFD
  (8, 112) #1:
32
Crypted: 72 = 0x48
b (8, 113) #1: b
98
Crypted: 92 = 0x5C
e (8, 114) #1: e
101
Crypted: 32 = 0x20
z (8, 115) #1: z
122
Crypted: 80 = 0x50
p (8, 116) #1: p
112
Crypted: 66 = 0x42
e (8, 117) #1: e
101
Crypted: 106 = 0x6A
v (8, 118) #2: v
10, 118
Crypted: 143 = 0x8F
r (8, 119) #2: .r
46, 114
Crypted: 243 = 0xF3
q (8, 120) #1: q
113
Crypted: 40 = 0x28
o (8, 121) #1: o
111
Crypted: 145 = 0x91
s (8, 122) #1: s
115
Crypted: 24 = 0x18
t (8, 123) #1: t
116
Crypted: 176 = 0xB0
i (8, 124) #1: i
105
Crypted: 66 = 0x42
  (8, 125) #2: .
32, 46
Crypted: 215 = 0xD7
  (8, 126) #1:
32
Crypted: 199 = 0xC7

Same than message(s): 0, 1
B (8, 127) #1: B
66
Crypted: 231 = 0xE7
e (8, 128) #1: e
101
Crypted: 93 = 0x5D
w (8, 129) #4: vwxz
118, 119, 120, 122
Crypted: 121 = 0x79
p (8, 130) #1: p
112
Crypted: 100 = 0x64
e (8, 131) #1: e
101
Crypted: 234 = 0xEA
Ä (8, 132) #1: Ä
196
Crypted: 213 = 0xD5
  (8, 133) #1:
141
Crypted: 152 = 0x98
n (8, 134) #1: n
110
Crypted: 123 = 0x7B

Same than message(s): 1, 4
o (8, 135) #1: o
111
Crypted: 22 = 0x16
s (8, 136) #1: s
115
Crypted: 71 = 0x47
t (8, 137) #1: t
116
Crypted: 253 = 0xFD

Same than message(s): 0, 1
o (8, 138) #10: hijlmnoqrs
104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115
Crypted: 128 = 0x80
a (8, 139) #4: .ao
32, 46, 97, 111
Crypted: 226 = 0xE2
  (8, 140) #1:
173
Crypted: 180 = 0xB4
  (8, 141) #1:
32
Crypted: 140 = 0x8C
t (8, 142) #6: hstuvw
104, 115, 116, 117, 118, 119
Crypted: 93 = 0x5D
à (8, 143) #1: Ã
195
Crypted: 3 = 0x3
½ (8, 144) #1: ½
189
Crypted: 56 = 0x38
z (8, 145) #1: z
122
Crypted: 210 = 0xD2
k (8, 146) #1: k
107
Crypted: 124 = 0x7C
u (8, 147) #1: u
117
Crypted: 61 = 0x3D
o (8, 148) #10: ijklmnopqr
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114
Crypted: 27 = 0x1B
e (8, 149) #7: demnoqr
100, 101, 109, 110, 111, 113, 114
Crypted: 77 = 0x4D
à (8, 150) #1: Ã
195
Crypted: 23 = 0x17
  (8, 151) #2:
10, 32
Crypted: 232 = 0xE8
e (8, 152) #8: acdegqrs
97, 99, 100, 101, 103, 113, 114, 115
Crypted: 254 = 0xFE
t (8, 153) #6: hijtuv
104, 105, 106, 116, 117, 118
Crypted: 55 = 0x37
  (8, 154) #1:
32
Crypted: 135 = 0x87

Same than message(s): 9, 3, 4
v (8, 155) #1: v
118
Crypted: 159 = 0x9F
y (8, 156) #1: y
121
Crypted: 195 = 0xC3
u (8, 157) #1: u
117
Crypted: 148 = 0x94
v (8, 158) #1: v
118
Crypted: 67 = 0x43
o (8, 159) #12: bchiklmnoprs
98, 99, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115
Crypted: 151 = 0x97
Å (8, 160) #1: Å
197
Crypted: 41 = 0x29
  (8, 161) #1:
153
Crypted: 131 = 0x83
i (8, 162) #1: i
105
Crypted: 11 = 0xB
t (8, 163) #5: pstvw
112, 115, 116, 118, 119
Crypted: 110 = 0x6E
  (8, 164) #2: .
32, 46
Crypted: 63 = 0x3F

Same than message(s): 1, 5
b (8, 165) #1: b
98
Crypted: 130 = 0x82
e (8, 166) #1: e
101
Crypted: 97 = 0x61
t (8, 167) #2: tz
116, 122
Crypted: 67 = 0x43
a (8, 168) #11: ahjklmnopqs
97, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115
Crypted: 101 = 0x65
e (8, 169) #1: e
101
Crypted: 67 = 0x43

Same than message(s): 9, 3
Ä (8, 170) #1: Ä
196
Crypted: 196 = 0xC4
  (8, 171) #1:
140
Crypted: 76 = 0x4C
n (8, 172) #1: n
110
Crypted: 244 = 0xF4
o (8, 173) #10: hiklmnoprs
104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115
Crypted: 199 = 0xC7
n (8, 174) #10: lmnpqrsuvw
108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119
Crypted: 73 = 0x49

Same than message(s): 2, 5
t (8, 175) #1: t
116
Crypted: 160 = 0xA0
l (8, 176) #2: bl
98, 108
Crypted: 73 = 0x49
à (8, 177) #1: Ã
195
Crypted: 71 = 0x47
¯ (8, 178) #1: ¯
175
Crypted: 149 = 0x95
  (8, 179) #1:
32
Crypted: 144 = 0x90

Same than message(s): 1, 2
a (8, 180) #1: a
97
Crypted: 75 = 0x4B

Same than message(s): 0, 4, 6
t (8, 181) #10: hijklnotuw
104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 116, 117, 119
Crypted: 171 = 0xAB
g (8, 182) #1: g
103
Crypted: 110 = 0x6E
s (8, 183) #1: s
115
Crypted: 142 = 0x8E
r (8, 184) #1: r
114
Crypted: 216 = 0xD8
. (8, 185) #1: .
46
Crypted: 12 = 0xC
t (8, 186) #2: tz
116, 122
Crypted: 2 = 0x2
m (8, 187) #1: m
109
Crypted: 120 = 0x78
e (8, 188) #6: defxyz
100, 101, 102, 120, 121, 122
Crypted: 39 = 0x27
. (8, 189) #1: .
46
Crypted: 126 = 0x7E
  (8, 190) #2: .
32, 46
Crypted: 158 = 0x9E
e (8, 191) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 50 = 0x32
y (8, 192) #1: y
121
Crypted: 29 = 0x1D
i (8, 193) #1: i
105
Crypted: 182 = 0xB6
s (8, 194) #5: prsyz
112, 114, 115, 121, 122
Crypted: 135 = 0x87
t (8, 195) #2: tz
116, 122
Crypted: 9 = 0x9
t (8, 196) #10: hikprstuvw
104, 105, 107, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119
Crypted: 0 = 0x0
d (8, 197) #2: dj
100, 106
Crypted: 254 = 0xFE
e (8, 198) #1: e
101
Crypted: 77 = 0x4D
  (8, 199) #1:
32
Crypted: 210 = 0xD2
m (8, 200) #1: m
109
Crypted: 177 = 0xB1
n (8, 201) #1: n
110
Crypted: 212 = 0xD4
o (8, 202) #1: o
111
Crypted: 126 = 0x7E
h (8, 203) #1: h
104
Crypted: 227 = 0xE3
c (8, 204) #1: c
99
Crypted: 48 = 0x30
  (8, 205) #1:
32
Crypted: 208 = 0xD0

Same than message(s): 0, 7
t (8, 206) #2: tz
116, 122
Crypted: 28 = 0x1C
a (8, 207) #1: a
97
Crypted: 102 = 0x66
k (8, 208) #1: k
107
Crypted: 248 = 0xF8
h (8, 209) #1: h
104
Crypted: 237 = 0xED
v (8, 210) #1: v
118
Crypted: 228 = 0xE4
à (8, 211) #1: Ã
195
Crypted: 153 = 0x99
½ (8, 212) #1: ½
189
Crypted: 174 = 0xAE
o (8, 213) #3: cno
99, 110, 111
Crypted: 42 = 0x2A
h (8, 214) #1: h
104
Crypted: 131 = 0x83
  (8, 215) #1:
32
Crypted: 246 = 0xF6

Same than message(s): 0, 5
  (8, 216) #1:
32
Crypted: 125 = 0x7D
w (8, 217) #1: w
119
Crypted: 116 = 0x74
g (8, 218) #1: g
103
Crypted: 244 = 0xF4
o (8, 219) #1: o
111
Crypted: 13 = 0xD
r (8, 220) #1: r
114
Crypted: 84 = 0x54
i (8, 221) #1: i
105
Crypted: 188 = 0xBC
t (8, 222) #1: t
116
Crypted: 209 = 0xD1
m (8, 223) #1: m
109
Crypted: 255 = 0xFF
q (8, 224) #2: q
10, 113
Crypted: 13 = 0xD
u (8, 225) #2: u
10, 117
Crypted: 24 = 0x18
, (8, 226) #1: ,
44
Crypted: 186 = 0xBA
  (8, 227) #1:
32
Crypted: 103 = 0x67
n (8, 228) #1: n
110
Crypted: 139 = 0x8B
e (8, 229) #7: abcdego
97, 98, 99, 100, 101, 103, 111
Crypted: 133 = 0x85
j (8, 230) #1: j
106
Crypted: 139 = 0x8B
e (8, 231) #7: efuwxyz
101, 102, 117, 119, 120, 121, 122
Crypted: 57 = 0x39
n (8, 232) #1: n
110
Crypted: 44 = 0x2C
à (8, 233) #1: Ã
195
Crypted: 236 = 0xEC
¡ (8, 234) #1: ¡
161
Crypted: 178 = 0xB2
o (8, 235) #7: chijmno
99, 104, 105, 106, 109, 110, 111
Crypted: 56 = 0x38
Ä (8, 236) #1: Ä
196
Crypted: 31 = 0x1F
  (8, 237) #1:
155
Crypted: 34 = 0x22
j (8, 238) #1: j
106
Crypted: 221 = 0xDD
c (8, 239) #4: .cm
32, 46, 99, 109
Crypted: 180 = 0xB4
¡ (8, 240) #1: ¡
161
Crypted: 164 = 0xA4
à (8, 241) #1: Ã
195
Crypted: 218 = 0xDA
  (8, 242) #1:
173
Crypted: 228 = 0xE4
? (8, 243) #1: ?
63
Crypted: 176 = 0xB0
j (8, 244) #1: j
106
Crypted: 70 = 0x46
e (8, 245) #1: e
101
Crypted: 80 = 0x50
  (8, 246) #1:
32
Crypted: 170 = 0xAA

Same than message(s): 4, 5
Å (8, 247) #1: Å
197
Crypted: 212 = 0xD4
¡ (8, 248) #1: ¡
161
Crypted: 24 = 0x18
i (8, 249) #2: gi
103, 105
Crypted: 94 = 0x5E
e (8, 250) #9: abdefklmo
97, 98, 100, 101, 102, 107, 108, 109, 111
Crypted: 75 = 0x4B
r (8, 251) #1: r
114
Crypted: 17 = 0x11
o (8, 252) #1: o
111
Crypted: 102 = 0x66
v (8, 253) #1: v
118
Crypted: 124 = 0x7C
à (8, 254) #1: Ã
195
Crypted: 246 = 0xF6
¡ (8, 255) #1: ¡
161
Crypted: 179 = 0xB3
n (8, 256) #1: n
110
Crypted: 137 = 0x89
à (8, 257) #1: Ã
195
Crypted: 96 = 0x60
  (8, 258) #1:
173
Crypted: 224 = 0xE0
. (8, 259) #1: .
46
Crypted: 65 = 0x41
  (8, 260) #1:
32
Crypted: 15 = 0xF

Same than message(s): 1, 3, 5
Å (8, 261) #1: Å
197
Crypted: 185 = 0xB9
e (8, 262) #20: abcdefglmnpqrsuvwxyz
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 55 = 0x37
o (8, 263) #10: ijklmnopqr
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114
Crypted: 185 = 0xB9

Same than message(s): 1, 6
f (8, 264) #1: f
102
Crypted: 153 = 0x99
q (8, 265) #1: q
113
Crypted: 246 = 0xF6
o (8, 266) #1: o
111
Crypted: 48 = 0x30
v (8, 267) #1: v
118
Crypted: 131 = 0x83
à (8, 268) #1: Ã
195
Crypted: 186 = 0xBA
e (8, 269) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 43 = 0x2B
n (8, 270) #1: n
110
Crypted: 41 = 0x29
Ä (8, 271) #1: Ä
196
Crypted: 192 = 0xC0
w (8, 272) #2: w
10, 119
Crypted: 198 = 0xC6
  (8, 273) #1:
32
Crypted: 216 = 0xD8

Same than message(s): 1, 9, 6
n (8, 274) #1: n
110
Crypted: 22 = 0x16

Same than message(s): 9, 4
w (8, 275) #2: w
10, 119
Crypted: 66 = 0x42
¡ (8, 276) #1: ¡
161
Crypted: 224 = 0xE0
m (8, 277) #1: m
109
Crypted: 56 = 0x38
  (8, 278) #1:
32
Crypted: 52 = 0x34
p (8, 279) #1: p
112
Crypted: 164 = 0xA4
o (8, 280) #8: hikmnoxz
104, 105, 107, 109, 110, 111, 120, 122
Crypted: 2 = 0x2
s (8, 281) #1: s
115
Crypted: 228 = 0xE4
k (8, 282) #1: k
107
Crypted: 250 = 0xFA
r (8, 283) #1: r
114
Crypted: 170 = 0xAA
i (8, 284) #1: i
105
Crypted: 139 = 0x8B
u (8, 285) #1: u
117
Crypted: 178 = 0xB2
d (8, 286) #2: dj
100, 106
Crypted: 211 = 0xD3
e (8, 287) #6: abcdef
97, 98, 99, 100, 101, 102
Crypted: 27 = 0x1B
  (8, 288) #1:
32
Crypted: 160 = 0xA0

Same than message(s): 5, 6
z (8, 289) #1: z
122
Crypted: 206 = 0xCE
p (8, 290) #1: p
112
Crypted: 98 = 0x62
e (8, 291) #20: abcdefglmopqrstvwxyz
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 194 = 0xC2
¯ (8, 292) #1: ¯
175
Crypted: 182 = 0xB6
s (8, 293) #1: s
115
Crypted: 164 = 0xA4
o (8, 294) #1: o
111
Crypted: 169 = 0xA9
& (8, 295) #1: &
38
Crypted: 66 = 0x42
, (8, 296) #1: ,
44
Crypted: 161 = 0xA1
? (8, 297) #1: ?
63
Crypted: 147 = 0x93

Same than message(s): 9, 7
d (8, 298) #2: dj
100, 106
Crypted: 153 = 0x99
e (8, 299) #9: adefgijkz
97, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 122
Crypted: 110 = 0x6E
j (8, 300) #1: j
106
Crypted: 69 = 0x45
  (8, 301) #1:
32
Crypted: 23 = 0x17

Same than message(s): 1, 2
p (8, 302) #1: p
112
Crypted: 25 = 0x19
d (8, 303) #4: .dj
32, 46, 100, 106
Crypted: 18 = 0x12
h (8, 304) #4: .fh
32, 46, 102, 104
Crypted: 25 = 0x19
g (8, 305) #1: g
103
Crypted: 82 = 0x52
n (8, 306) #1: n
110
Crypted: 71 = 0x47
à (8, 307) #1: Ã
195
Crypted: 152 = 0x98
© (8, 308) #1: ©
169
Crypted: 178 = 0xB2
s (8, 309) #1: s
115
Crypted: 61 = 0x3D
t (8, 310) #1: t
116
Crypted: 157 = 0x9D
  (8, 311) #1:
32
Crypted: 1 = 0x1

Same than message(s): 0, 1, 5
d (8, 312) #1: d
100
Crypted: 211 = 0xD3
Å (8, 313) #1: Å
197
Crypted: 116 = 0x74
¯ (8, 314) #1: ¯
175
Crypted: 81 = 0x51
v (8, 315) #1: v
118
Crypted: 113 = 0x71
Ä (8, 316) #1: Ä
196
Crypted: 202 = 0xCA
  (8, 317) #1:
155
Crypted: 13 = 0xD
r (8, 318) #1: r
114
Crypted: 111 = 0x6F
n (8, 319) #1: n
110
Crypted: 243 = 0xF3
à (8, 320) #1: Ã
195
Crypted: 4 = 0x4
© (8, 321) #1: ©
169
Crypted: 143 = 0x8F
  (8, 322) #1:
32
Crypted: 136 = 0x88
i (8, 323) #2: gi
103, 105
Crypted: 218 = 0xDA
n (8, 324) #1: n
110
Crypted: 145 = 0x91
f (8, 325) #1: f
102
Crypted: 220 = 0xDC
o (8, 326) #1: o
111
Crypted: 158 = 0x9E
t (8, 327) #10: ikprtuvwxy
105, 107, 112, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121
Crypted: 36 = 0x24
m (8, 328) #1: m
109
Crypted: 0 = 0x0
a (8, 329) #1: a
97
Crypted: 50 = 0x32
w (8, 330) #1: w
119
Crypted: 86 = 0x56
e (8, 331) #1: e
101
Crypted: 216 = 0xD8
. (8, 332) #1: .
46
Crypted: 111 = 0x6F
(8, 333) #1:
10
Crypted: 236 = 0xEC
9../assignment/team03/message3_j.txt.enc 274Found 274/361 n (9, 0) #10: lmnpqrsuvw
108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119
Crypted: 244 = 0xF4
n (9, 1) #1: n
110
Crypted: 245 = 0xF5
t (9, 2) #1: t
116
Crypted: 229 = 0xE5
i (9, 3) #1: i
105
Crypted: 4 = 0x4
t (9, 4) #5: alotw
97, 108, 111, 116, 119
Crypted: 160 = 0xA0
  (9, 5) #1:
32
Crypted: 227 = 0xE3
I (9, 6) #1: I
73
Crypted: 215 = 0xD7
  (9, 7) #1:
32
Crypted: 76 = 0x4C
d (9, 8) #2: dg
100, 103
Crypted: 227 = 0xE3
o (9, 9) #1: o
111
Crypted: 61 = 0x3D
  (9, 10) #1:
32
Crypted: 195 = 0xC3
  (9, 11) #1:
32
Crypted: 13 = 0xD
I (9, 12) #1: I
73
Crypted: 70 = 0x46
n (9, 13) #1: n
110
Crypted: 16 = 0x10
m (9, 14) #1: m
109
Crypted: 28 = 0x1C
  (9, 15) #1:
32
Crypted: 21 = 0x15

Same than message(s): 8, 2, 3, 5
h (9, 16) #1: h
104
Crypted: 216 = 0xD8
o (9, 17) #1: o
111
Crypted: 138 = 0x8A
p (9, 18) #1: p
112
Crypted: 234 = 0xEA
i (9, 19) #1: i
105
Crypted: 75 = 0x4B
o (9, 20) #11: chijlmnoqrs
99, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115
Crypted: 70 = 0x46
i (9, 21) #2: gi
103, 105
Crypted: 201 = 0xC9
  (9, 22) #1:
32
Crypted: 210 = 0xD2

Same than message(s): 3, 7
y (9, 23) #1: y
121
Crypted: 87 = 0x57
o (9, 24) #1: o
111
Crypted: 80 = 0x50
u (9, 25) #1: u
117
Crypted: 206 = 0xCE
  (9, 26) #1:
32
Crypted: 225 = 0xE1
a (9, 27) #11: almnpqrsuvw
97, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119
Crypted: 102 = 0x66
o (9, 28) #10: hiklmnoprs
104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115
Crypted: 1 = 0x1
l (9, 29) #1: l
108
Crypted: 144 = 0x90
l (9, 30) #1: l
108
Crypted: 101 = 0x65
  (9, 31) #2: .
32, 46
Crypted: 230 = 0xE6
k (9, 32) #1: k
107
Crypted: 56 = 0x38
n (9, 33) #1: n
110
Crypted: 157 = 0x9D
o (9, 34) #8: lnoprsxz
108, 110, 111, 112, 114, 115, 120, 122
Crypted: 17 = 0x11
w (9, 35) #1: w
119
Crypted: 104 = 0x68
  (9, 36) #1:
32
Crypted: 76 = 0x4C

Same than message(s): 2, 5
w (9, 37) #1: w
119
Crypted: 44 = 0x2C
h (9, 38) #1: h
104
Crypted: 243 = 0xF3
p (9, 39) #1: p
112
Crypted: 86 = 0x56
t (9, 40) #1: t
116
Crypted: 160 = 0xA0
  (9, 41) #1:
32
Crypted: 61 = 0x3D
I (9, 42) #1: I
73
Crypted: 93 = 0x5D
  (9, 43) #2: .
32, 46
Crypted: 160 = 0xA0
m (9, 44) #1: m
109
Crypted: 54 = 0x36
e (9, 45) #6: acefgi
97, 99, 101, 102, 103, 105
Crypted: 120 = 0x78
e (9, 46) #7: abcdegw
97, 98, 99, 100, 101, 103, 119
Crypted: 177 = 0xB1
n (9, 47) #1: n
110
Crypted: 95 = 0x5F
(9, 48) #1:
10
Crypted: 196 = 0xC4
B (9, 49) #1: B
66
Crypted: 204 = 0xCC
e (9, 50) #1: e
101
Crypted: 79 = 0x4F
c (9, 51) #2: cm
99, 109
Crypted: 45 = 0x2D

Same than message(s): 0, 4
a (9, 52) #1: a
97
Crypted: 101 = 0x65
t (9, 53) #12: bchijqrstuvw
98, 99, 104, 105, 106, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119
Crypted: 13 = 0xD
s (9, 54) #1: s
115
Crypted: 57 = 0x39
e (9, 55) #1: e
101
Crypted: 254 = 0xFE
  (9, 56) #1:
32
Crypted: 199 = 0xC7
(9, 57) #1:
10
Crypted: 111 = 0x6F
' (9, 58) #1: '
39
Crypted: 122 = 0x7A
a (9, 59) #7: acikmno
97, 99, 105, 107, 109, 110, 111
Crypted: 234 = 0xEA
  (9, 60) #1:
32
Crypted: 219 = 0xDB
e (9, 61) #1: e
101
Crypted: 179 = 0xB3
a (9, 62) #1: a
97
Crypted: 87 = 0x57
s (9, 63) #1: s
115
Crypted: 14 = 0xE
y (9, 64) #1: y
121
Crypted: 106 = 0x6A
  (9, 65) #1:
32
Crypted: 144 = 0x90
c (9, 66) #1: c
99
Crypted: 203 = 0xCB
o (9, 67) #1: o
111
Crypted: 254 = 0xFE
a (9, 68) #2: ao
97, 111
Crypted: 91 = 0x5B
e (9, 69) #1: e
101
Crypted: 186 = 0xBA
, (9, 70) #1: ,
44
Crypted: 128 = 0x80
l (9, 71) #2: l
10, 108
Crypted: 185 = 0xB9
e (9, 72) #1: e
101
Crypted: 33 = 0x21
a (9, 73) #2: ao
97, 111
Crypted: 213 = 0xD5
s (9, 74) #1: s
115
Crypted: 255 = 0xFF
y (9, 75) #1: y
121
Crypted: 11 = 0xB
  (9, 76) #1:
32
Crypted: 206 = 0xCE
g (9, 77) #1: g
103
Crypted: 219 = 0xDB
h (9, 78) #1: h
104
Crypted: 182 = 0xB6
(9, 79) #1:
10
Crypted: 115 = 0x73
F (9, 80) #1: F
70
Crypted: 236 = 0xEC
o (9, 81) #1: o
111
Crypted: 194 = 0xC2
r (9, 82) #1: r
114
Crypted: 205 = 0xCD
e (9, 83) #7: abcefgs
97, 98, 99, 101, 102, 103, 115
Crypted: 73 = 0x49
v (9, 84) #2: vx
118, 120
Crypted: 81 = 0x51
e (9, 85) #1: e
101
Crypted: 198 = 0xC6
r (9, 86) #1: r
114
Crypted: 77 = 0x4D
  (9, 87) #1:
32
Crypted: 21 = 0x15
t (9, 88) #2: tz
116, 122
Crypted: 144 = 0x90
r (9, 89) #1: r
114
Crypted: 178 = 0xB2
u (9, 90) #1: u
117
Crypted: 71 = 0x47
s (9, 91) #1: s
115
Crypted: 253 = 0xFD
t (9, 92) #1: t
116
Crypted: 184 = 0xB8
i (9, 93) #1: i
105
Crypted: 57 = 0x39
n (9, 94) #1: n
110
Crypted: 9 = 0x9
g (9, 95) #1: g
103
Crypted: 143 = 0x8F
  (9, 96) #1:
32
Crypted: 82 = 0x52
w (9, 97) #1: w
119
Crypted: 48 = 0x30
h (9, 98) #1: h
104
Crypted: 173 = 0xAD
e (9, 99) #7: degnotu
100, 101, 103, 110, 111, 116, 117
Crypted: 166 = 0xA6

Same than message(s): 8, 2
  (9, 100) #1:
32
Crypted: 91 = 0x5B
w (9, 101) #1: w
119
Crypted: 227 = 0xE3
e (9, 102) #6: abcdeg
97, 98, 99, 100, 101, 103
Crypted: 252 = 0xFC
  (9, 103) #1:
32
Crypted: 201 = 0xC9
a (9, 104) #2: ao
97, 111
Crypted: 106 = 0x6A
r (9, 105) #1: r
114
Crypted: 161 = 0xA1
e (9, 106) #6: abcefg
97, 98, 99, 101, 102, 103
Crypted: 71 = 0x47
(9, 107) #1:
10
Crypted: 124 = 0x7C
e (9, 108) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 171 = 0xAB
h (9, 109) #1: h
104
Crypted: 59 = 0x3B
e (9, 110) #1: e
101
Crypted: 183 = 0xB7
  (9, 111) #1:
32
Crypted: 116 = 0x74
s (9, 112) #1: s
115
Crypted: 27 = 0x1B
c (9, 113) #1: c
99
Crypted: 93 = 0x5D
a (9, 114) #1: a
97
Crypted: 36 = 0x24
r (9, 115) #1: r
114
Crypted: 88 = 0x58
s (9, 116) #1: s
115
Crypted: 65 = 0x41

Same than message(s): 2, 6
  (9, 117) #1:
32
Crypted: 47 = 0x2F
a (9, 118) #2: ao
97, 111
Crypted: 36 = 0x24
t (9, 119) #10: bdfglmotvw
98, 100, 102, 103, 108, 109, 111, 116, 118, 119
Crypted: 24 = 0x18
? (9, 120) #1: ?
63
Crypted: 102 = 0x66
y (9, 121) #1: y
121
Crypted: 135 = 0x87
o (9, 122) #1: o
111
Crypted: 4 = 0x4
u (9, 123) #1: u
117
Crypted: 177 = 0xB1
r (9, 124) #1: r
114
Crypted: 89 = 0x59
  (9, 125) #2: .
32, 46
Crypted: 217 = 0xD9
l (9, 126) #1: l
108
Crypted: 139 = 0x8B
o (9, 127) #1: o
111
Crypted: 202 = 0xCA
v (9, 128) #1: v
118
Crypted: 78 = 0x4E
e (9, 129) #4: eghi
101, 103, 104, 105
Crypted: 102 = 0x66
  (9, 130) #1:
32
Crypted: 52 = 0x34
r (9, 131) #1: r
114
Crypted: 253 = 0xFD
e (9, 132) #1: e
101
Crypted: 116 = 0x74
m (9, 133) #1: m
109
Crypted: 120 = 0x78
i (9, 134) #1: i
105
Crypted: 124 = 0x7C
n (9, 135) #1: n
110
Crypted: 23 = 0x17
d (9, 136) #1: d
100
Crypted: 80 = 0x50
  (9, 137) #1:
32
Crypted: 169 = 0xA9
o (9, 138) #10: ijklmnopqr
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114
Crypted: 131 = 0x83
e (9, 139) #2: ek
101, 107
Crypted: 68 = 0x44
  (9, 140) #1:
32
Crypted: 57 = 0x39

Same than message(s): 6, 7
o (9, 141) #1: o
111
Crypted: 195 = 0xC3
e (9, 142) #6: cdefgx
99, 100, 101, 102, 103, 120
Crypted: 77 = 0x4D
  (9, 143) #1:
32
Crypted: 224 = 0xE0

Same than message(s): 0, 4, 6
u (9, 144) #1: u
117
Crypted: 240 = 0xF0
s (9, 145) #1: s
115
Crypted: 219 = 0xDB
(9, 146) #1:
10
Crypted: 29 = 0x1D
H (9, 147) #1: H
72
Crypted: 0 = 0x0
e (9, 148) #10: abcdefgxyz
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 120, 121, 122
Crypted: 19 = 0x13
. (9, 149) #1: .
46
Crypted: 4 = 0x4
s (9, 150) #1: s
115
Crypted: 167 = 0xA7
  (9, 151) #2: .
32, 46
Crypted: 101 = 0x65

Same than message(s): 2, 3, 5
t (9, 152) #8: abcqstuw
97, 98, 99, 113, 115, 116, 117, 119
Crypted: 238 = 0xEE
o (9, 153) #6: lnoprs
108, 110, 111, 112, 114, 115
Crypted: 49 = 0x31
  (9, 154) #1:
32
Crypted: 135 = 0x87

Same than message(s): 8, 3, 4
s (9, 155) #1: s
115
Crypted: 154 = 0x9A
t (9, 156) #1: t
116
Crypted: 206 = 0xCE
` (9, 157) #1: `
96
Crypted: 129 = 0x81
c (9, 158) #1: c
99
Crypted: 86 = 0x56
t (9, 159) #12: fghijklmotvw
102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 116, 118, 119
Crypted: 147 = 0x93
e (9, 160) #1: e
101
Crypted: 137 = 0x89

Same than message(s): 2, 4
d (9, 161) #1: d
100
Crypted: 126 = 0x7E
  (9, 162) #1:
32
Crypted: 66 = 0x42
t (9, 163) #5: pstvw
112, 115, 116, 118, 119
Crypted: 110 = 0x6E
h (9, 164) #2: fh
102, 104
Crypted: 119 = 0x77
a (9, 165) #1: a
97
Crypted: 129 = 0x81
t (9, 166) #1: t
116
Crypted: 112 = 0x70
c (9, 167) #2: c
10, 99
Crypted: 25 = 0x19

Same than message(s): 1, 2, 6
t (9, 168) #11: hikprstuvwy
104, 105, 107, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121
Crypted: 125 = 0x7D
e (9, 169) #1: e
101
Crypted: 67 = 0x43

Same than message(s): 8, 3
  (9, 170) #1:
32
Crypted: 32 = 0x20

Same than message(s): 3, 4, 5
j (9, 171) #1: j
106
Crypted: 170 = 0xAA
n (9, 172) #1: n
110
Crypted: 244 = 0xF4
o (9, 173) #10: hiklmnoprs
104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115
Crypted: 199 = 0xC7
t (9, 174) #10: hijqrstuvw
104, 105, 106, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119
Crypted: 77 = 0x4D
s (9, 175) #1: s
115
Crypted: 167 = 0xA7
  (9, 176) #2: .
32, 46
Crypted: 11 = 0xB
  (9, 177) #1:
32
Crypted: 164 = 0xA4
u (9, 178) #1: u
117
Crypted: 79 = 0x4F
h (9, 179) #1: h
104
Crypted: 216 = 0xD8
e (9, 180) #1: e
101
Crypted: 79 = 0x4F
i (9, 181) #10: hijklmnuvw
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 117, 118, 119
Crypted: 169 = 0xA9
  (9, 182) #1:
32
Crypted: 41 = 0x29
t (9, 183) #1: t
116
Crypted: 137 = 0x89
e (9, 184) #1: e
101
Crypted: 207 = 0xCF

Same than message(s): 1, 3
t (9, 185) #2: tz
116, 122
Crypted: 69 = 0x45
i (9, 186) #2: gi
103, 105
Crypted: 17 = 0x11
o (9, 187) #1: o
111
Crypted: 122 = 0x7A
e (9, 188) #6: defxyz
100, 101, 102, 120, 121, 122
Crypted: 59 = 0x3B
s (9, 189) #1: s
115
Crypted: 35 = 0x23
  (9, 190) #2: .
32, 46
Crypted: 158 = 0x9E
e (9, 191) #6: abcdef
97, 98, 99, 100, 101, 102
Crypted: 21 = 0x15
n (9, 192) #1: n
110
Crypted: 4 = 0x4
c (9, 193) #1: c
99
Crypted: 188 = 0xBC
g (9, 194) #1: g
103
Crypted: 159 = 0x9F
  (9, 195) #2: .
32, 46
Crypted: 93 = 0x5D

Same than message(s): 3, 4, 6
t (9, 196) #10: hijqrstuvw
104, 105, 106, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119
Crypted: 1 = 0x1
a (9, 197) #2: ao
97, 111
Crypted: 251 = 0xFB
  (9, 198) #1:
32
Crypted: 8 = 0x8

Same than message(s): 2, 6
h (9, 199) #1: h
104
Crypted: 154 = 0x9A
i (9, 200) #1: i
105
Crypted: 181 = 0xB5
s (9, 201) #1: s
115
Crypted: 201 = 0xC9
  (9, 202) #1:
32
Crypted: 49 = 0x31
(9, 203) #1:
10
Crypted: 129 = 0x81
M (9, 204) #1: M
77
Crypted: 30 = 0x1E
n (9, 205) #1: n
110
Crypted: 158 = 0x9E
d (9, 206) #2: dj
100, 106
Crypted: 12 = 0xC
  (9, 207) #1:
32
Crypted: 39 = 0x27
I (9, 208) #1: I
73
Crypted: 218 = 0xDA
  (9, 209) #1:
32
Crypted: 165 = 0xA5
m (9, 210) #1: m
109
Crypted: 255 = 0xFF
  (9, 211) #1:
32
Crypted: 122 = 0x7A
s (9, 212) #1: s
115
Crypted: 96 = 0x60
o (9, 213) #3: bco
98, 99, 111
Crypted: 38 = 0x26
  (9, 214) #1:
32
Crypted: 203 = 0xCB
d (9, 215) #1: d
100
Crypted: 178 = 0xB2
  (9, 216) #2: .
32, 46
Crypted: 117 = 0x75

Same than message(s): 2, 6
a (9, 217) #1: a
97
Crypted: 98 = 0x62
z (9, 218) #1: z
122
Crypted: 233 = 0xE9
y (9, 219) #1: y
121
Crypted: 27 = 0x1B
. (9, 220) #1: .
46
Crypted: 10 = 0xA
  (9, 221) #1:
32
Crypted: 245 = 0xF5
d (9, 222) #1: d
100
Crypted: 193 = 0xC1
o (9, 223) #1: o
111
Crypted: 253 = 0xFD
o (9, 224) #12: hiklmnoprsxy
104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 120, 121
Crypted: 166 = 0xA6
  (9, 225) #1:
32
Crypted: 144 = 0x90
t (9, 226) #1: t
116
Crypted: 226 = 0xE2
  (9, 227) #1:
32
Crypted: 103 = 0x67
k (9, 228) #1: k
107
Crypted: 142 = 0x8E
o (9, 229) #7: dhijlno
100, 104, 105, 106, 108, 110, 111
Crypted: 142 = 0x8E
o (9, 230) #1: o
111
Crypted: 142 = 0x8E
t (9, 231) #7: hktuwxz
104, 107, 116, 117, 119, 120, 122
Crypted: 52 = 0x34
  (9, 232) #1:
32
Crypted: 98 = 0x62
w (9, 233) #1: w
119
Crypted: 88 = 0x58
h (9, 234) #1: h
104
Crypted: 123 = 0x7B
e (9, 235) #7: abcdefo
97, 98, 99, 100, 101, 102, 111
Crypted: 52 = 0x34
t (9, 236) #1: t
116
Crypted: 175 = 0xAF
  (9, 237) #1:
32
Crypted: 153 = 0x99

Same than message(s): 6, 7
h (9, 238) #1: h
104
Crypted: 223 = 0xDF
e (9, 239) #2: ek
101, 107
Crypted: 24 = 0x18
t (9, 240) #1: t
116
Crypted: 113 = 0x71
  (9, 241) #1:
32
Crypted: 57 = 0x39
m (9, 242) #1: m
109
Crypted: 36 = 0x24
z (9, 243) #1: z
122
Crypted: 245 = 0xF5
. (9, 244) #1: .
46
Crypted: 0 = 0x0
  (9, 245) #1:
32
Crypted: 21 = 0x15

Same than message(s): 0, 3
b (9, 246) #1: b
98
Crypted: 232 = 0xE8
u (9, 247) #1: u
117
Crypted: 100 = 0x64
t (9, 248) #1: t
116
Crypted: 205 = 0xCD
  (9, 249) #2: .
32, 46
Crypted: 23 = 0x17
e (9, 250) #29: .abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
10, 32, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 100 = 0x64
' (9, 251) #1: '
39
Crypted: 68 = 0x44
l (9, 252) #1: l
108
Crypted: 101 = 0x65
l (9, 253) #1: l
108
Crypted: 102 = 0x66
  (9, 254) #1:
32
Crypted: 21 = 0x15
b (9, 255) #1: b
98
Crypted: 112 = 0x70
e (9, 256) #1: e
101
Crypted: 130 = 0x82
  (9, 257) #1:
32
Crypted: 131 = 0x83
a (9, 258) #1: a
97
Crypted: 44 = 0x2C
l (9, 259) #1: l
108
Crypted: 3 = 0x3
r (9, 260) #1: r
114
Crypted: 93 = 0x5D
i (9, 261) #1: i
105
Crypted: 21 = 0x15
e (9, 262) #7: cdefgpx
99, 100, 101, 102, 103, 112, 120
Crypted: 240 = 0xF0
o (9, 263) #10: hjklmnopqs
104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115
Crypted: 184 = 0xB8
t (9, 264) #1: t
116
Crypted: 139 = 0x8B
(9, 265) #1:
10
Crypted: 142 = 0x8E
T (9, 266) #1: T
84
Crypted: 11 = 0xB
h (9, 267) #1: h
104
Crypted: 157 = 0x9D
e (9, 268) #1: e
101
Crypted: 28 = 0x1C
c (9, 269) #1: c
99
Crypted: 248 = 0xF8
e (9, 270) #1: e
101
Crypted: 34 = 0x22
  (9, 271) #1:
32
Crypted: 36 = 0x24
t (9, 272) #8: pqstvwxy
112, 113, 115, 116, 118, 119, 120, 121
Crypted: 24 = 0x18
  (9, 273) #1:
32
Crypted: 216 = 0xD8

Same than message(s): 8, 1, 6
n (9, 274) #1: n
110
Crypted: 22 = 0x16

Same than message(s): 8, 4
a (9, 275) #8: abhijmno
97, 98, 104, 105, 106, 109, 110, 111
Crypted: 238 = 0xEE
  (9, 276) #1:
32
Crypted: 97 = 0x61
p (9, 277) #1: p
112
Crypted: 37 = 0x25
l (9, 278) #1: l
108
Crypted: 120 = 0x78
a (9, 279) #1: a
97
Crypted: 181 = 0xB5
e (9, 280) #8: abcdegtv
97, 98, 99, 100, 101, 103, 116, 118
Crypted: 14 = 0xE
e (9, 281) #1: e
101
Crypted: 242 = 0xF2
  (9, 282) #1:
32
Crypted: 177 = 0xB1
q (9, 283) #1: q
113
Crypted: 167 = 0xA7
r (9, 284) #1: r
114
Crypted: 144 = 0x90
  (9, 285) #1:
32
Crypted: 231 = 0xE7

Same than message(s): 0, 5
i (9, 286) #2: gi
103, 105
Crypted: 222 = 0xDE
o (9, 287) #6: hiklno
104, 105, 107, 108, 110, 111
Crypted: 17 = 0x11
(9, 288) #1:
10
Crypted: 138 = 0x8A
O (9, 289) #1: O
79
Crypted: 251 = 0xFB
n (9, 290) #1: n
110
Crypted: 124 = 0x7C
e (9, 291) #10: efhilmnors
101, 102, 104, 105, 108, 109, 110, 111, 114, 115
Crypted: 98 = 0x62
  (9, 292) #1:
32
Crypted: 57 = 0x39
b (9, 293) #1: b
98
Crypted: 181 = 0xB5
l (9, 294) #1: l
108
Crypted: 170 = 0xAA
+ (9, 295) #1: +
43
Crypted: 79 = 0x4F
w (9, 296) #1: w
119
Crypted: 250 = 0xFA
? (9, 297) #1: ?
63
Crypted: 147 = 0x93

Same than message(s): 8, 7
h (9, 298) #2: fh
102, 104
Crypted: 149 = 0x95
t (9, 299) #9: irtuvwxyz
105, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Crypted: 125 = 0x7D
n (9, 300) #1: n
110
Crypted: 65 = 0x41
m (9, 301) #1: m
109
Crypted: 90 = 0x5A
  (9, 302) #1:
32
Crypted: 73 = 0x49

Same than message(s): 0, 4, 5
c (9, 303) #2: cm
99, 109
Crypted: 180 = 0xB4
e (9, 304) #7: acefgps
97, 99, 101, 102, 103, 112, 115
Crypted: 225 = 0xE1
t (9, 305) #1: t
116
Crypted: 65 = 0x41
i (9, 306) #1: i
105
Crypted: 64 = 0x40
n (9, 307) #1: n
110
Crypted: 53 = 0x35
g (9, 308) #1: g
103
Crypted: 124 = 0x7C
  (9, 309) #1:
32
Crypted: 110 = 0x6E
i (9, 310) #1: i
105
Crypted: 128 = 0x80
n (9, 311) #1: n
110
Crypted: 79 = 0x4F
(9, 312) #1:
10
Crypted: 189 = 0xBD
J (9, 313) #1: J
74
Crypted: 251 = 0xFB
u (9, 314) #1: u
117
Crypted: 139 = 0x8B
s (9, 315) #1: s
115
Crypted: 116 = 0x74
t (9, 316) #1: t
116
Crypted: 122 = 0x7A
  (9, 317) #1:
32
Crypted: 182 = 0xB6
l (9, 318) #1: l
108
Crypted: 113 = 0x71
i (9, 319) #1: i
105
Crypted: 244 = 0xF4
k (9, 320) #1: k
107
Crypted: 172 = 0xAC
e (9, 321) #1: e
101
Crypted: 67 = 0x43
  (9, 322) #1:
32
Crypted: 136 = 0x88
a (9, 323) #2: ao
97, 111
Crypted: 210 = 0xD2
  (9, 324) #1:
32
Crypted: 223 = 0xDF
p (9, 325) #1: p
112
Crypted: 202 = 0xCA
r (9, 326) #1: r
114
Crypted: 131 = 0x83
e (9, 327) #10: acdefgjkxz
97, 99, 100, 101, 102, 103, 106, 107, 120, 122
Crypted: 55 = 0x37
y (9, 328) #1: y
121
Crypted: 20 = 0x14
e (9, 329) #1: e
101
Crypted: 54 = 0x36
f (9, 330) #1: f
102
Crypted: 71 = 0x47

Same than message(s): 0, 1
  (9, 331) #1:
32
Crypted: 157 = 0x9D

Same than message(s): 2, 5
y (9, 332) #1: y
121
Crypted: 56 = 0x38
o (9, 333) #1: o
111
Crypted: 137 = 0x89
u (9, 334) #1: u
117
Crypted: 165 = 0xA5
  (9, 335) #1:
32
Crypted: 69 = 0x45
t (9, 336) #12: achijklmotvw
97, 99, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 116, 118, 119
Crypted: 190 = 0xBE
n (9, 337) #1: n
110
Crypted: 31 = 0x1F
o (9, 338) #1: o
111
Crypted: 81 = 0x51
w (9, 339) #1: w
119
Crypted: 139 = 0x8B
  (9, 340) #2: .
32, 46
Crypted: 76 = 0x4C
I (9, 341) #1: I
73
Crypted: 224 = 0xE0
  (9, 342) #1:
32
Crypted: 147 = 0x93
s (9, 343) #1: s
115
Crypted: 189 = 0xBD
l (9, 344) #1: l
108
Crypted: 112 = 0x70
  (9, 345) #2: .
32, 46
Crypted: 149 = 0x95
t (9, 346) #10: hijklnotuw
104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 116, 117, 119
Crypted: 113 = 0x71
a (9, 347) #2: ao
97, 111
Crypted: 155 = 0x9B
k (9, 348) #1: k
107
Crypted: 87 = 0x57
e (9, 349) #1: e
101
Crypted: 37 = 0x25
  (9, 350) #1:
32
Crypted: 168 = 0xA8
e (9, 351) #8: efgmnxyz
101, 102, 103, 109, 110, 120, 121, 122
Crypted: 254 = 0xFE
a (9, 352) #2: ao
97, 111
Crypted: 56 = 0x38
u (9, 353) #1: u
117
Crypted: 35 = 0x23
  (9, 354) #1:
32
Crypted: 118 = 0x76
t (9, 355) #18: bchijklmnopqrstuvw
98, 99, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119
Crypted: 105 = 0x69

Same than message(s): 4, 6
h (9, 356) #1: h
104
Crypted: 222 = 0xDE
e (9, 357) #11: abefghikprs
97, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 112, 114, 115
Crypted: 247 = 0xF7
r (9, 358) #1: r
114
Crypted: 48 = 0x30
e (9, 359) #1: e
101
Crypted: 132 = 0x84
(9, 360) #1:
10
Crypted: 243 = 0xF3
0:
osc w i he capita of Ru ia I is he i est i y o he Russi n e eratnon.
sco is standi g n t e Moscow ri m. Th ci y is sit te in t t og uss .
ir r vha .. s u g meters orb th n . milli n pe p e l ve n iks urb area.
Mosc js sxtr te in TC.. me onej
^ og g most famous tour st ttfactio s o s yow ca ind
ow . P d Sq nr b  dral ist e r h pg u
1:
re ou r in to br k my yp os stem
Do y kno hat r ading ot er p ople s le ers is not ver n c n not poli
I a no doing t t nind ngs ham on ou a e. s aqe s a

on earxh gess i to vy pers nal i e l ke hat And y are you d nd it.
N s meon fjoc g y u?
o g n . then what the he l i wfong w th oup
mesq ge o Ch e e s " if n ia . l ea rles e N ca
kn t
2:
li e a i at d cart ns!
S th pa k is a c r on t a is g ing on f r ong sime w. hey are sh wi g t e r 20th se pn ri ht ow.
It i ve y fun , ey nf en nd ntdr t ne w yo a an contriv rsnal op xs of o r so i ty
ncl dinx popu r culture. ljticb f d ust rekyy ubj ctsj
r o c pacters in this sh w a e litt e b ysa ir l me re
n sh, p vq i K an nM r and rtm
3:
he nal s s f Mark mode h s isuasize chit c ure nd curre t r nds tugge th t the refi em n f fiber-opt ?cabl s w ll soon er e. He , delo str e e dm a imn f<e o m be ich emno iet th n oural p inci l s o e- otiqg tec ology. In o qeseprd , e in esqtg e h w An l sch cn be applied to t e v suulizat on f
H
4:
eb row e s nd for rd-er r or ectipn, h e te h ica n theory h v not'unti rec ntly been on i e e typical. vven he urrent s tu of p f ephs emo gi , rt a oera hyr. u g ulu sire tde uncers an rng of enso etw rks whvch em dies the co eolinv w in iple oc=c eri for)ak r. "describe an appli ati n ror th pr ctvc unid ca i n of e ory f s. w ic /w nc

.
5:
ece t a v nc s in s ned a he yp s anu au o mous t chn l gy conne t n ordeu to hie e the Ethe ne 9 . In this p vtion pap r, we de ns rate e nthds s o DH . Uh iqcu suo. m g si unexpeot d eut s npporte by r or ork in khe fi d. We use r l.timt d nf gura iokn sh w t,ak .O vomata can be made sig ed8 "sma t", an art
6:
he mpl c ti ns of iquit s he ry hpve e far r ach n and per as v . An'impo ant challenge n r p o raphy is z eva uat on of DN i our s ch,!w ve fy he!a r ppia e<u. f c hob symmexr c bncr pt tn and elep o y. s a resjlt t robust uni cbtioq h t e Wo ld Ji We an y dr- vic cables and sem nti c{nfigu ati nsoh pat d h way r si l ae n s ga np dm way de op f
7:
� � е� � � ыше ца ь о �е� .
� � � п � �т � �ись �� �вйре .
� арь н� д � � � � соб� �ал �я
В то � е в � р Ѿ �в н аѻ � .Ц �̀ � � н зм �пр �� ʁ� н� �
� � л � � аџ � �� � мол� � � �;
�' �� то � �� �т �ы��? Ѿ� �и
На кров� т� ѕло� о� � � о� ��
�о� � �и � ��
� �� �� �� � о �.
к � .
8:
ryp ogr f e e umě � kom ik va v p �í o osti p oti n �ka. Tat v � a je'zák dem moderní p č � a � vé bezpe qosti Be pečnost � ýzku � vyuv ři be eČn t ï a gsr. m . yi e mnohc akhvý h wgoritm , n j ná ěj �í?je š rování. � fqov� n� n �m p skriu zp �so&,? j p gnést důvěrné nfo mawe.
9:
nti I o Inm hopi you ll kn w whpt I m n
Be a se
' easy co e, e sy gh
For er rusting wh w r
he scars ?your lov remind o us
H .s st`c ed at e jn s uhe te o s ncg his
Mn I m s d azy. do t k o wh t h t mz. but 'll be alri t
Thece n pla e qr
On bl+w? nm ting in
Just like pr yef you now I sl ke u h re
Useful resources: